ORDRE VCP/148/2010, de 5 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar el patrimoni i la identitat de Catalunya i de tots aquells territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Vicepresidencia
Rango de LeyOrdre

ORDRE

VCP/148/2010, de 5 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar el patrimoni i la identitat de Catalunya i de tots aquells territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2010.

Atesa la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya de promoure i difondre la llengua catalana, la cultura i la identitat pròpies dins el seu àmbit lingüístic, mitjançant actuacions de suport econòmic a actuacions i projectes que tinguin aquesta finalitat;

Atès el Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència, on s'especifiquen les funcions de la Direcció de Polítiques Sectorials;

Atès el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 esmentada i l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aprovació de les bases

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per promoure actuacions específiques destinades a difondre i prestigiar el patrimoni i identitat de Catalunya i de tots aquells territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

2.1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per promoure actuacions específiques destinades a difondre i prestigiar el patrimoni i identitat de Catalunya i de tots aquells territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals per a l'any 2010.

2.2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre; pel Decret 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i per la resta de la normativa vigent aplicable.

Article 3

Partida pressupostària i import màxim

L'import màxim destinat a les subvencions previstes en aquesta convocatòria és vuit cents mil d'euros (800.000,00 euros) amb càrrec a la partida VP0101 D/482000100/1210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

Els atorgaments queden condicionats a les disponibilitats pressupostàries.

Article 4

Sol·licituds i terminis de presentació

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Les sol·licituds s'adreçaran a la Direcció de Polítiques Sectorials mitjançant l'imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències del Registre del Departament de la Vicepresidència (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (carrer de la Fusteria, 1, 6600 Perpinyà) i a la web del Departament de la Vicepresidència (http://www.gencat.cat/vicepresidencia), adjuntant la documentació complementària que es detalla a la base 7 de l'annex de les bases reguladores. Les sol·licituds es presentaran en el Registre del Departament de la Vicepresidència (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 5

Tramitació i resolució

La concessió de les subvencions es farà per resolució de la persona titular del Departament de la Vicepresidència, a proposta de l'òrgan instructor. La resolució final es publicarà, mitjançant exposició pública, en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

L'exposició pública de la resolució del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 10 de l'annex s'efectuarà en el tauler d'anuncis del Departament de la Vicepresidència (http://www.gencat.cat/vicepresidencia). Aquesta publicació, que incorporarà la motivació de la concessió o de la denegació de la subvenció sol·licitada, substitueix la notificació a les persones interessades, en aplicació de l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les subvencions concedides d'un import igual o superior a 3.000 euros es publiquen al DOGC.

Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat resolució expressa, les entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci adminsitratiu.

Article 6

Recursos

Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions de la persona titular del Departament de la Vicepresidència, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recursos de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini no superior a un mes comptat des de l'endemà de la seva publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 7

Justificació

Les actuacions objecte d'aquests ajuts s'han de dur a terme durant l'any natural de la convocatòria, tenint en compte, en qualsevol cas, el termini màxim de justificació, que serà el 30 de novembre de 2010.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre VCP/43/2009, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar el patrimoni i la identitat de Catalunya i de tots aquells territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 5 de març de 2010

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vicepresident del Govern

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per a la promoció d'iniciatives adreçades a difondre i prestigiar el patrimoni i identitat de Catalunya i de tots aquells territoris amb els quals comparteix vincles històrics, lingüístics i culturals.

La percepció d'aquestes subvencions és...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR