ORDRE BEF/298/2003, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts al lloguer de l'habitatge per a determinats col·lectius.

SecciónDisposicions Generals
EmisorPresidència de la Generalitat
Rango de LeyOrdre

ORDRE BEF/298/2003, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts al lloguer de l'habitatge per a determinats col·lectius.

El Pla català de l'habitatge 2002-2007, aprovat per l'Acord de Govern en la sessió de 23 de juliol de 2002, constitueix l'instrument de política d'habitatge del Govern de la Generalitat. El Pla incorpora diferents mesures, i dins el Programa d'accés a l'habitatge preveu la creació de sistemes d'ajuts per al pagament del lloguer.

Atesa la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003;

Vist el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

S'obre la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a la renda de lloguer de l'habitatge que constitueixi el domicili habitual i permanent de les persones físiques que estiguin incloses en algun dels col·lectius indicats a les bases; i s'aproven les bases que l'han de regir, les quals figuren als annexos d'aquesta Ordre.

Article 2

Partida pressupostària i quantia

2.1 La partida pressupostària per a l'any 2003 amb càrrec a la qual s'imputen els ajuts previstos en aquesta Ordre és la 2102 D/480.2106.00/3132.

2.2 La quantia màxima inicialment disponible és de 1.000.000 d'euros.

2.3 El crèdit inicial disponible es podrà modificar amb subjecció a la normativa vigent.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2003. Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat no es podrà admetre a tràmit per extemporània.

Article 4

Tramitació i resolució

4.1 La tramitació de les sol·licituds correspon al Servei d'Habitatge Social, i la resolució correspon al director general de Serveis Comunitaris.

4.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució finalitza el 30 de desembre de 2003. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.

Article 5

Notificació

La resolució es notificarà als interessats per correu certificat. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà presentar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dictà la resolució o davant la consellera de Benestar i Família en el termini d'un mes, en els termes que disposen l'article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6

Tractament de les dades

Als efectes de la gestió d'aquests ajuts es crea el fitxer automatitzat d'ajuts al lloguer de l'habitatge per a determinats col·lectius, amb les característiques que s'indiquen a l'annex 4.

Disposicions addicionals

.1 Al final de l'exercici es donarà publicitat als ajuts atorgats mitjançant l'exposició d'aquests en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i Família i de les delegacions territorials, d'acord amb el que preveu l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

.2 Al final de l'exercici es donarà publicitat de les incorporacions que s'hagin efectuat a la partida pressupostària indicada a l'article 2.

Disposicions finals

.1 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

.2 Es faculta el director general de Serveis Comunitaris perquè adopti les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta disposició.

Barcelona, 19 de juny de 2003

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex 1

Bases per a la concessió d'ajuts al lloguer de l'habitatge per a determinats col·lectius

.1 Objecte

1.1 L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajuts econòmics al lloguer de l'habitatge que constitueixi el domicili habitual i permanent de les persones físiques que estiguin incloses en algun dels col·lectius especificats al punt 2 d'aquestes bases.

1.2 S'exceptuen de la possibilitat d'acollir-se a aquests ajuts els lloguers corresponents a habitatges de promoció pública, de protecció oficial, a subarrendaments, a arrendaments d'habitacions, i a locals utilitzats com a habitatge.

.2 Persones beneficiàries

Poden resultar beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques titulars del contracte de lloguer de l'habitatge, sempre que acreditin el compliment dels requisits establerts i estiguin incloses en algun dels supòsits següents a la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre:

a) Unitats arrendatàries formades per famílies nombroses.

b) Unitats arrendatàries formades únicament per pare o mare amb fill/s menor/s a càrrec, i/o fill/s majors d'edat amb disminució de grau igual o superior al 33%.

c) Unitats arrendatàries formades per dona/es que hagi/n patit violència domèstica en els darrers tres anys.

d) Unitats arrendatàries formades únicament per persones majors de 65 anys.

e) Unitats arrendatàries formades únicament per persones majors de 65 anys i alguna/es persones amb disminució de grau igual o superior al 33%.

.3 Requisits

3.1 Per a l'atorgament d'aquests ajuts s'hauran de complir els requisits següents:

a) L'habitatge ha d'estar ubicat a l'àmbit territorial de Catalunya.

b) L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent i s'ha de destinar a això.

c) El sol·licitant de l'ajut ha de ser el titular contractual del lloguer; i el contracte ha d'estar formalitzat per escrit. Els subrogats, cessionaris amb consentiment...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR