ORDRE IUE/31/2008, de 25 de gener, per la qual es modifica la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Lleida.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IUE/31/2008, de 25 de gener, per la qual es modifica la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Lleida.

L'article 4.5 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials, disposa que, per mitjà d'ordre del departament competent en matèria de comerç, les delimitacions de les trames urbanes consolidades poden ésser actualitzades de manera individualitzada, a petició de l'ajuntament corresponent, sempre que l'actualització tingui per objecte afegir a la trama ja definida sectors de planejament vigent que prevegin com a mínim dos-cents cinquanta habitatges, amb tipologia d'eixample plurifamiliar i amb una densitat superior a quaranta habitatges per hectàrea.

Així mateix, l'article 19 del Decret 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials, estableix que les delimitacions de les trames urbanes consolidades podran ser modificades per incorporar sectors de planejament urbanístic que disposin de planejament derivat aprovat definitivament i vigent.

Atesa la petició de l'Ajuntament de Lleida de modificar la delimitació de la trama urbana consolidada del seu municipi, per tal d'incorporar diversos sectors de planejament urbanístic que compleixen els requisits establerts a l'article 19 del Decret 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials, escoltada la Comissió d'Equipaments Comercials, i d'acord amb el que estableix l'article 4.5 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials,

Ordeno:

Article únic

Aprovar la modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Lleida, per tal d'incorporar el Pla de Millora Urbana de la Unitat d'Actuació 61, el Pla de Millora Urbana de la Unitat d'Actuació 28, el Pla Parcial SUR 5, el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR