DECRET 93/2000, de 22 de febrer, pel qual es crea la Secretaria de la Família.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

93/2000, de 22 de febrer, pel qual es crea la Secretaria de la Família.

Per Acord del Govern de 6 d’abril de 1993 es va aprovar el Pla integral de suport a les famílies com a instrument d’actuació integrada de totes les accions de suport a les famílies que viuen a Catalunya, que abasta aquells aspectes que, d’una manera especial, incideixen en la seva formació, desenvolupament i consolidació. Aquest Pla es va veure ampliat amb l’aprovació posterior de nous programes i mesures, efectuada pels acords del Govern de la Generalitat de 16 de maig de 1994, de 15 de març de 1996, de 29 d’octubre de 1996 i de 20 de juny de 1997.

Mitjançant el Decret 266/1993, de 28 de setembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família, com a òrgan de coordinació de les actuacions dutes a terme pels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit del suport a les famílies.

El desenvolupament de les polítiques sobre la família i les actuacions conseqüents, van aconsellar la creació, mitjançant el Decret 105/1997, de 29 d’abril, del Consell Assessor del Pla integral de suport a la família, com a òrgan de consulta i participació externa, en el qual les famílies són representades a través de les entitats representatives dels seus interessos, el qual va passar a denominar-se Observatori Català de la Família, en virtut del Decret 169/1998, de 8 de juliol, mantenint, però, la mateixa composició i funcions.

D’ençà de la proclamació de l’any 1994 com a l’Any Internacional de la Família, per la Resolució 44/89, de 8 de desembre, de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el protagonisme de les famílies com a unitats bàsiques de la societat i com a marc natural per al suport emocional, material i financer essencial per al creixement i el desenvolupament dels seus membres, particularment dels infants, s’ha vist reconegut i impulsat amb la implementació d’un conjunt de polítiques i programes, a tots els nivells, destinats a donar suport i enfortir les famílies com a centres del desenvolupament social i millorar el seu benestar.

En aquest context, dins el marc de l’acció protectora dispensada a les famílies, el Govern de la Generalitat, conscient de la seva importància i transcendència com a nuclis bàsics de convivència de la societat, vol fer un pas més en la seva potenciació i consolidació, com a vehicle per a l’assoliment d’una societat de qualitat, més justa i solidària, amb la creació d’un òrgan específic amb el rang organitzatiu que permeti garantir el desenvolupament coordinat, integral i integrat, i la potenciació i l’impuls efectiu de les polítiques d’atenció i protecció a la família.

Atès el Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 11 de la Llei 13/1989, de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR