ORDRE VCP/103/2010, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l'estudi i la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Vicepresidencia
Rango de LeyOrdre

ORDRE

VCP/103/2010, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l'estudi i la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2010.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) és un òrgan creat pel Decret 311/1998, d'1 de desembre, de creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, que té com a objectiu assessorar el Govern de la Generalitat de Catalunya i promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit de les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible. El CADS es crea a instàncies de la Resolució 679/V del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a crear un consell assessor en matèria de medi ambient, de caràcter consultiu, amb participació de persones de reconegut prestigi.

Les funcions del CADS fan un especial èmfasi en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana. Així, el CADS té la voluntat de contribuir a la reflexió sobre les condicions que fan possible que la cultura de la sostenibilitat impregni la societat catalana i els processos de presa de decisions, amb l'objectiu que la sostenibilitat esdevingui un element bàsic del capital social del nostre país.

El CADS actua amb autonomia funcional per tal de garantir-ne l'objectivitat i la imparcialitat i està adscrit orgànicament al Departament de la Vicepresidència, d'acord amb el decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència (DOGC núm. 4776, de 7.12.2006)

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.1.1997);

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aprovació de les bases

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l'estudi i la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana, que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

2.1 Convocar concurs públic per a la concessió dels ajuts a iniciatives i projectes que contribueixin a l'estudi i la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana, corresponent a l'any 2010.

2.2 Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre; pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i per la resta de la normativa vigent aplicable.

Article 3

Import

3.1 La dotació màxima dels ajuts a iniciatives i projectes que contribueixin a l'estudi i la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana que preveu la present convocatòria és de 105.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària VP0101 D/482000100/1210 del pressupost vigent de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2010.

3.2 El crèdit inicial disponible es podrà modificar amb subjecció a la normativa vigent, mitjançant resolució del titular del Departament de la Vicepresidència. Els atorgaments queden condicionats a les disponibilitats pressupostàries.

Article 4

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar al registre del CADS, situat a l'avinguda Sarrià, 30, 1r 3a, 08029 Barcelona, o mitjançant qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 5

Tramitació i resolució

5.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva. L'òrgan instructor és el CADS i l'òrgan resolutori és la persona titular del Departament de la Vicepresidència.

5.2 Les sol·licituds són analitzades per una junta d'avaluació per a l'estudi i l'avaluació de les sol·licituds presentades. Aquesta junta d'avaluació és presidida pel director del CADS, i estarà formada per 4 membres del cos tècnic del CADS. La valoració de les sol·licituds s'efectua en aplicació dels criteris establerts en la base 6.

5.3 La concessió de les subvencions es fa per resolució de la persona titular del Departament de la Vicepresidència, la qual es notificarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, mitjançant la seva exposició pública en el tauler d'anuncis del Departament de la Vicepresidència (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), a la seu del CADS (av. Sarrià, 30, 1r 3a, 08029 Barcelona) i també al web del Departament de la Vicepresidència http://www.gencat.cat/vicepresidencia. En tot cas, la notificació administrativa es considera que té lloc en el moment en què es penja la resolució que finalitza el procediment al tauler d'anuncis abans indicat, d'acord amb l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els/les sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Les subvencions d'import igual o superior a 3.000,00 euros es publiquen, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 6

Justificació

Les entitats beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb el que estableix la base 10 de l'annex d'aquesta Ordre, no més tard del 30 de setembre de 2010.

Article 7

Recursos

Contra la resolució del procediment de concessió, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o de sis mesos, en el cas de denegació per silenci administratiu.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR