ORDRE GAP/207/2010, de 25 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores, i s'obre la convocatòria per concedir subvencions a projectes de foment de la implantació i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les micro, petites i mitjanes empreses en el marc del Pla PIMESTIC.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governacio i Administracions Publiques
Rango de LeyOrdre

ORDRE

GAP/207/2010, de 25 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores, i s'obre la convocatòria per concedir subvencions a projectes de foment de la implantació i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les micro, petites i mitjanes empreses en el marc del Pla PIMESTIC.

La millora de la competitivitat d'un país requereix, entre altres aspectes, un ús extensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tant en l'àmbit empresarial com en l'esfera personal. Aquest és un diagnòstic que apareix en l'Estratègia de Lisboa i respecte del qual existeix un consens generalitzat.

Malgrat que Catalunya és una de les economies més ben equipades d'Europa, l'ús intensiu que es fa de les TIC encara és molt baix respecte d'altres països plenament comparables d'Europa.

Durant els darrers anys s'han dedicat molts esforços a conscienciar els diferents agents econòmics de la rellevància de la implantació i de l'ús de les TIC com a factor clau en el procés de millora de la competitivitat de Catalunya. És evident que per millorar el valor afegit dels diferents sectors industrials és necessari un ús extensiu i universalitzat de les TIC en tots els àmbits.

Segons les dades analitzades per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació, les petites i mitjanes empreses (pimes) catalanes estan digitalment ben equipades. Pel que fa a l'ús de les TIC, el 96,2% de les empreses d'entre 10 i 250 treballadors té accés a Internet, el 95,8% disposa de correu electrònic i el 62,6% disposa de pàgina web.

En canvi, el grau de penetració dels usos de les TIC encara és millorable: només el 24,2% de les empreses compra per Internet, el 13,7% ven per Internet i el 29,5% compra o ven per Internet.

En molts casos el nivell d'introducció de les TIC és proporcional a la dimensió de l'empresa, amb la pèrdua de competitivitat que això comporta. Els índexs més baixos es troben en les micropimes (empreses de menys de 10 treballadors): el 38,62% no té ordinadors i només un 28% disposa de web propi.

D'acord amb el Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya, és voluntat del Govern fomentar la implantació i l'ús de les TIC en tots els àmbits de la societat a fi d'assolir estàndards europeus.

En aquest sentit, per tal d'accelerar el procés d'integració de les micropimes i pimes catalanes en la societat de la informació i millorar la seva competitivitat mitjançant la implantació i l'ús eficient de les TIC, l'any 2007 el Govern de la Generalitat de Catalunya va impulsar el Pla PIMESTIC (www.pimestic.cat).

Aquest Pla és fruit d'una iniciativa conjunta del Departament de Governació i Administracions Públiques i del Departament d'Innovació, Universitats i Empreses, que pretén sensibilitzar i orientar les micropimes i pimes catalanes envers les TIC amb l'objectiu de millorar la seva productivitat i competitivitat mitjançant un ús eficient de la tecnologia.

D'acord amb el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Governació i Administracions Públiques la competència en matèria de la societat de la informació, les telecomunicacions, les comunicacions electròniques i l'administració electrònica.

En el marc de les accions iniciades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques per promoure les TIC i la incorporació de les empreses a la societat de la informació, així com potenciar el sector TIC a Catalunya, es vol dur a terme una convocatòria de subvencions destinades a projectes de foment de la implantació i de l'ús de les TIC a les micropimes i pimes en el marc del Pla PIMESTIC.

Amb aquesta convocatòria de subvencions es pretén impulsar el Pla PIMESTIC i, d'aquesta manera, afavorir la cohesió social, econòmica i territorial del país i la incorporació de les empreses a la societat de la informació. En definitiva, aquesta convocatòria ha de contribuir a millorar la competitivitat del teixit productiu català mitjançant l'ús eficient de les TIC.

Per tot això, i d'acord amb el que estableixen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,

Ordeno:

Article 1

Convocar subvencions a projectes de foment de la implantació i de l'ús de les TIC a les micropimes i pimes en el marc del Pla PIMESTIC.

Article 2

Aprovar les bases de la convocatòria, que consten en l'annex I d'aquesta Ordre.

Article 3

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-cents cinquanta mil euros (250.000 euros) a càrrec de les partides pressupostàries GO06D/481.0001.00/5320 i GO06D/482.0001.00/5320 del pressupost del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

Article 4

Les sol·licituds s'han de presentar en el lloc i la forma indicats a les bases, en el termini màxim d'un mes des de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 5

El/la secretari/ària de Telecomunicacions i Societat de la Informació és l'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.

Article 6

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del conseller de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de març de 2010

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació i Administracions Públiques

Annex I

Bases reguladores de la convocatòria

-1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a projectes de foment de la implantació i de l'ús de les TIC a les micropimes i pimes en el marc del Pla PIMESTIC.

-2 Entitats destinatàries

2.1 Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les cambres oficials de comerç, les associacions, les fundacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin per objecte defensar els interessos de les micropimes i pimes a Catalunya o millorar la seva competitivitat mitjançant el foment de la implantació i de l'ús de les TIC.

2.2 Cada entitat pot presentar només una sol·licitud. No obstant això, diverses entitats es poden agrupar per desenvolupar o finançar mancomunadament un o més elements comuns en tots els seus projectes. En aquest cas, una de les entitats agrupades es responsabilitza de presentar la sol·licitud en nom de totes. L'entitat que presenti la sol·licitud és la responsable en nom de totes de realitzar l'activitat i presentar la justificació corresponent.

-3 Activitats i conceptes subvencionables

3.1 Són objecte de subvenció els projectes relacionats amb les actuacions del Pla PIMESTIC i, concretament, amb les tasques de divulgació, assessorament, orientació i formació en la implantació i l'ús de les TIC a les micropimes i pimes.

Per obtenir informació detallada sobre el Pla PIMESTIC es pot consultar la pàgina web www.pimestic.cat.

3.2 Poden ser objecte de subvenció les activitats següents:

  1. Difondre i promoure actuacions relacionades amb el Pla PIMESTIC.

  2. Organitzar jornades de sensibilització i formació adreçades a micropimes i pimes, on s'expliquin amb exemples reals els avantatges associats a la implantació i l'ús de les TIC en el negoci.

    Les jornades han de presentar un format participatiu per tal que les persones assistents puguin intercanviar informació i exposar dubtes, d'acord amb alguna de les modalitats següents:

    Jornades de sensibilització i formació adreçades a micropimes i pimes de tot el territori català, on de manera genèrica es presentin els avantatges d'implantar i d'utilitzar les TIC en els diferents àmbits de l'empresa.

    Jornades en què s'exposin casos reals d'empresaris/àries catalans que han...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR