DECRET 207/2013, de 30 de juliol, de modificació del Decret 352/1999, de 13 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

Per Decret 352/1999, de 13 de desembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya, amb la funció de facilitar l’adopció i la implementació de les mesures necessàries per evitar la propagació de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana, la millora de la qualitat de les persones infectades i la continuïtat en la instauració d’un entorn favorable per acceptar les persones afectades, i per Decret 68/2007, de 20 de març, se’n va modificar la composició.

Les darreres modificacions en l'estructura de l'organització dels departaments de la Generalitat fan necessària, novament, l'adaptació i la revisió de la composició de la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya per tal de garantir-hi l'adequada representació de tots els agents implicats en la consecució dels seus objectius. Així mateix, es recull en la composició la introducció d’altres membres considerats rellevants per al seu desenvolupament.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.1, en relació amb el 40.1, ambdós de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

D’acord amb l’article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat;

A proposta del conseller de Salut, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l’article 3 del Decret 352/1999, de 13 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

Article 3

3.1 La Comissió es compon dels i de les membres següents:

3.1.1 La persona titular del departament competent en matèria de salut, que n’és el president o la presidenta.

3.1.2 La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de salut, que n’és el vicepresident primer o la vicepresidenta primera i substitueix el president o la presidenta en cas d’absència.

3.1.3 La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de serveis socials, que n’és el vicepresident segon o la vicepresidenta segona.

Vocalies:

3.1.4 La persona titular de la Secretaria de Salut Pública, que actua de secretària de la Comissió.

3.1.5 El director o la directora del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida, que actua de secretari adjunt o secretària adjunta de la Comissió.

3.1.6 El director o la directora del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR