DECRET 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la redacció que dóna a aquest precepte la Llei 1/2000, de 30 de març, faculta la Presidència de la Generalitat per tal de crear, determinar el nombre, denominar i establir per decret l'àmbit de competència respectiva dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat.

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Creació i canvi de denominació de departaments

1.1 Es crea el Departament de la Vicepresidència. El conseller d'aquest departament tindrà la denominació de conseller de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Es crea el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

1.3 El Departament de Relacions Institucionals passa a denominar-se d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

1.4 El Departament de Benestar i Família passa a denominar-se Departament d'Acció Social i Ciutadania.

1.5 El Departament de Cultura passa a denominar-se de Cultura i Mitjans de Comunicació.

1.6 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca passa a denominar-se Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

1.7 El Departament de Treball i Indústria passa a denominar-se Departament de Treball.

1.8 El Departament d'Educació i Universitats passa a denominar-se Departament d'Educació.

Article 2

Organització de l'Administració de la Generalitat

L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

Departament de la Presidència.

Departament de la Vicepresidència.

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Departament d'Economia i Finances.

Departament de Governació i Administracions Públiques.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Departament de Justícia.

Departament d'Educació.

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Departament de Salut.

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Departament de Treball.

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 3

Determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat

Als departaments de la Generalitat els correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els següents àmbits:

3.1 Al Departament de la Presidència:

3.1.1 El suport directe i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de les seves funcions.

3.1.2 Les funcions de secretaria del Govern, l'assessorament, la representació i la defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen, juntament amb les publicacions oficials.

3.1.3 La difusió de l'activitat del president i del Govern de la Generalitat.

3.1.4 L'atenció ciutadana, la informació pública sobre els recursos, els serveis i els programes de l'administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació de base i gestió corporativa de la Generalitat.

3.1.5 La coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes, especialment en l'àmbit de les competències connexes o compartides.

3.1.6 La coordinació de la política informativa del govern.

3.1.7 L'organització, la coordinació i l'elaboració...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR