Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017

AutorAnna M. Pla Boix
CargoProfessora de dret constitucional, Universitat de Girona
Páginas186-194
CRÒNICA LEGISLATIVA DE CATALUNYA
Primer semestre de 2017
Anna M. Pla Boix*
Resum
El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua aparegudes
al Diari Ocial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 2017.
Paraules clau: Catalunya; dret lingüístic.
LEGISLATIVE REPORTS ON CATALONIA
Abstract
The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language published
in the Ofcial Gazette of the Goverment of Catalonia during the rst half of the year (between January and June 2017).
Keywords: Catalonia; Linguistic Law.
Aquesta crònica legislativa proposa identicar i analitzar molt succintament el conjunt de disposicions
normatives amb incidència en el dret lingüístic i publicades al Diari Ocial de la Generalitat de Catalunya
(en endavant, DOGC) durant el primer semestre de 2017. Així doncs, el període estudiat s’insereix dins l’XI
legislatura del Parlament de Catalunya.
Seguint la tendència detectada en etapes precedents, el buidatge d’aquesta producció normativa permet
asseverar que, durant el semestre estudiat, el dret lingüístic català no és objecte de reformes normatives
rellevants. És més, durant la primera meitat de l’any no s’ha aprovat cap disposició normativa amb rang
legal amb incidència signicativa en l’estatut jurídic de la llengua. Només la Llei 8/2017, del 15 de juny,
de la comunitat catalana a l’exterior, recull al seu articulat diverses previsions amb incidència en el tema
lingüístic.1 Aquest és el cas de l’article 8, rubricat «Drets dels catalans a l’exterior», en el qual se’ls reconeix,
en les seves relacions amb les institucions, organitzacions i administracions públiques a Catalunya, el dret
a emprar la llengua ocial que elegeixin d’acord amb el que estableix el capítol 3 del títol I de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya. S’afegeix que el Govern ha de promoure l’adopció de les mesures que facilitin
l’accés a l’ensenyament del català i de l’aranès a l’exterior, tant de manera presencial, on sigui possible,
com de manera virtual. Semblantment, pel que fa als àmbits lingüístic i cultural, el mateix precepte de la
*Anna M. Pla Boix, professora de dret constitucional, Universitat de Girona, anna.pla@udg.edu.
Citació recomanada: Pla Boix, Anna M. «Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017». Revista de Llengua i Dret,
Journal of Language and Law, núm. 68, 2017, p. 186-194. DOI: 10.2436/rld.i68.2017.3028.
1 DOGC núm. 7394, de 20 de juny de 2017.
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 187
Llei preveu que la Generalitat ha de prestar una atenció especial a la promoció que facin els catalans i les
comunitats catalanes a l’exterior dels territoris amb els quals Catalunya comparteix llengua. Val a dir que
al llarg de l’articulat de la norma es recullen d’altres previsions que tenen incidència en matèria lingüística.
L’article 14 ens n’ofereix un bon exemple, quan, en matèria de suport del Govern, estableix el compromís en
el manteniment dels vincles entre els catalans a l’exterior i Catalunya que permetin el contacte i la pràctica en
la llunyania de la llengua, la cultura i la realitat catalanes. L’article 20, per la seva part, quan regula els serveis
i prestacions, recull, entre altres previsions, que s’ha de facilitar assistència tècnica i ajuts per a promoure
actuacions encaminades al coneixement i a l’estudi de la llengua i la cultura catalanes, en especial entre els
infants i els joves membres de la comunitat catalana.
Una altra norma amb rang legal, en aquest cas la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, també recull una previsió
lingüística puntual a l’article 5.2. El precepte esmentat suara estableix, textualment, que «Els centres, serveis
i establiments públics i concertats que presten assistència sanitària han d’exhibir la informació sobre el dret
d’accés universal a l’atenció sanitària d’una manera ben visible, clara, comprensible independentment de
la llengua dels possibles beneciaris i inequívoca amb relació al dret d’accés a les prestacions sanitàries
contingudes en aquesta llei».2
Dit això, durant el primer semestre de l’any 2017 la Generalitat de Catalunya ha continuat impulsant
el procés de normalització de les llengües catalana i occitana en els diferents àmbits públics de la seva
competència, seguint la tendència d’anys precedents. Molt sovint, aquest procés de normalització lingüística
s’articula recorrent a l’activitat subvencional. De fet, el buidatge de les disposicions normatives publicades
als DOGC editats durant el període estudiat posa de manifest la convocatòria de diversos ajuts i subvencions
públiques que promouen aquest objectiu programàtic. Com apreciarà el lector a les pàgines que segueixen,
indefectiblement, aquestes convocatòries públiques es projectaran a diferents àmbits públics i s’adreçaran a
diferents destinataris, com les comunitats catalanes a l’exterior o les organitzacions de persones consumidores
de Catalunya.3 Semblantment, destaquen les diferents convocatòries de subvencions aprovades pel Consell
d’Administració de l’Ocina de Suport a la Iniciativa Cultural dependent del Departament de Cultura de la
Generalitat, adreçades a promoure la normalització de la llengua catalana, així com el coneixement i l’ús de
l’occità. Durant el semestre estudiat, el DOGC ha publicat diverses resolucions aprovades en aquest sentit
i que s’identiquen a la nota a peu de pàgina.4 Semblantment, l’Institut Català de les Empreses Culturals
–adscrit també al Departament de Cultura de la Generalitat i creat amb l’objectiu d’impulsar la creativitat
artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts culturals– continua promovent, principalment
a través de la seva activitat subvencional, la normalització de les llengües catalana i occitana en diferents
àmbits sectorials que li són propis. Al llarg del semestre estudiat, s’han aprovat diverses convocatòries de
subvencions, com ara les adreçades a promoure l’organització a Catalunya de res i salons del llibre en
català o occità; el desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al
període 2017-2020; l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció
2 DOGC núm. 7401, de 29 de juny de 2017.
3 Pel que concerneix les comunitats catalanes de l’exterior, vegeu les bases reguladores de les subvencions aprovades per l’Ordre
EXI/31/2017, de 22 de febrer, consultables en línia al DOGC núm. 7323, de 7 de març de 2017. Vegeu també la Resolució EMC/1118/2017,
de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les
organitzacions de persones consumidores de Catalunya (publicada al DOGC núm. 7377, de 25 de maig de 2017).
4 Vegeu, més concretament:
Resolució CLT/947/2017, de 2 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Ocina de Suport
a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del foment
de la llengua catalana.
Resolució CLT/948/2017, de 2 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Ocina de Suport a
la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del foment de la llengua catalana
per a l’any 2017 (ref. BDNS 344632).
Resolució CLT/1318/2017, de 7 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Ocina de Suport a
la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del foment de la llengua
catalana per a l’any 2017 (ref. BDNS 349847).
Resolució CLT/1226/2017, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Ocina de Suport
a la Iniciativa Cultural, de 24 de maig de 2017, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions
per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran, a Catalunya.
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 188
i difusió; treballs de difusió i promoció de les activitats de les galeries d’art a Catalunya, o, a tall d’exemple,
subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs. En totes les convocatòries, es té
present la qüestió lingüística.5
Val a dir que la producció editorial en llengua catalana i occitana constitueix, un any més, un dels àmbits
prioritaris en aquest procés de normalització lingüística. Durant el semestre estudiat, el DOGC ha publicat
diverses disposicions adreçades a convocar subvencions per a promoure precisament aquestes llengües en
la producció editorial i dirigides també a regular les bases d’aquestes convocatòries públiques adreçades
singularment al sector editorial.6
I encara dins l’àmbit d’actuació de l’Institut Català de les Empreses Culturals, poden subratllar-se també
les actuacions adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana en l’organització de premis i concursos que
contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura. A les bases especíques d’aquestes convocatòries
públiques de subvencions s’estableixen previsions lingüístiques, com ara el requisit de fer servir el català
en les activitats subvencionades com a mínim en un 50%.7 Semblantment, les arts escèniques i la música
també són àmbits en els quals s’adoptaran diverses mesures de normalització lingüística, articulades també
prioritàriament a través de l’activitat subvencional.8
5 Per ampliar aquesta informació, vegeu:
Resolució CLT/914/2017, de 27 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a
Catalunya de res i salons del llibre en català o occità (DOGC núm. 7361, de 3 de maig de 2017).
Resolució CLT/915/2017, de 27 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament
de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (DOGC núm. 7361, de 3 de maig de 2017).
Resolució CLT/758/2017, de 10 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització
a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió (DOGC núm. 7350, de 13 d’abril de 2017)
Resolució CLT/1356/2017, de 7 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions a galeries d’art per a
les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya (DOGC núm.7390, de 14 de juny de 2017)
Resolució CLT/742/2017, de 5 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions a projectes
d’internacionalització d’empreses de videojocs (DOGC núm. 7347, de 10 d’abril de 2017).
6 Per ampliar aquesta informació, vegeu:
Resolució CLT/1321/2017, de 7 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions a la producció
editorial en català i en occità (DOGC núm. 7388, de 12 de juny de 2017)
Resolució CLT/472/2017, de 6 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a
la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural (DOGC núm. 7329, de 15 de març de 2017)
Resolució CLT/473/2017, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial
en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural (DOGC núm. 7329, de 15 de març de 2017)
Resolució CLT/1419/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva,
a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 351183), publicada al DOGC núm. 7395, de 21 de juny de 2017.
Resolució CLT/126/2017, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions a projectes
d’internacionalització d’empreses del sector del llibre (DOGC núm. 7302, de 6 de febrer de 2017).
7 Vegeu, per exemple:
Resolució CLT/553/2017, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català
de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a
l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (DOGC núm. 7333, de 21 de
març de 2017).
Resolució CLT/551/2017, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de
les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions per a activitats de
desenvolupament de públics per a la cultura (DOGC núm. 7333, de 21 de març de 2017).
8 N’és un exemple, la Resolució CLT/51/2017, de 2 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de
l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases especíques que han de regir la concessió de subvencions a
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 189
Dit això, entre els àmbits prioritaris que també són objecte de convocatòries d’ajuts i subvencions adreçats
a difondre i normalitzar l’ús del català destaquen especialment els mitjans de comunicació. N’ofereixen un
bon exemple les subvencions estructurals a emissores de ràdio i de televisió en català o en aranès de titularitat
privada, així com les subvencions per a l’edició de mitjans informatius digitals també de titularitat privada.9
I un semestre més, l’àmbit de l’ensenyament continua centrant diverses mesures lingüístiques, en un escenari
de persistència dels conictes interpretatius i impugnacions judicials, amb incidència directa en el model
de conjunció lingüística de l’escola catalana. A la crònica de jurisprudència se’n dona bon testimoni. En tot
cas, als efectes que aquí interessen, el DOGC publica diverses disposicions reglamentàries amb incidència
directa o tangencial en l’àmbit de l’ensenyament. Especialment ressenyable és la Resolució ENS/406/2017,
de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del
Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons
públics, per al curs 2017-2018. L’article 8.7 in ne preveu que en el curs escolar en què els alumnes iniciïn
el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà
poden instar, en el moment de la matrícula, la direcció del centre en el qual siguin admesos que els seus lls
hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. Les peticions que rebin els centres s’han de
comunicar als serveis territorials corresponents.10 En tot cas, com és sabut, aquesta previsió no fa altra cosa
que donar, un any més, compliment a les previsions dels articles 11.4 i 56 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació.
I encara en l’àmbit educatiu, durant el primer semestre de 2017 s’han publicat al DOGC un ampli ventall de
disposicions reglamentàries que, directament o tangencial, contenen referències lingüístiques al seu articulat.
En són un bon exemple les dirigides a establir el currículum formatiu de diferents graus, a l’articulat de les
quals hi ha referències lingüístiques, principalment adreçades a garantir certes habilitats comunicatives en
llengua anglesa.11 Semblantment, destaquen iniciatives com ara l’aprovació de la Resolució ENS/1363/2017,
projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música (DOGC núm. 7293,
de 24 de gener de 2017).
9 Més concretament, vegeu:
Ordre PRE/78/2017, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions
estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada (DOGC núm. 7366, de 10 de maig de 2017).
Ordre PRE/79/2017, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions
estructurals a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada (DOGC núm. 7366, de 10 de maig de 2017).
Ordre PRE/77/2017, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions
estructurals per a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès (DOGC núm. 7366, de 10 de
maig de 2017).
Resolució PRE/1043/2017, de 10 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius
digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponent a l’any 2017 (ref. BDNS 346497), publicada al DOGC núm. 7371,
de 17 de maig de 2017.
10 DOGC núm. 7324, de 8 de març de 2017.
11 Més concretament, destaquen les següents:
Ordre ENS/139/2017, de 26 de juny, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment
de Productes Tèxtils (DOGC núm. 7406, de 6 de juliol de 2017).
Ordre ENS/104/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport i logística
(DOGC núm. 7383, de 2 de juny de 2017).
Ordre ENS/73/2017, de 26 d’abril, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’animació sociocultural
i turística (DOGC núm. 7365, de 9 de maig de 2017).
Ordre ENS/58/2017, de 30 de març, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’organització del
manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions (DOGC núm. 7350, de 13 d’abril de 2017).
Ordre ENS/57/2017, de 31 de març, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment i control
de la maquinària de vaixells i embarcacions (DOGC núm. 7350, de 13 d’abril de 2017).
Ordre ENS/53/2017, de 29 de març, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cultius aqüícoles (DOGC
núm. 7347, de 10 d’abril de 2017).
Ordre ENS/48/2017, de 28 de març, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’administració i
nances (DOGC núm. 7343, de 4 d’abril de 2017).
Ordre ENS/3/2017, de 9 de gener, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’impressió gràca (DOGC
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 190
de 7 de juny, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica «Generació plurilingüe (GEP): aprendre
llengües estrangeres a través de les matèries».12
Val a dir que l’ensenyament de la llengua catalana i la formació en d’altres idiomes constituirà una prioritat
de l’acció de govern, com palesen les nombroses convocatòries d’ajuts en aquest sentit, adreçats a diferents
destinataris. Pel que concerneix iniciatives de foment de l’ensenyament de la llengua catalana, destaquen
especialment, a tall d’exemple, les accions de formació en català adreçades prioritàriament a persones en
situació d’atur13 o d’altres col·lectius especícs.14 Val a dir que, al llarg d’aquest semestre objecte d’estudi,
el DOGC també ha publicat diverses resolucions per les quals es dona publicitat a acords de col·laboració
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb diversos instituts com ara, l’Institut Italià de Cultura
de Barcelona,15 l’Institut Francès,16 i el Goethe-Institut,17 adreçats a la realització de diverses activitats de
formació en llengua italiana, francesa i alemanya, per a professorat no universitari i alumnat. Val a dir que se
subscriu també un acord de col·laboració amb l’Institut Francès adreçat a implantar el Diploma d’Estudis en
Llengua Francesa (DELF) escolar.18
D’altres disposicions tracten qüestions vinculades, directament o tangencial, a la llengua en els ensenyaments
universitaris. Aquest és el cas, de la convocatòria d’ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de
foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari (Interlingua). La convocatòria d’aquests ajuts es va aprovar
mitjançant la Resolució EMC/428/2017, de 7 de març, i les seves bases s’aproven per mitjà de la Resolució
EMC/352/2017, de 22 de febrer.19 L’interès per a promoure la mobilitat internacional de l’estudiantat,
així com la seva formació en d’altres llengües centrarà diverses iniciatives que s’aprovaran a través de
disposicions reglamentàries, com ara la Resolució EMC/795/2017, d’11 d’abril, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat
per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per a promoure la formació
i l’acreditació de les terceres llengües20 o la Resolució EMC/1550/2017, de 30 de juny, per la qual s’aproven
les bases reguladores dels ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic
de les universitats catalanes (MOBINT).21 Igualment remarcable i amb incidència en aquesta matèria és
l’aprovació de la Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de la
núm. 7286, de 13 de gener de 2017).
Ordre ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i edició de
publicacions impreses i multimèdia (DOGC núm. 7310, de 16 de febrer de 2017).
Ordre ENS/15/2017, de 31 de gener, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència
en sanitat animal (DOGC núm. 7304, de 8 de febrer de 2017).
12 DOGC núm. 7391, de 15 de juny de 2017.
13 Resolució TSF/654/2017, de 21 de març, per la qual es fa públic el Conveni per a l’encàrrec de gestió entre el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la realització d’accions
de formació en català prioritàriament per a persones en situació d’atur per als anys 2016 i 2017 (DOGC núm. 7340, de 30
de març de 2017).
14 Vegeu, per exemple, la Resolució SLT/823/2017, de 18 d’abril, d’encàrrec de gestió que formalitzen l’Institut Català d’Oncologia
i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a l’organització de formació especíca i general en llengua catalana (DOGC
núm. 7356, de 25 d’abril de 2017).
15 Resolució ENS/288/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’acord de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització
de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari
durant l’any 2016 (DOGC núm. 7315, de 23 de febrer de 2017).
16 Resolució ENS/68/2017, de 17 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Institut Francès d’Espanya per a la realització de diverses
activitats de formació en llengua francesa i de difusió de la llengua i la cultura francesa per a professorat no universitari i alumnat a
Catalunya, per a l’any 2016 (DOGC núm. 7296, de 27 de gener de 2017).
17 Resolució ENS/96/2017, de 25 de gener, per la qual es dona publicitat a l’acord de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Goethe-Institut per a la realització de diverses activitats en
llengua alemanya destinades a professorat no universitari i alumnat durant l’any 2016 (DOGC núm. 7298, de 31 de gener de 2017).
18 Resolució ENS/287/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’acord de col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Institut Francès d’Espanya, per implantar el Diploma
d’Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l’any 2016 (DOGC núm. 7315, de 23 de febrer de 2017).
19 DOGC núm. 7326, de 10 de març de 2017 i DOGC núm. 7318, de 28 de febrer de 2017.
20 DOGC núm. 7352, de 19 d’abril de 2017.
21 DOGC núm. 7405, de 5 de juliol de 2017.
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 191
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modicació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el
reconeixement de certicats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.22 I un any més
es convoquen ajuts per a tesis doctorals en llengua catalana, amb l’objectiu de contribuir a les despeses i les
taxes administratives associades a la nalització de la tesi doctoral i al tràmit d’obtenció del títol de doctor
o doctora.23
I encara vinculada a l’àmbit universitari, pot ressenyar-se també l’aprovació de la Resolució INT/776/2017,
de 3 d’abril, per la qual el Departament d’Interior encarrega al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
la integració i el manteniment dels registres bibliogràcs del Centre de Documentació i Biblioteca al Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. Als efectes que aquí interessen, entre les previsions d’aquest
encàrrec s’estableix textualment el compromís que «els registres bibliogràcs que s’integraran al CCUC
s’elaboraran en llengua catalana».24
Semblantment, un semestre més i en compliment de les funcions que li són pròpies, l’Institut Ramon Llull
continuarà impulsant el coneixement i l’ús de la llengua catalana, i també occitana, en diversos àmbits, a
través de diferents iniciatives que s’han publicat al DOGC durant el període estudiat. En són un bon exemple
la convocatòria de proves per a l’any 2017 per a l’obtenció dels certicats de coneixement de la llengua;25
la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i
aranesa i per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil;26 l’aprovació de
les bases per a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics;27 les subvencions adreçades
a promoure la mobilitat d’escriptors/es de literatura catalana o aranesa fora del domini lingüístic d’ambdues
llengües, així com aquelles adreçades a promoure d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en
l’àmbit de les arts escèniques i per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en
l’àmbit de la música,28 o, a tall d’exemple, també les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges,
curtmetratges i documentals produïts a Catalunya i per a la mobilitat per portar a terme activitats fora de
Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura.29
22 DOGC núm. 7302, de 6 de febrer de 2017.
23 Als efectes de la convocatòria, s’entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos reglats a les bases i
més concretament tesis íntegrament escrites en català o bé desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció
europea i que estiguin escrites en català i en una altra llengua ocial de la Unió Europea. Així mateix, poden ser objecte d’ajut
aquelles tesis doctorals estructurades com a compendi de publicacions en què les parts o els capítols que no siguin publicacions
estiguin escrits en català. Vegeu DOCG núm. 7365, de 9 de maig de 2017.
24 DOGC núm. 7351, de 18 d’abril de 2017.
25 Resolució per la qual es convoquen les proves per a l’any 2017 per a l’obtenció dels certicats de coneixements de llengua
catalana de l’Institut Ramon Llull (02/L0107 N-avaluació i certicació de coneixements 2017), publicada al DOGC núm. 7318, de
28 de febrer de 2017.
26 Vegeu, més concretament:
DOGC núm. 7314, de 22 de febrer de 2017.
DOGC núm. 7326, de 10 de març de 2017.
DOGC núm. 7331, de 17 de març de 2017.
DOGC núm. 7380, de 30 de maig de 2017.
DOGC núm. 7359, de 28 d’abril de 2017.
DOGC núm. 7394, de 20 de juny de 2017.
27 Vegeu:
DOGC núm. 5378, de 27 d’abril de 2017.
DOGC núm. 7367, d’11 de maig de 2017.
28 Vegeu:
DOGC núm. 7298, de 31 de gener de 2017.
DOGC núm. 7302, de 6 de febrer de 2017.
DOGC núm. 7358, de 27 d’abril de 2017.
DOGC núm. 7367, d’11 de maig de 2017.
29 Vegeu:
Resolució de 2 de març de 2017, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, pel qual
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 192
Així mateix, un semestre més, l’Institut Ramon Llull, en compliment del que disposa l’article 4 dels seus
Estatuts, continuarà convocant i cobrint places de professorat d’estudis catalans a universitats estrangeres.
Aquest és el cas, per exemple, de la selecció de professorat per a la Universitat Christian-Albrechts de Kiel
(Alemanya) i a la Universitat de l’Havana (Cuba) per al curs acadèmic 2017-2018 aprovada mitjançant la
Resolució publicada al DOGC de 14 de març.30 Val a dir que, semblantment, amb l’objectiu de contribuir al
manteniment de la docència d’estudis catalans, un semestre més es continuaran convocant i concedint ajuts
a diverses universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana.31
A més, i seguint la tendència d’etapes precedents, durant el semestre estudiat, el DOGC ha publicat d’altres
disposicions d’incidència, directa o tangencial, en matèria lingüística, projectades en àmbits ben diversos.
Aquest és el cas, a tall d’exemple, del Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Programa anual
d’actuació estadística per a l’any 2017. L’annex 1, quan regula les actuacions estadístiques del Programa
anual d’actuació estadística per a l’any 2017 per àmbits d’activitat, preveu la clivella lingüística. Pel que
concerneix la llengua, preveu l’elaboració de l’enquesta d’usos lingüístics de la població, l’enquesta d’usos
lingüístics a institucions i empreses, així com el sistema d’indicadors lingüístics.32
Dit això, durant el primer semestre de 2017 el DOGC ha continuat publicant diverses convocatòries de
concursos públics per a la provisió de llocs de treball que recullen la valoració del coneixement de la llengua
catalana a les seves bases, bé sigui com a requisit, bé sigui com a mèrit. Es projecten a diferents àmbits
públics. Un exemple, l’ofereix la Resolució JUS/909/2017, de 18 d’abril, per la qual es convoca el concurs
ordinari núm. 296 per a proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants. En l’esmentada
convocatòria es preveu el requisit de coneixement de la llengua catalana per tal de complir el que disposen
els articles 33 i 147 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 14.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística. En aquest sentit, s’estableix que el requisit del coneixement lingüístic respon a l’objectiu
de garantir que els participants en el concurs acreditin que l’ocina del registre vacant al qual aspirin estarà
en condicions d’atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües ocials, i comptarà amb
personal que tingui el coneixement adequat i sucient per exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball.33
El mateix requisit lingüístic s’exigeix en d’altres processos selectius, com ara els concursos convocats per a
la provisió de diverses notaries vacants.34
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a
Catalunya i per a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura
(L0168 U10 / L0170 U10 Bases 2017), publicada al DOGC núm. 7329, de 15 de març de 2017.
Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la
subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya per a l’any 2017 (ref. BDNS 345296), publicada al
DOGC núm. 7371, de 17 de maig de 2017.
Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat
per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017 (ref. BDNS
351203), publicada al DOGC núm. 7404, de 4 de juliol de 2017.
30 DOGC núm. 7328, de 14 de març de 2017. Val a dir que la convocatòria d’aquestes places va obrir-se per la Resolució de 14 de
novembre de 2016 (DOGC núm. 7250, de 18 de novembre de 2016), d’acord amb les bases publicades en el DOGC núm. 7107, de
26 d’abril de 2016, i amb els perls de professorat que es detallaven al web de l’Institut Ramon Llull (www.llull.cat).
31 Vegeu, per exemple:
Resolució per la qual s’atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment
de la docència d’estudis catalans durant el curs 2017 (02 L0110 U015 N-Ajuts Con Sud_Xina_Japó_2017), publicada al DOGC núm.
7314, de 22 de febrer de 2017.
Resolució de 20 d’abril de 2017, per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats
de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2017-2018 (02/L0111 U15 N-selecció professorat estudis catalans 2017-2018),
publicada al DOGC núm. 7358, de 27 d’abril de 2017.
Resolució per la qual s’atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment
de la docència d’estudis catalans durant el curs 2017-2018, publicada al DOGC núm. 7402, de 30 de juny de 2017.
Resolució per la qual s’atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment
de la docència d’estudis catalans durant el curs 2016-2017 (02 L0110 U015 N-Ajuts Torí_JulesVernes_Fitzwilliam_2017), publicada
al DOGC núm. 7404, de 4 de juliol de 2017.
32 Vegeu àmbits 04 05 de l’annex 1 del Decret publicat al DOGC núm. 7305, de 9 de febrer de 2017.
33 DOGC núm.7360, de 2 de maig de 2017.
34 Vegeu, per exemple:
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 193
En l’àmbit especíc de l’Administració de justícia es produeixen poques novetats. Pot ressenyar-se la
publicació de la Resolució JUS/342/2017, de 22 de febrer, per la qual es fa pública la relació dels convenis
de col·laboració signats pel Departament de Justícia durant l’any 2016. Entre aquests convenis, n’hi ha un
amb incidència en matèria lingüística. Es tracta del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya signat el 15 de setembre de 2016, per a la realització
de les proves d’accés a la professió d’advocat i procurador en la llengua coocial. El seu objecte rau a
facultar que la prova d’accés a l’exercici d’aquestes professions jurídiques pugui fer-se, indistintament, i en
paraules textuals del conveni «ja sigui en castellà, ja sigui en aquella llengua espanyola que sigui coocial en
la comunitat autònoma d’acord amb el seu Estatut, en funció de la lliure decisió de l’aspirant».35 Igualment,
enllaçant amb aquest àmbit jurídic, pot ressenyar-se que l’annex 2 de la Resolució CLT/879/2017, de 20
d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Cultura des del
30 d’agost de 2016 ns al 30 de desembre de 2016, es fa ressò d’una subvenció concedida al Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb l’objectiu de promoure activitats d’impuls de la llengua
catalana en aquest àmbit de l’advocacia durant l’any 2016.36
I encara en l’àmbit judicial, convé esmentar també la publicació de la Resolució JUS/1578/2017, de 19 de
juny, per la qual es convoca concurs de trasllats de places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de
gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de
justícia. Als efectes que aquí interessen, en els barems d’aquesta convocatòria es té en compte la valoració
com a mèrit del coneixement oral i escrit de la llengua catalana i el llenguatge jurídic. Més concretament, els
punts concedits pels coneixements lingüístics es regulen a la base 3 de la convocatòria.37
D’altra banda, mitjançant la Resolució de 20 de febrer de 2017, es regula la seu electrònica del Síndic de
Greuges de Catalunya. L’article 7 en regula el règim lingüístic, bo i disposant que aquesta seu electrònica ha
de garantir, en condicions d’igualtat, l’accés als continguts i els serveis en català, castellà i occità (aranès).
S’afegeix que els continguts, els tràmits i els serveis de la seu també poden ser traduïts a altres idiomes en
funció de les necessitats dels usuaris i del servei. Finalment, conclou precisant que la llengua de tramitació
i de relació en la seu electrònica entre el Síndic i les persones o ens que resideixin a Catalunya és el català,
llevat de les relacions amb les administracions de la Vall d’Aran, en què s’empra l’occità aranès. No obstant
això, si la persona interessada ho sol·licita, la relació entre aquesta i el Síndic es farà en l’idioma ocial que
sol·liciti.38
I ja per acabar aquesta breu crònica legislativa catalana, convé recordar que pel que concerneix les corporacions
de dret públic, durant la primera meitat del 2017 diversos col·legis professionals de Catalunya han inscrit
al Registre els seus Estatuts, en l’articulat dels quals, emprant diferents terminologies, s’hi esmenta que
la llengua catalana n’és la llengua pròpia i s’assumeix l’objectiu de promoure’n l’ús entre els col·legiats.
Aquest és el cas dels Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Girona, Lleida i Tortosa, així
com els Estatuts del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. A l’articulat de tots aquests
Estatuts s’estableix expressament, dins el catàleg de funcions públiques de la corporació, el compromís de
fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials
Resolució JUS/241/2017, de 10 de febrer, per la qual s’anuncia concurs per a la provisió de notaries vacants (DOGC núm. 7312, de
20 de febrer de 2017).
Resolució JUS/1357/2017, de 6 de juny, per la qual s’anuncia concurs per a la provisió de notaries vacants (DOGC núm. 7390, de
14 de juny de 2017).
35 DOGC núm. 7318, de 28 de febrer de 2017.
36 DOGC núm. 7358, de 27 d’abril de 2017.
37 Especícament, s’estableix que de conformitat amb el marc jurídic aplicable, el coneixement oral i escrit del català i el coneixement
del llenguatge jurídic (nivell J) degudament acreditat per mitjà de certicació de la Direcció General de Política Lingüística, i pel
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada o equivalent, suposa el reconeixement només a aquests efectes de ns a 12 punts
segons el nivell de coneixements acreditats en els termes següents: 1. Certicat de nivell B2 (ns al gener de 2014, nivell B) o títols
homologats: 4 punts; 2. Certicat de nivell C1 (ns al gener de 2014, nivell C) o títols homologats: 8 punts; 3. Certicat de nivell
C2 (ns al gener de 2014, nivell D) o títols homologats, o certicat de llenguatge jurídic (nivell J): 12 punts. Així mateix, s’estableix
que els mèrits es valoraran en la data que nalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Aquests certicats no són acumulables,
per tant, en el supòsit que el concursant tingui titulacions de diferents nivells només es valorarà el superior. Vegeu el DOGC núm.
7407, de 7 de juliol de 2017.
38 DOGC núm. 7318, de 28 de febrer de 2017.
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 194
en els qualss’exerceix la professió.39 Per la seva part, l’article 24 dels Estatuts del Col·legi Ocial d’Agents
de la Propietat Immobiliària de Girona declara que el català és la llengua pròpia del Col·legi i, per tant,
n’és la llengua d’ús normal i ordinari.40 Semblantment, es publiquen al DOGC els Estatuts del Consell
d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, que declaren també que el català
n’és la llengua pròpia i, per consegüent, la llengua d’ús normal i ordinari, i s’afegeix que el Consell impulsa
la normalització de l’ús del català en la professió. En concret, l’article 2.2 dels Estatuts disposa que la
corporació promou l’edició en català de formularis, de normativa i de programes de gestió i de qualsevol
altre material relacionat.41
39 Per a més informació, vegeu:
Resolució JUS/303/2017, de 17 de febrer, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya
els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Girona (DOGC núm. 7318, de 28 de febrer de 2017). Conté referències a
la llengua a l’article 3, quan estableix entre les funcions de la corporació la de fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones
col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.
Resolució JUS/364/2017, de 24 de febrer, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya
els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida (DOGC núm. 7322, de 6 de març de 2017). L’article 4.n) preveu
la funció pública del Col·legi de promoure l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i
socials en els quals s’exerceix la professió.
Resolució JUS/830/2017, de 7 d’abril, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els
Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tortosa (DOGC núm. 7356, de 25 d’abril de 2017). També estableix entre les
funcions del Col·legi la de fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials
en els quals s’exerceix la professió.
Resolució JUS/1674/2017, de 29 de juny, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya
els Estatuts del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (DOGC núm. 7412, de 14 de juliol de 2017). L’article 4.k) és
semblant als anteriors esmentats.
40 Resolució JUS/894/2017, d’11 d’abril, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya
els Estatuts del Col·legi Ocial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (DOGC núm.7360, de 2 de maig de 2017).
41 Resolució JUS/1594/2017, de 28 de juny, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de
Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (DOGC núm.
7410, de 12 de juliol de 2017).

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR