Bibliografia recent d'interès

AutorElena Heidepriem Olazábal
CargoDocumentalista. Responsable del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística (Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya)
Páginas285-316
BIBLIOGRAFIA RECENT D’INTERÈS
Any 2016
Elena Heidepriem Olazábal1
Resum
Recull de referències bibliogràques sobre dret lingüístic, sociolingüística, política i planicació lingüístiques i
llenguatge jurídic publicades durant l’any 2016. Inclou obres d’àmbit català i internacional.
Paraules clau: B ibliograa; dret lingüístic; sociolingüística; política lingüística; planicació lingüística; llenguatge
jurídic; llenguatge administratiu.
RECENT BIBLIOGRAPHY OF INTEREST
Abstract
Selection of bibliographic references on linguistic law, sociolinguistics, language policy and planning and legal
language published in 2016. It includes Catalan and international publications.
Keywords: Bibliography; Linguistic Law; sociolinguistics; language policy; language planning; legal language;
administrative language.
* Elena Heidepriem Olazábal, documentalista. Responsable del Centre de Do cumentació de la Direcció
General de Política Lingüística
(Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya).
Citació recomanada: Heidepriem Olazábal, Elena. «Bibliograa recent d’interès. Any 2016». Revista de
Llengua i Dret, Journal of
language and Law, núm. 68, 2017, p. 285-316. DOI: 10.2436/rld.i68.2017.3048.
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 286
Aquesta bibliograa recull referències d’obres editades durant l’any 2016 que tracten sobre dret lingüístic,
política i planicació lingüístiques, llenguatge administratiu i jurídic i sociolingüística. S’hi inclouen
també algunes publicacions relacionades amb temàtiques ans, com ara ensenyament de llengües, traducció
o terminologia, que s’han inclòs fonamentalment en l’apartat dedicat a temàtica sociolingüística, perquè és
el de caire més general.
Ordenació de les referències bibliogràques
Els continguts s’han ordenat temàticament en tres grans apartats, més un de genèric de llocs web:
a) Dret lingüístic
b) Sociolingüística, política i planicació lingüístiques
c) Llenguatge administratiu i jurídic
d) Websocialsdinterès
En els tres primers s’ha fet una subdivisió per:
a) Obres generals o que afecten diverses zones geogràques, no catalanes
b) Obres referents a territoris de parla catalana Ordenació dins de cada apartat
Dins de cada apartat i subapartat les referències apareixen per ordre alfabètic d’autor o títol. No se separen
ni per tipologia documental (revista, article de revista, monograa o capítol de llibre), ni pel seu format
o suport.
Les obres multiautoria o les revistes que inclouen capítols o articles que fan referència a temes o territoris
diversos s’han dividit en funció de l’àmbit territorial o llengua/tema tractats. Així els buidats d’un mateix
número de revista es troben separats en funció de la temàtica o l’àmbit territorial corresponent als apartats
i subapartats esmentats.
DRET LINGÜÍSTIC
OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES
BORTOLOTTI, Pietro. “La lingua friulana negli statuti degli enti locali”. A: Ce Fastu? [Udine: Societa
Filologica Friulana], vol. 92, no. 1-2 (2016), p. 119-131
CONSELL D’EUROPA. European Charter for Regional or Minority Languages: Application of the Charter in
Spain: 4th monitoring cycle [en línia]. Strasbourg: Council of Europe, 2016. (ECML (2016); 1). [Consulta:
30 juliol 2017]
Herri-Ardularitzako Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Administración Pública [en línia]. [Oñati:
Herri-Arduralaritzaren Eusko Ikas-Erakuntza. Instituto Vasco de Estudios de Administración Pública], núm.
106 (septiembre-diciembre 2016)
Conté:
ELÓSEGUI ITXASO, María. “La legislación sobre la adquisición de la nacionalidad en Letonia: Evolución
y últimas reformas”, p. 19-68 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
PLA BOIX, Anna M. “Un modelo en derecho comparado: El régimen lingüístico belga en el ámbito judicial”,
p. 109-150 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa = Protocolo para la garantía de los derechos lingüísticos
= Protocole pour la garantie des droits linguistiques = Protocol per a la garantia dels drets lingüístics
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 287
= Protocol to ensure language rights [en línia]. [Donostia]: Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua,
[2016]
Ressenya; Pàgina del protocol [Consulta: 30 juliol 2017]
MELO, Sílvia. “Public understanding of language planning and linguistic rights: The debate on the current
Portuguese orthographic reform”. A: Language in Society [New York: Cambridge University Press], no.
45-3 (June 2016), p. 423-443.
PORTRIQUET, Ghislain; HUCK, Dominique; TRUCHOT, Claude (dir). ‘Droits lingüístiques’ et ‘droit à la
langue’: Identication d’un objet d’étude et construction d’une approche. Actes du Colloque International
de Strasbourg organisé les 25 et 26 septembre 2014. Limoges: Éditions Lambert-Lucas, 2016.
Conté:
PORTRIQUET, Ghislain; HUCK, Dominique; TRUCHOT, Claude. “’Droits lingüístiques’ et ‘droit à la langue’:
Identication d’un objet d’étude et construction d’une approche”, p. 9-16
SCHNEIDER-MIZONY, Odile. “De l’interdiction comme scénario d’emergence de la conscience de droits
lingüístiques? Les Germano-Brésiliens 1937-1945”, p. 19-35
PORTRIQUET, Ghislain. “La naissance d’un droit lingüístique aux États-Unis”, p. 37-54
RAIMONDI, Gianmario. “Langues régionales italianes, entre identités locales et droits lingüístiques”, p. 79-92
HUCK, Dominique.“’Droits lingüístiques’ et politique linguistique. Étude de cas: Les discurs públics dans
l’Alsace de la seconde moitié du XXe siècle”, p. 93-108
LEFRANC, Yannick. “Enseigner la langue de la République comme une langue politique? Le Français langue
d’intégration – du ‘droit à la langue du pays d’accueil’ au ‘droit à la parole du citoyen migrant’?”, p. 111-136
BARBIER, Jean-Claude. “L’évolution des droits lingüístiques dans la construction européenne”, p. 137-152
KREMNITZ, Georg. “Un droit absolu à la langue est-il concevable? Quelles possibilités pour s’en approcher?”,
p. 167-178
OAKES, Leigh. “Droits et obligations lingüístiques au Québec: Apports d’une approche éthique”, p. 179-188
AKIN, Salih. “Les droits lingüístiques des Kurdes en Turquie: Une approche històriques et sociolinguistique”,
p. 189-206
ABIYEVA, Karlygash. “L’aménagement linguistique dans le Kazakhstan post- sovietique: Quel choix pour
les minorités ethniques?”, p. 207-221
TRUCHOT, Claude. “’Droits linguistiques’ et ‘droit à la langue’: quelles approches històriques pour quelles
nalités?”, p. 223-237
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law. [en nia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 66 (desembre 2016)
Conté:
ARRAIZA, José María. “Language diversity speaking to autonomy: Exploring the relations between autonomy
and minority language education, p. 105-123 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BARCELÓ MARTÍNEZ, Maria Tanagua; DELGADO PUGÉS, Iván. “La traduction assermentée en Espagne et en
France: aspects “privés” et étude comparative”, p. 208- 225 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
LÓPEZ, Triano. “Off-campus threatening speech in the United States of America: To what extent can públic
schools restrict their student’s speach in the facebook era?”, p. 226-238 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 288
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law. [en nia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 65 (juny 2016)
Conté:
COPPOLELLA, Mariangela. “La tutela linguistica dello straniero nel processo penale italiano”, p. 90-109
[en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
VACCA, Alessia. “The Italian Constitution, Constitutional Court judgements and the distribution of
competences on minority languages”, p. 149-158 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SAB ATA , Mònica. “La Declaració Universal de Drets Lingüístics, vint anys després”. A: Barcelona Metròpolis
[en línia]. [Barcelona: Ajuntament], núm. 99 (març 2016), p. 18-19. [Consulta: 30 juliol 2017]
URRUTIA, Andrés. Lengua vasca, coocialidad lingüística y relaciones jurídicas inter privatos: Análisi
desde la perspectiva del euskera en el Derecho privado español, en el francés y en el de la Unión Europea.
Bilbao: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri- Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2016.
URRUTIA, A ndrés. “Terminología jurídica y bilingüismo en la nueva Ley civil vasca” [en línia]. A: Terminàlia
[Barcelona: Societat Catalana de Terminologia Scaterm], núm. 13 (juny 2016), p. 28-36 [Consulta: 30 juliol
2017]
ÀMBIT CATALÀ
BALLESTER CARDELL, Maria. “Una nova empenta per a l’ús social de la llengua catalana a les Illes
Balears: L’avanç inestable, i no sempre lineal, de la normalització lingüística” [en línia]. A: Revista de
Llengua i Dret = Journal of Language and Law. [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració Pública
de Catalunya], núm. 66 (desembre 2016), p. 85-104 [Consulta: 30juliol 2017]
CORRETJA I TORRENS, Mercè. “L’impacte de la revisió judicial i de la LOMCE en el model lingüístic
de l’escola catalana: Estat de la qüestió[en nia]. A: Revista de Llengua i Dret = Journal of Language
and Law. [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 65 (juny 2016), p. 76-89.
[Consulta: 30 juliol 2017]
CALATAYUD AGUILAR, Olga. ““En català, també és de llei”, una campanya per impulsar el català a la
justícia”. A: Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [en línia] [Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística], núm. 58 (2016), p. 38-44 [Consulta: 30 juliol 2017]
FAINGOLD, Eduardo D. “Language rights in Catalonia and the constitutional right to secede from Spain”.
A: Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], no. 40-2 (2016), p. 146-162
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
FORTIÀ I ANDREU, Carlota. L’Ocialitat lingüística en la doctrina jurídica. [S.l.: s.n.] , 2016.Treball de
de grau en Traducció i Interpretació, Universitat de Barcelona. Premi “Nous talents en Sociolingüística
catalana 2016” atorgat per la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS).
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Informe de política lingüística
2015 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2016.
Informes anteriors [Consulta: 30 juliol 2017]
GIL, Miquel; VALLS, David; IBÁÑEZ FERRETÉ, Òscar-Adrià. Novetats legislatives del BOE en matèria
lingüística durant el govern en funcions de Mariano Rajoy: Normativa lingüística a favor del castellà
aprovada pel govern de l’Estat i la seva Administració el 2015-16 durant l’època del govern en
funcions [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2016. [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 289
HOMS, Oriol (coord.). Societat Catalana. 2014/2015. [Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Associació
Catalana de Sociologia], 2016.
Conté:
BONAL, Xavier; TARABINI, Aina. “La LOMCE com a projecte de modernització conservadora i els seus efectes
a Catalunya: Globalització, educació i polítiques socials”[en línia], p. 109-125. [Consulta: 30 juliol 2017]
VALLESPIR SOLER, Jordi; CARRIÓ, Pere. “Moviments socials i educació a les Illes Balears: La
mobilització de l’embut” [en línia], p. 159-179 [Consulta: 30 juliol 2017]
IBÁÑEZ, Òscar-Adrià; TORRENTS VIVÓ, Eloi. “Si me hablas en catalán se suspende el juicio”: Els drets
lingüístics en via morta: 37 nous casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques a
l’Estat espanyol [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2016. [Consulta: 30 juliol 2017]
KREMNITZ, Georg. “Les tensions actuelles entre la Catalogne et l’Espagne”. A: Lengas: Revue de
Sociolinguistique [Montpellier: Presses Universitaires de la Méditerranée, Université Paul Valéry], núm.
79 (2016). Número monogràc: LONGOBARDI, Monica; SHEEREN, Huges. “L’Europe romane: Identités,
droits linguistiques et littérature”.
MILIAN I MASSANA, Antoni. Más sobre derechos lingüísticos: Reexiones sobre los límites constitucionales
y su interpretación por el Tribunal Constitucional. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics; València:
Tirant lo Blanch, 2016. (Estudios autonómicos y federales; 5)
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
MIR I SALA, Narcís. Nota sobre l’adhesió d’un estat membre a la Unió Europea. Aspectes lingüístics
generals i referència especíca al cas de Catalunya [en línia]. Barcelona: Direcció General de Política
Lingüística, 2016. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística. Sèrie Legislació Lingüística; 17)
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
OBSERVATORI DE LA LLENGUA CATALANA. IX Informe sobre la situació de la llengua catalana (2015) [en
línia]. Barcelona: Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana, [2016].
Informes anteriors [Consulta: 30 juliol 2017]
PLATAFORMA PER LA LLENGUA. Ocialitat i llengües (II): Conseqüències de diferents models en el
reconeixement ocial de llengües en una República Catalana [en línia]. Barcelona: Plataforma per la
Llengua, 2016. [Consulta: 30 juliol 2017]
PLATAFORMA PER LA LLENGUA. Informe de queixes lingüístiques 2015: Recopilades al llarg de l’any 2015 a
la Plataforma per la Llengua [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, [2016]
Informes anteriors [Consulta: 30 juliol 2017]
HERRERAS, Juan Carlos. “Droits lingüístiques et contexte històriques en Catalogne”. A: PORTRIQUET,
Ghislain; HUCK, Dominique; TRUCHOT, Claude (dir). “’Droits lingüístiques’ et ‘droit à la langue’:
Identication d’un objet d’étude et construction d’une approche. Actes du colloque International de
Strasbourg organisé les 25 et 26 septembre 2014. Limoges: Éditions Lambert-Lucas, 2016.p. 55-77
SENDRA, Montserrat. “L’estatus de les llengües a la República Catalana: Una breu anàlisi del desenvolupament
del debat”. A: Marges, Els: Revista de Llengua i Literatura [Barcelona: Associació Els Marges de Llengua
i Literatura], núm. 108 (hivern 2016), p. 33-50.
Terminàlia [en línia] [Barcelona: Societat Catalana de Terminologia Scaterm], núm. 14 (desembre 2016)
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 290
Conté:
MORALES MORENO, Albert. “Redacció legislativa i terminologia: Els casos de nació, entitats locals i en tot
cas durant el procés de redacció i aprovació de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya de 2006”, p. 16-24 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ISERTE BUSQUETA, Alfred. “La terminologia jurídica en català: Aproximació descriptiva dels seus
patrons morfosintàctics” p. 24-30 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
VALLS, David; IBÁÑEZ FERRETÉ, Òscar-Adrià. Novetats legislatives en matèria lingüística aprovades
el 2015 que afecten els territoris de parla catalana: Normativa lingüística a favor del català o del
castellà aprovada el 2015 en relació amb l’Aragó, Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears [en línia].
Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2016 [Consulta: 30 juliol 2017]
SOCIOLINGÜÍSTICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES
BAKER, Anne [et al.] (ed.). The lingüístics of sign languages: An introduction. Amsterdam: John Benjamins
Company, 2016.
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
BAUMGARTNER, Barbara. “Facebook spricht Dialekt”. A: Academia [Bolzano: EURAC], Nr. 72 (Jänner/
Gennaio 2016), p. 20-21. [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Bellaterra: Journal of Teaching & Learning Language & Literature [en línia] [Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Educació], vol. 9, núm. 4 (novembre/desembre 2016).
Conté:
CALSAMIGLIA, Helena; TUSÓN I VALLS, Amparo. “A la memòria de John J. Gumperz: Un record personal a
dues veus”, p. 9-22 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
GÓMEZ, Dina Shirley; SHAFIROVA, Liudmila. “Conversación en WhatsApp: Aprendizaje y colaboración
en lengua franca”, p. 23-40 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Bellaterra: Journal of Teaching & Learning Language & Literature [en línia] [Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Educació], vol. 9, núm. 3 (agost/setembre 2016).
Conté:
THIBEAULT, Joël; FLEURET, Carole. “L’accord du verbe en nombre à l’écrit chez des élèves de la n de
l’élémentaire en Ontario français: une étude de cas”, p. 32-49 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
CABRÉ ROCAFORT, Míriam. “Estudio de las creencias de una futura maestra sobre la construcción del
repertorio lingüístico a través de narrativas multimodales”, p. 50-68 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
TAPIA, Stella Maris. “Correcciones en lengua: Modos de intervención docente en los textos escritos por
los alumnos”, p. 69-84 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Bellaterra: Journal of Teaching & Learning Language & Literature [en línia] [Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Educació], vol. 9 núm. 2 (maig/juny 2016. Número
monogràc: ARPAZIK, Demet. Linguistic diversity, equity and pedagogical innovation in higher education”
Conté:
KINSELLA, Benjamin; CIOÈ-PEÑA, Maria; ARPAZIK, Demet. “Special Issue editori note: Linguistic diversity,
equity and pedagogical innovation in higher education”, p. 1-5 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 291
MAKAR, Carmina. “Uncovering language policy in higher education: Reections from the classroom”, p.
6-13 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ARCHANJO, Renata; ARPACIK, Demet. “Kurdish language class in New York: A platform for social, political
and (inter)personal engagement”, p. 14-31 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
CIOÈ-PEÑA, Maria; MOORE, Emilee; MARTÍN ROJO, Luisa. “The burden of ‘Nativeness’: four plurilingual
student-teachers’ stories”, p. 32-52 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
GÖPPERT, Hannah; SPRINGIRTH, Andrea. “From marginality to mattering: Linguistic practices, pedagogies
and diversities at a community-serving senior college”, p. 53-77 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
LOVE, Stephanie V. ““Broken Arabic” and ideologies of completeness: Contextualizing the category of native
and heritage speaker in the University Arabic classroom”, p. 78- 93 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ROLLAND, Michael E.”Ideology, access, and status: Spanish-English bilinguals in the foregin language
classroom”, p. 94-114 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Bellaterra: Journal of Teaching & Learning Language & Literature [en nia] [Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Educació], vol. 9 núm. 1 (febrer/març 2016).
Conté:
PÉREZ CAÑADO, María Luisa. “From the CLIL craze to the CLIL conundrum: Addressing the current
CLIL controversy”, p. 9-31 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
OBEIAH, Salameh F.; BATAINEH, Ruba Fahmi. “The effect of portfolio-based assessment on Jordanian EFL
learners’ writing performance”, p. 32-46 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ZHOU, Lin. “Is there a place for cross-cultural contastive rhetoric in English academic writing courses?”,
p. 47-90 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ADDOU, Hassiba. “Analyse du matériel pédagogique en matière de ponctuation dans l’école primaire
algérienne”, p. 71-83 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BLANCHET, Philippe. Discriminations: Combattre la glottophobie. Paris: Textuel, 2016. (Petite encyclopédie
critique).
CLIMENT-FERRANDO, Vicent. “Linguistic neoliberalism in the European Union. Politics and policies of
the EU’s approach to multilingualism”. A: Revista de llengua i Dret = Journal of Language and Law
[Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 66 (desembre 2016), p. 1-14. [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
CORBERA POU, Jaume. “La Cors: un trésor extraordinaire”. A: MicRomania [Carleroi Wallonie: Comité
roman du Comité belge du Bureau européen pour les Langues moins répandues (CROMBEL)], no. 99
(décembre 2016), p. 3-9.
Current Issues in Language Planning [Oxon, UK: Routledge], vol. 17, no. 3-4 (2016). Número monogràc.
LIDDICOAT, Anthony J. (coord.). “Language planning in Universities: Teaching, research and administration”.
Conté:
HIGGINS, Robert M.; BRADY, Alan. “Language policy, planning, and enactment: The necessity and
empowering potential at the local level”, p. 242-259
CARROLL, Kevin S. “Language policies in Puerto Rican higher education: Conicting assumptions of
bilingualism”, p. 260-277
HAMEL, Rainer Enrique; ÁLVAREZ LÓPEZ, Elisa; PEREIRA CARVALHAL, Tatiana. “Language policy and
planning: Challenges for Latin American universities”, p. 278-297
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 292
KAMWENDO, Gregory; PERCIS DLAMINI, Nosisi. “Language planning at a cross-border university in
Swaziland: The case of teaching and learning, research and institutional administration”, p. 298-310
HAN, Yawen; DE COSTA, Peter I.; CUI, Yaqiong. “Examining the English language policy for ethnic minority
students in a Chinese university: A language ideology and language regime perspective”, p. 311-331
STERZUK, Andrea; FAYAN T , Russell. “Towards reconciliation through language planning for indigenous
languages in Canadian universities”, p. 332-350
WILLANS, Fiona. “Carving out institutional space for multilingualism in the world’s most multilingual
region: The role of linguistics at the University of the South Pacic”, p. 351-368
FINN, Heather B.; AVNI, Sharon. “Academic literacy as language policy in community college developmental
writing”, p. 369-384
MOORE, Paul J.; HARRINGTON, Michael. “Fractionating English language prociency: Policy and practice in
Australian higher education”, p. 385-404
FUENTES, Ronald. “Language indentity, and citizenship in a U.S. University: Immigrant English learners’
identity (re)positioning”, p. 405-421
MIRANDA, Norbella; BERDUGO, Martha; TEJADA, Harvey. “Conicting views on language policy and
planning at a Colombian university”, p. 422-440
SIINER, Maarja. “University administrators as forced language policy agents: An institutional ethnography
of parallel language strategy and practices at the University of Copenhagen”, p. 441-458
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Current Issues in Language Planning [Oxon, UK: Routledge] , vol. 17, no. 2 (2016). Conté:
BRUEN, Jennifer; SHERIDAN, Vera. “The impact of the collapse of communism and EU accession on
language education policy and practice in Central and Eastern Europe: Two case-studies focussing on
English and Russian as foreign languages in Hungary and Eastern Germany“, p. 141-160
ALBURY, Nathan John. “An old problem with new directions: Māori language revitalisation and the policy
ideas of youth“, p. 161-178
MOKIBELO, Eureka B. “Communication strategies in primary schools in Botswana: interventions using
cooks, teacher aides and learners“, p. 179-190
NGUYEN, Lan Chi; HAMID, M. Obaidul; RENSHAW, Peter. “English in the primary classroom in
Vietnam: students’ lived experiences and their social and policy implications“, p. 191-214
NG, Cjin Leong Patrick. “Primary school English reform in Japan: Policies, progress and challenges“, p.
215-225
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Current Issues in Language Planning [Oxon, UK: Routledge] , vol. 17, no. 1 (2016). Número monogràc.
TAYL O R -LEECH, Kerry (ed.). “From practice to theory. Papers in honour of Richard Baldauf Jr”.
Conté:
TAYLOR-LEECH, Kerry. “From practice to theory: The contributions of Richard B. Baldauf Jr. to the
eld of language policy and planning“, p. 1-10
NEKVAPIL, Jiri. “Language management theory as one approach in language policy and planning“, p. 11-22
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 293
ZHAO, Shouhui; SHANG, Gouwen. “Language planning agency in China: From the perspective of the
language academies“, p. 23-35
HAMID, M. Obaidul. “The linguistic market for English in Bangladesh“, p. 36-55
HULT , Francis M.; KÄLLKVIST, Marie. “Global ows in local language planning: Articulating parallel
language use in Swedish university policies“, p. 56-71
FENTON-SMITH, Ben; GURNEY, Laura. “Actors and agency in academic language policy and planning“, p. 72-87
NGUYEN, Hoa Thi Mai; BUI, Thuy. “Teachers’ agency and the enactment of educational reform in Vietnam“,
p. 88-105
SKERRET, Delaney Michael. “Moving the eld forward: A micro–meso–macro model for critical language
planning. The case of Estonia“, p. 106-130
KAPLAN, Robert B. “Dick Baldauf: Memories of a friendship and collaboration“, p.131-139
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Éducation et Sociétés Plurilingues [Aoste: Centre d’Information sur l’Education Bilingue et Plurilingue
CMIEBP], no. 41 (décembre 2016).
Conté:
REVELLI, Luisa. “La Forza delle lingue deboli: La debolezza delle lingue forti” , p. 5- 12
GEIGER-JAILLET, Anemone; VAGEDES HUSSER, Marita. “’Spielend’ Sprachen Lerner?: Zur Benutzung der
Zweitsprache im Freispiel bei Kindergartenkindern in Frankreich”, p. 13-27
KA DIA, Awa. “Ared, une expertise au service d’une éducation de qualité au Sénégal”, p. 29-42
CARPANI, Daniela. “Hacia una cultura plurilingüe: Prácticas educativas en contextos migratorios”, p. 43-56
SHINOZAKI, Kuriko. “Les liens sociaux lors de séjours d’études à l’étranger et l’apprentissage d’une langue”,
p. 57-70
PRIEUR, Jean-Marie; VOLLE, Rose-Marie. “Le CECR: Une technologue politique de l’enseignement des
langues (1)”, p. 75-87
Éducation et Sociétés Plurilingues [Aoste: Centre d’Information sur l’Education Bilingue et Plurilingue
CMIEBP], no. 40 (juin 2016).
Conté:
TURCAN, Olga. “Moldavie et langue française, une relation séculaire et privilégiée”, p. 15-26
PUTSCHE, Julia; FAUCOMPRE, Chloé. “Formation des professeurs de langues en région frontalière: Croyances et
représentations des futurs professeurs d’allemand en Alsace et l’enseignement de la langue du voisin”, p. 47-60
IKONOMU, Demeter Michael. “L’impatto della qualità dell’attaccamento fra genitore e glio/a sull’educazione
bilingue in famiglia”, p. 61-74
ZOK, Anna. “La Pologne sur le chemin de l’interculturel”, p. 75-88
FELIU, Francesc; NADAL, Josep Maria (eds). Constructing languages. Norms, myths and emotions.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2016. (IVITRA Research in Linguistics and Literature).
Conté:
FELIU, Francesc; NADAL, Josep Maria. “Languages as a construction: An enlightening perspective”, p. 1-6
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 294
ALVAREZ, Alfredo. “El idioma, construcción social e ideológica de la lengua”, p. 9-22
BRUNI, Francesco. “Tra imperi e leggerezza: L’italiano lingua illustre?”, p. 23-38
MILANO, Emma. “The Spanish quarter of Naples: The dynamics of language innovation and persistence
between linguistic uses and metalinguistic reections “, p. 39-55
D’AGOSTINO, Mari. “Le lingue, ponti o frontiere? Appunti sulla Sicilia lingüística”, p. 57-81
AYRES-BENNETT, Wendy. “Codication and prescription in linguistic standardisation: Myths and models”,
p. 99-129
POUILON, Véronique. “The importance of prescriptivism in the development of ‘schemes for respelling’
in 18th century pronouncing dictionaries”, p. 131-144
AUROUX, Sylvain. “Le mythe de la langue mère”, p. 179-198
LODGE, Anthony. “ Language myths and the historiography of French”, p. 199-214
DIATSENTOS, Petros. “Modern Greek: Founding myths, reform and prescription matters in 19th century”, p.
215-227
DELVEROUDI, Rea. “Nommer l’ennemi: La “question de la langue” en Grèce et les termes désignant les
variétés lingüístiques”, p. 229-242
KALEZIC, Maja. “The role of narrative in shaping the semantic structure of certain expressions that
belong to terminology as to one of the most important lexical groups:
On the etymology of the Serbo-Croatian common designations for “Artemisia’s plants”, p. 243-263
VOSTERS, Rik. “Mitos de decadencia lingüística en la historia del neerlandés. Una exploración
sociolingüística de la lengua en Flandes en los siglos XVIII y XIX”, p. 265- 281
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
FERNÁNDEZ GARCÍA, Alicia. “Nacionalismo y representaciones lingüísticas en Ceuta y en Melilla” [en
línia].A: Revista de Filología Románica [Madrid: Universidad Complutense], vol. 33/1(2016), p. 23-46
[Consulta: 30 juliol 2017]
GAZZOLA, Michele [et al.]. “The EU’s nancial support for regional or minority languages: A historical
assessment[en nia]. A: Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies
[Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja], no. 77 (2016), p. 33-66. [Consulta: 30 juliol 2017]
GAZZOLA, Michele; WICKSTRÖM, Bengt-Arne (eds.). The economics of language policy. London; Cambridge,
Massachusetts: MIT Press, 2016. (CES ifo Seminar Series).
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
GOnzález GOnzález, Manuel. “A Reforma normativa de 2003, un momento delicado para a RAG”. A:
pradilla, Miquel Àngel (dir.). Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell. Tarragona: Publicacions
URV, 2016. (Universitat Rovira i Virgili; 72), p. 293-299
GOVERN BASC. CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA. ¿Y a partir de ahora qué? La sostenibilidad del desarrollo
del euskera o “piedra que rueda no cría musgo” = Eta hemendik aurrera zer?: euskararen garapenaren
iraunkortasuna edo “dabillan harriari etzaika goroldiorik lotzen”. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2016.
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 295
HADDOUCHE, Nacéra [et al.]. Rapport d’evaluation de l’Ofce publique de la langue basque [en nia]. Paris:
Ministère de l’Intérieur: Ministère de la Culture et de la Communication: Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2016. [Consulta: 30 juliol 2017]
JONGBLOED-FABER, Lysbeth [et al.]. “Language use of Frisian bilingual teenagers on social media”
[en línia]. A: Treballs de Sociolingüística Catalana, [en línia] [Barcelona: Societat Catalana de
Sociolingüística], núm. 26 (2016). p. 27-54 [Consulta: 30 juliol 2017]
Language in Society [New York: Cambridge University Press], vol. 45, no. 5 (November2016)
Conté:
NEWMARK, K.; WALKER, N.; STANFORD, J. “‘The rez accent knows no borders’: Native American ethnic
identity expressed through English prosody”, p. 633-664.
STRYCHARZ-BANAŚ, A. “In-group marker going out: Meaning-making in a community of practice”, p. 665-684.
BRITT, E. “Stylizing the preacher: Preaching, performance, and the comedy of Richard Pryor”, p. 685-708.
WOYDACK, J.; RAMPTON, B. “Text trajectories in a multilingual call centre: The - linguistic ethnography
of a calling script”, p. 709-732.
MONDADA, L.; SORJONEN, M. “Making multiple requests in French and Finnish convenience stores”, p. 733-765.
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Language in Society [New York: Cambridge University Press], vol. 45, no. 4 (September2016)
Conté:
DE FINA, A. “Storytelling and audience reactions in social media”, p. 473-498.
FOX, B.; HEINEMANN, T. “Rethinking format: An examination of requests”, p. 499- 531.
SCHNURR, S.; ZAY T S, O.; HOPKINS, C. “Challenging hegemonic femininities? The discourse of trailing
spouses in Hong Kong”, p. 533-555.
PICHLER, P.; WILLIAMS, N. “Hipsters in the hood: Authenticating indexicalities in young men’s hip-hop
talk”, p. 557-581.
BOLANDER, B. “English and the transnational Ismaili Muslim community: Identity, the Aga Khan, and
infrastructure”, p. 583-604.
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Language in Society [New York: Cambridge University Press], vol. 45, no. 3 (June 2016) Conté:
BURKETTE, A. “Linguistic and object-based stance-taking in Appalachian interviews”, - p. 331-351.
DUMAS, N. “’This guy says I should talk like that all the time’: Challenging intersecting ideologies of
language and gender in an American Stuttering English comedienne’s stand-up routine”, p. 353-374.
FORSMAN, L. “ Language shift from a nonspeaker perspective: Themes in the accounts of linguistic practices
of rst-generation non-Swedish speakers in Gammalsvenskby, Ukraine”, p. 375-396.
GAO, S. “ Interactional straining and the neoliberal self: Learning English in the biggest English corner in
China.”, p. 397-421.
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 296
Language in Society [New York: Cambridge University Press], vol. 45, no. 2 (April 2016)
Conté:
RATHORE-NIGSCH, C.; SCHREIER, D. “‘Our heart is still in Africa’: Twice migration and its sociolinguistic
consequences”, p.163-191.
ADACHI, Chie. “Sugoi!- Indexicality and stancetaking in Japanese compliments”, p. 193-216
SIERRA, Sylvie. “Playing out loud: Videogame references as resources in friend interation of managing
frames, epistèmics,and gruop identity”, p. 217-245
ROWA N , Kirst. “’Who are you in this body’?: Identifying dèmons and the path to deliverance in a
London Pentecostal church”, p. 247-270
LEE, Nala Huiying; VAN WAY , John. “Assessing levels of endangerment in the Catalogue of Endangered
Languages (ELCat) using the Language Endangerment Index (LEI), p. 271-292
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Language in Society [Cambridge: Cambridge University Press], vol. 45, no. 1 (February2016)
Conté:
TAGLIAMONTE, S. “So sick or so cool? The language of youth on the internet”, p. 1-32.
PILLET-SHORE, D. “ Criticizing another’s child: How teachers evaluate students during parent-teacher
conferences”, p. 33-58
DRAGOJEVIC, M.et al. “ Silencing nonstandard speakers: A content analysis of accent portrayals on
American primetime television”, p. 59-85.
KIRKHAM, S.; MOORE, E. “Constructing social meaning in political discourse: Phonetic variation and verb
processes in Ed Miliband’s speeches”, p. 87-111.
JONES, L. “If a Muslim says ‘homo’, nothing gets done”: Racist discourse and in-group identity construction
in an LGBT youth group”, p. 113-133.
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], no. 40-3 (2016)
Conté:
AMIT, Aviv. “The Académie Française and monocentricity in a multicultural world”, p. 235-249
REILLY, Shauna; ZIMMERMAN, Mark. “Linguistic accomodations and electoral participation: A comparative
analysis”, p. 250-268
FRANCIS, Norbert. “Prospects for indigenous Language bilingualism in Mexico: A reassessment”, p. 269-286
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], no. 40-2 (2016)
Conté:
DRUVIETE, Ina; OZOLINS, Uldis. “The Latvian referendum on Russian as a second state Language”, p. 121-145
YAO, Chunlin; ZUCKERMENN, Ghil’ad. “Language vitality and Language identity which is more
important? Tibetan-Chinese bilingual education in Maketang versus Huazangsi”, p. 163-186
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 297
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], no. 40- 1 (2016)
Conté:
CABEZA PEREIRO, María del Carmen. “Lenguas de signos y educación en España”, p. 1- 25
HAMID, M. Obaidul; KIRKPATRICK, Andy. “Foreign language policies in Asia and Australia in the Asian
century”, p. 26-46
VAN HUY, Nguyen; HAMID, M. Obaidul; RENSHAW, Peter. “Language education policy enactment and
individual agency: The cauldron of conicts in policy positions in implementing the Common European
Framework of References for languages in Vietnam”, p. 69-84
TONKIN, Humphrey. “Invented cities, invented languages: Esperanto and urban textuality, 1887-1914”, p. 85-99
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
LAWS ON , Robert; SAYERS, Dave (eds.). Sociolinguistic research: Application and impact. London:
Routledge, 2016
Lengas: Revue de Sociolinguistique [Montpellier: Presses Universitaires de la Méditerranée, Université
Paul Valéry ], núm. 80 (2016). Número monogràc. DIORDIEVIC LÉONARD, Ksenija; KIS-M ARK,
Alexia; PIVOT, Bénédicte. “La guerre et les langues: Recongurations sociolingüístiques et adaptations
didàctiques”.
Conté:
YARSI-LABRIQUE, Eléonore. “Du poids des langues et des mots dans les situations de guerre. Introduction”
LEFRANÇOIS, Nicolas. “Le luxembourgois, enfant natural de la Seconde Guerre mondiale”
KIS-MARK, Alexia. “La guerre, des lieux et des noms. L’Ukraine à l’heure de la décommunisation”.
ALIBERT, Laurent. “La sitution de la langue ossète en Ossètie du Sud et lerole des conits de 1920,
1991-1992 et 32008”.
DIORDIEVIC LÉONARD, Ksenija. “La guerre au-delà des langues: Ex-Yugoslavie (1991- 1999) et Tadjikistan
(1992-1997)”
AKIN, Salih. “Langues et discurs en sitution de guerre: Une approche sociolinguistique et pragmatique”
ROCHE, François. “Les langues kanak: Une histoire très politique”
PIVOT, Bénédicte. “De la guerre civile aux droits ethnolinguistiques: Le cas du Nicaragua”
RICHARD, Arnaud; GOVIN, Renauld. “Schibboleth, la langue comme arme de détection massive: 1937, le
massacre des Haïtiens”
Sumari de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Lengas: Revue de Sociolinguistique [Montpellier: Presses Universitaires de la Méditerranée, Université
Paul Valéry ], núm. 79 (2016). Número monogràc: LONGOBARDI, Monica; SHEEREN, Huges. “L’Europe
romane: Identités, droits linguistiques et littérature”.
Conté:
LONGOBARDI, Monica. “’Nos abandones pas tu qu’un pauc nos coneisses’: lingue tagliate e lingue salvate:
Introduzione”
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 298
AGRESTI, Giovanni. “L’enjeu de l’identité linguistique dans l’ille francoprovençale des Pouilles. Entre
aménagement linguistique et linguistique du dévelopment social”
ALVISE, Andreosi. “Sullo ‘stato di salute’ delle varietà romene all’alba del nuovo millennio”
CAITI-RUSSO, Gilda. “I trovatori come fondamento dell’identità occitana: La linea JaufRudèl-Jean de
Nostredame-Frédéric Mistral”
FERNÁNDEZ REI, Francisco. “Situación da lingua galega desde 1963 à actualidade”
KLINKENBERG, Jean-Marie. “’Grandes langues’ et langues minoritaires: Deux polítiques lingüistiques?”
LONGOBARDI, Monica. “Troubadours de lunchour. Periferie trobadoriche”
ROBUSTELLI, Cecilia. “La diversità linguitica d’Europa oggi: Tra patromonio e identità culturale”
SHEEREN, Hugues. “L’intercompréhension: Un nouveau soufe pour les langues romanes minoritaires et
pour les dialectes?”
Sumari de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
MEDIENBÜRO RIECKEN. Friesischer Schulunterricht in Nordfriesland. Slesvig-Holstein: Ministerium für
Schule und Berufsbildung], 2016. 1 DVD
MONREAL PÉREZ, Juan Luis. “Razones que explican el uso de las lenguas en el Humanismo renacentista.
El uso de la lengua alemana y castellana”. A: Revista de Filología Románica. [Madrid: Universidad
Complutense], vol. 33 (2016), nº. 2. p. 145-166 [Consulta:30 juliol 2017]
MORENO CABRERA, Juan Carlos. Multilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Síntesis, 2016.
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
NAGORE LAÍN, Francho. “Foro Europeyo d’a Diversidá Lingüística”. A: Fuellas, [Huesca/Uesca: Consello
d’a Fabla Aragonesa], lum. 236 (nobiembre-abiento 2016), p. 20-22.
NAGORE LAÍN, Francho. “Artur Quintana i Font: Un treballador incansable por l’aragonés e por o catalán
d’Aragón”. A: Fuellas, [Huesca/Uesca: Consello d’a Fabla Aragonesa], lum. 233 (mayo-chunio 2016), p. 9-13.
ORTIZ DE ANTONIO, Jordi. “Llengua nacional i paper moll: L’irlandès pre - i post - independència. A:
Llengua Nacional [Barcelona: Associació Llengua Nacional], núm. 94 (I trimestre 2016),p. 12-14
PIETIKÄINEN, Sari [et al.]. Sociolinguistics from the periphery: Small languages in new circumstances.
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2016.
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
PINEDA, Anna. Les fronteres de la (in)transitivitat: Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc.
Barcelona: Món Juïc Institut d’Estudis, 2016. (Cum laude; 6)
PREECE, Siân (ed.). The Routledge Handbook of language and identity. Milton Park, Abingdon, Oxon; New
York, NY: Routledge, 2016. (Routledge Handbooks in Applied Linguistics).
Revista Tradumàtica: Tecnologies de la traducció [en nia] [ Bellaterra, Cerdanyola del Vallès: Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació], núm. 14 (2016). Número monogràc
“Traducció i dispositus mòbils”.
Conté:
SERÓN ORDÓÑEZ, Inmaculada; MARTÍN MOR, Adrià (eds.). “Traducció i dispositius mòbils”, p. 1-4 [en
nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 299
DEL POZO CASAMAÑO, Rocío. “La integración de los dispositivos móviles en el entorno de trabajo de los
profesionales de la traducción y la interpretación”, p. 43-48 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ORTEGO ANTON, Maria Teresa. “La gestión de la terminología en interpretación social a través de dispositivos
móviles”, p. 49-57 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ZA PATA , Julián. “Translating On the Go? Investigating the potential of multimodal mobile devices for
interactive translation dictation”, p. 66-74 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
JIMENEZ CRESPO, Miguel A. “Mobile apps and translation crowdsourcing: The next frontier in the
evolution of translation”, p. 75-84 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BECCU, Alessandro. “La localització de Facebook al sard”, p. 85-99 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ARNÁIZ URQUIZA,Verónica; ALVAREZ ALVAREZ, Susana. “El uso de dispositivos y aplicaciones móviles
en el aula de traducción: Perspectiva de los estudiantes”, p. 100- 111 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
MARTÍN MOR, Adrià. “La localització de l’apli de missatgeria Telegram al sard: l’experiència de Sardware
i una aplicació docent”, p. 112-123 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SERÓN ORDÓÑEZ, Inmaculada. “Catálogo de herramientas sobre la traducción y los dispositivos móviles”,
p. 128-146 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
RICCI GAROTTI, Federica. “Progetto per la lingua mòchena nella scuola dell’infanzia”. A: LEM [Bersntol/
Palai: Bersntoler Kulturinstitut/Istituto Culturale Mòcheno], Nr. 20 (dicembre/Schantònderer 2016), p. 14-17.
RIERA GIL, Elvira. Why languages matter to people: Communication, identity and justice in western
democracies: The case of mixed societies [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis
de l’Autogovern, 2016. (Institut d’Estudis de l’Autogovern; 2)
Sintagma: Revista de lingüística [en línia] [Lleida: Universitat de Lleida], núm. 28 (2016)
Conté:
SCRETI, Francesco. “La lengua como ideologema. Análisis glotopolítico de folletos de organizaciones
universitarias de La Coruña”, p. 7-25 [en línia]
AL AV Á N , Noa; LERTOLA, Jennifer. “Active audiodescription to promote speaking skills in online
environaments”, p. 59-74 [en nia]
Sociolinguistica [Berlin [etc.]: De Gruyter], Nr. 30 (2016) Conté:
AMMON, Ulrich. “Deutsche Sprache: Stadien und Formen der Entwicklung zur Nationalsprache”, p. [1]-23.
AMORÓS NEGRE, Carla. “The Spread of Castilian/Spanish in Spain and the Americas: A relatively successful
language standardisation experience”, p. [26]-43
WRIGHT, Sue. “’Peuple, langue, territoire’: France, the monolingual nation state”, p. [45]-64
RØYNELAND, Unn. “Revision of the Nynorsk standard: Deliberation, decision and legitimisation”, p.
[83]-103
LANE, Pia. “Standardising Kven: Participation and the role of users”, p. [105]-124.
Abstracts de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
TSAGARI, Dina; BANERJEE, Jayanti (eds.). Handbook of second language assessment. Boston; Berlin: Walter
de Gruyter, 2016. (Handbooks of applied linguistics; 12)
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 300
VILA BONET, Marta. Il Siciliano non scomparirà mai: La substitució lingüística a Sicília. [Sant Cugat
del Vallès]: Memorial Manuel Vázquez Montalbán, 2016. Premi treball de recerca de Batxillerat “Manuel
Vázquez Montalbán” (2015)
VILAV EDRA, Dolores. “La literatura gallega, a la cruïlla”. A: Revista de Catalunya [Barcelona: Fundació
Revista de Catalunya], núm. 294 (abril-maig-juny 2016), p. 69-81
ÀMBIT CATALÀ
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Gramàtica valenciana bàsica. València: Acadèmia Valenciana
de la Llengua, 2016 (Textos normatius; 3).
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari normatiu valencià. València: Acadèmia Valenciana
de la Llengua, 2016 (Textos normatius; 4).
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
BAGUR, Alba. L’ensenyament-aprenentatge del català a Tolosa: On, qui i per què. Treball de Grau de
Llengües i Literatures Modernes. Universitat de Barcelona: [inèdit], 2016.
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
Barcelona Metròpolis [Barcelona: Ajuntament], núm. 99 (març 2016) [en nia]. Número monogràc La
Ciutat multilingüe = Multilingual city = La ciudad multilingüe”.
Conté:
VILA I MORENO, Francesc Xavier. “Història amb moltes llengües”, p. 10-11 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SOLÉ I SANOSA, Mercè. “El potencial de la ciutat multilingüe”, p. 12-13 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
OLIVER ALABAU, Griselda. “Un paisatge lingüístic divers”, p. 14-15 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BRETXA, Vanessa. “La gestió de les llengües a les aules”, p. 16-17 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BOIX, Emili. “Entre el caos i la salvació”, p. 19-20 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BASTARDAS I BOADA, Albert. “Ciutats polilingües i sostenibilitat lingüística a l’era glocal” p. 21-22 [en
línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
JUNYENT, M. Carme. “Les llengües dels barcelonins”, p. 22-23 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BATLLE, M. del Mar [et al.]. Gramàtica històrica de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2016. (Biblioteca Abat Oliba; 299).
BeCEroLes, [en línia]. Alcanar: Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels
Països Catalans (CEL), núm. 6 (2016)
Conté:
PEREA, Maria Pilar. “El tortosí en els quaderns de camp d’Antoni M. Alcover i altres fonts addicionals”,
p. 13-36 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ARAGONÉS SA LVAT , Albert; INGLA, Montserrat. “La gènesi del ‘Vocabulari català de Tortosa’ de Francesc
Mestre i Noé”, p. 53-70 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
LLUÍS I PALLARÈS, Teresa. “L’aportació gandesana al Diccionari català-valencià- balear”, p. 71-88 [en nia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 301
MORET, Hèctor; QUINTANA, Artur. “Les relacions de Santiago Vidiella i Antoni M. Alcover amb motiu
de l’Obra del Diccionari de la llengua catalana”, p. 89-97 [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
QUEROL COLL, Enric. “Alexandre Ros: Política, llengua i literatura a la Catalunya barroca”, p. 145-159
[en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
CARDONA, Antoni. “Notes lexicogràques i etimològiques diverses (2)”, p. 161-176 [en nia] [Consulta:
30 juliol 2017]
BELTRAN I CAVALLER, Joan S. “Ebrenc: Un gentilici amb problemes, que mira d’obrir- se camí”, p. 177-184
[en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
IBÀÑEZ MARTÍ, Pili; IZQUIERDO SALOM, Tere; MOYA REVERTÉ, Maite. “Els noms populars de vents a la
comarca del Montsià”, p. 211-215 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ARAGONÉS, Albert; “La inuència dels mitjans de comunicació orals farà que el per a vaja desapareixent”:
Entrevista a Joan S. Beltran Cavaller”, p. 235-247 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BIBILONI, Gabriel. El català de Mallorca: La fonètica. Palma: Lleonard Muntaner, 2016. (Temps Obert;
30) Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
BIOSCA, Mercè; CORNADÓ, Maria Pau; MORVAY , Károly. Aportacions de Jesús Moncada a la fraseologia
catalana. Lleida: Pagès Editors, 2016. Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
BRETXA, Vanessa. “Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa” [en línia].A: Revista de Llengua
i Dret = Journal of Language and Law [Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 65
(juny de 2016), p. 110-125 [Consulta: 30 juliol 2017]
BRETXA, Vanessa; COMAJOAN, Llorenç; VILA I MORENO, Francesc Xavier. “Is science really English
monoglot?: Language practices at a university research park in Barcelona”. A: Language Problems &
Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], vol. 40, no. 1 (2016), p. 47-68
BUCH, Eulàlia (coord.). Dalal jam al català!: Una presentació de la llengua catalana a la comunitat
islàmica i de parla wòlof de Catalunya [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua; Coordinadora
d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), 2016 [Consulta: 30 juliol 2017]
CABRÉ, M. Teresa. “La normativa de la llengua: El tancament d’un cicle” [en línia]. A: Butlletí de l’IEC.
[Barcelona: Institut d’Estudis Catalans], núm. 214 (novembre 2016) [Consulta: 30 juliol 2017]
Caplletra [en línia] [València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat], núm. 61 (tardor 2016).
Conté:
CREMADES, Elga. “Els arguments interns directes dels noms en català: Una aproximació descriptiva “,
p. 91-123 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
COSTA CARRERAS, Joan. “Sobre el ‘marc de les condicions sociolingüístiques favorables’ per a la
implantació de la normativa lingüística catalana”, p. 125-154. [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BARTRA , Anna (ed.) “Introducció: La gramàtica històrica i la teoria lingüística: Una comunicació protosa”,
p. [155]-327 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Caplletra, [en nia] [València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat], núm. 60 (primavera 2016
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 302
BALLONE, Francesc. “Sobre la correcta interpretació dels fonemes vocàlics de l’alguerès: Un estudi acústic”,
p. 55-81 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
MESTRE, Martí. “Construccions connectives binàries en el debat parlamentari”, p. 83 - 111 [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
CASESNOVES FERRER, Raquel; MAS CASTELLS, Josep-Àngel. “Usos lingüístics i ideologia: Què fan els
universitaris valencians?”, p. 113-139 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
CASANOVA, Eugeni. Els gitanos catalans de França: Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora.
Lleida: Pagès Editors; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i
Cultural, 2016. Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
COMELLES, Jaume. “Protagonisme de Joan Maragall en el debat lingüístic nisecular (segles XIX-XX)”.
A: Revista de Catalunya [Barcelona: Fundació Revista de Catalunya], núm. 296 (octubre-novembre-
desembre 2016), p.24.34
CONDÓ SAMBEAT, Josèp. Vocabulari aranés: Extrèt deth Vocabulari aranés de Jusèp Condò: Adaptat ara
graa normativa. Vielha: Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana, 2016
COROMINES, Joan. Diccionari etimològic manual de la llengua catalana. Barcelona: Fundació Pere
Coromines; Badalona: Ara Llibres, 2016. Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
COROMINES, Joan. Elements de morfosintaxi der aranés: Extracte de El parlar de la Vall d’Aran.
Vielha: Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana, 2016
COROMINES, Joan. Llibreta de camp XXV de l’Onomasticon Cataloniae: Enquestes toponomàstiques i
dialectals realitzades a la Catalunya del Nord: 1959-1960. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció
Filològica; Fundació Pere Coromines, 2016
DOMÉNECH GARCIA, Àngels. Els canvis en el paisatge lingüístic als punts d’atracció comercial de les ciutats
turístiques: El cas de Benidorm. [S.l.: s.n.], 2016. Premi Carme Serrallonga Paisatges Lingüístics 2016.
Estudis Romànics [en línia] [Barcelona: Institut d’Estudis Catalans], vol. 38 (2016).
Conté:
PAYR AT Ó , Lluís. “Estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs sobre la llengua catalana: Un repàs de l’etapa
1997-2012”, p. 55-88 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
GÓMEZ DURAN, Gemma. “Els pronoms febles del rossellonès: Formes supercials i formes subjacents”,
p. 89-109 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
VALRIU, Caterina. “Les rondalles sobre els mesos de gener, febrer, març i abril a la tradició catalana”,
p. 111-127 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
PÀMIES I RIUDOR, Víctor. “Refranys dels pobles dels Països Catalans”, p. 269-274 [en nia] [Consulta: 30
juliol 2017]
VENY, Joan. “Noms de plantes, una font d’estudis lingüístics”, p. 275-281 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
VIGO, Josep; VALLÈS XIRAU, Joan. “La nomenclatura botànica i els noms catalans de les plantes: Reexions
a propòsit d’un recull de tònims”, p. 283-294 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
PRADILLA, Miquel Àngel. “El model lingüístic educatiu a Catalunya: Crònica glotopolítica d’una
involució”, p. 295-310 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
GALLÉN, Enric. “Sobre el multilingüisme en la literatura catalana: A propòsit del llibre d’Albert Rossich i
Jordi Cornellà”, p. 339-345 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 303
FELIU, Francesc; NADAL, Josep Maria (eds). Constructing languages. Norms, myths and emotions.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2016. (IVITRA Research in Linguistics and Literature).
Conté:
FERRANDO, Antoni. “La construcció de la norma cancelleresca catalana”, p. 83-98
ROCA RIC ART, Rafael. “Els discursos sobre la llengua literària en la Renaixença valenciana”, p. 145-161
COSTA CARRERAS, Joan. “Anàlisi del discurs de la Gramàtica catalana (1933), de Pompeu Fabra”, p. 161-177
ESCA RTÍ, Josep Vicent. “L’humanista Bernardí Gómez Miedes (1515-1589) i la percepció de la llengua
catalana”, p. 283-296
GINEBRA, Jordi. “De llengües, mites i emocions al XIX català: El mite de la llengua del cor?”, p. 297-318
MASCARÓ, Joan. “Factors emocionals en la formació de teories lingüístiques: El cas romànic”, p. 321-336
NICOLÀS, Miquel. “’El valencià no se perdrà mai’: La manipulació mediàtica de les emocions col·lectives
en l’anticatalanisme valencià durant la transició (1976-1982)”, p. 337-351
BAYL A C, Alà. “La representació nord-catalana de la llengua: Entre refús del patuès i llengua de segona”,
p. 353-362
PE Y TAV Í , Joan. “Amor, emoció i artici de la llengua catalana a la Catalunya del Nord avui”, p. 363-392
IGLÉSIAS, Narcís. “El parlant multilingüe davant la llengua, el parlant monolingüe davant les llengües: A
propòsit de dues autobiograes lingüístiques” “, p. 393-411
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
FREIXAS CARDONA, Martí. La neologia formal en la premsa escrita en català. Treball de Fi de Grau en Traducció
i Interpretació. [Barcelona: Universitat de Barcelona: [inèdit], 2016 Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
GARCIA SEVILLA, Lluís. “Castellà o espanyol? Espanya: De topònim compartit per tothom a nom
nacional privatiu”. A: Revista de Catalunya [Barcelona: Fundació Revista de Catalunya], núm. 293 (gener-
febrer-març 2016), p.74-86
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. 50 termes del món de
l’empresa [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2016
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. 50 termes del món digital
[en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2016
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Informe de Política Lingüística
2015 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2016.
Informes anteriors [Consulta: 30 juliol 2017]
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA; FRANÇA . CONSEIL
GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES; UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN. Coneixements i usos lingüístics a
la Catalunya del Nord 2015: Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya del
Nord (EULCN) 2015 [en línia]. [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política
Lingüística; Perpinyà: Consell Departamental dels Pirineus Orientals: Institut Franco-català Transfronterer
(IFCT) de la Universitat de Perpinyà, 2016] [Consulta: 30 juliol 2017]
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Els usos lingüístics a la
Val d’Aran: Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013: [presentació de
resultats] [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2016
[Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 304
GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT. Coneixement
i ús social del valencià: Enquesta 2015: Síntesi de resultats [en línia]. València: Generalitat Valenciana,
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, [2016] [Consulta: 30 juliol 2017]
GÓMEZ DURAN, Gemma. Gramàtica del català rossellonès. Barcelona: Publicaciones de l’Abadia de
Montserrat, 2016. (Textos i estudis de cultura catalana; 205).
GRESA BARBERO, Deva. Estudi d’implantació terminològica: La gastronomia del Pròxim Orient i el nord
d’Àfrica als restaurants de Gràcia i l’Eixample de Barcelona [en línia]. Barcelona: Societat Catalana
de Terminologia Scaterm, 2016. (Eines de terminologia; 1).
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2016. (Biblioteca Abat Oliba; 229)
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Móra la Nova (17 i 18 d’octubre
de 2014) [en línia] Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; Móra la Nova: Institut Ramon Muntaner, 2016
Conté:
CUBELLS BARTOLOMÉ, Olga. “Els parlars de la frontera: La zona de transició entre el tortosí i el lleidatà”,
p. 19-61 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SOROLLA VIDAL, Natxo. “La Franja: Xarxes i substitució lingüística en temps real”, p. 63-81 [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
PUJOL, Albert. “Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc: Els espectacles literaris en llengua catalana
s’impulsen des de l’Ebre”, p. 99-103 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
CID I CATALÀ, Josep Sebastià. “Els escriptors de l’Ebre i la llengua: Carmel Biarnés”, p. 105-135 [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
CASTELLÀ ESPUNY, Carles M. “La varietat lingüística geogràca del Baix Ebre i el procés d’estandardització:
Manteniment i pèrdua de formes pròpies: Un tast”, p. 169- 200 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
IV Jornada sobre llengua i societat als territoris de parla catalana: Polítiques lingüístiques per a una
llengua amb futur: Barcelona, 7 de juliol de 2016 [en línia]. [Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció
General de Política Lingüística, 2016] [Consulta: 30 juliol 2017]
JUNYENT, M. Carme. Escoles a la frontera. Vic: Eumo, 2016
Llengua & Literatura: Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura [en línia] [Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Llengua i Literatura], núm. 26 (2016).
Conté:
FORCADELL, Montserrat. “Desaccentuació no estàndard en català: Estratègies per al doblatge”, p. 7-30
[en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BAUMAN, Inga. “National building per a joves catalans. La història nacional de la narrativa juvenil en
català (Teixidó, Vallverdú, Cabré i altres autors)”, p. 77-128 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [en línia] [Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Direcció General de Política Lingüística], núm. 58 (2016).
Conté:
FARRANDO, Pere. “De l’ortotipograa a l’editatge”, p. 4-16 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 305
BEL RAFECAS , Nuria; MARIMON, Montserrat. “Les indústries de la llengua i la tecnologia per al català”, p.
17-26 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
COMAS, Lurdes; DOMINGO I PALAU, Anna; HEIDEPRIEM, Elena. “’Les Nits de la Llengua al Món
Digital’: L’experiència de fer créixer la Viquipèdia en català i en occità”, p. 27-37 [en nia] [Consulta:
30 juliol 2017]
CALATAYUD AGUILAR, Olga. “ ’En Català, també és de llei’, una campanya per impulsar el català a la justícia”,
p. 38-44 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
FABÀ, Albert; SOLÉ CAMARDONS, Joan; TORRIJOS, Anna. “Usos lingüístics als establiments comercials de
Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa: Ofercat comerç 2015”, p. 70-81. [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SOLÉ I DURANY, Joan Ramon. “Yeste, Elena.Un Conicte de llengües: De la Nova Planta a la Llei Wert”
[Ressenya], p. 82-86 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Llengua Nacional [Barcelona: Associació Llengua Nacional], núm. 97 (IV trimestre 2016).
Conté:
BADIA, Jordi [et al.]. “El món de la correcció”, p. 6-25
BADIA, Jordi. “Sisplau, esclar, perxò, perquí, perllà... i nar-hinant”, p. 26-27
RIERA I FONTS, Carles. “A propòsit de ‘pot ser + adjectiu’“, p. 28-29
RUAIX I VINYET, Josep. “Més sobre el guionet (i 4)”, p. 30-35
ESPUNY I PUJOL, Mercè. “Albert Jané”, p. 36-39
ESPUNY I PUJOL, Mercè. “Josep Milà Llambí, records d’un corrector”, p. 40-41
CUCURULL, Maria; TODA I BONET, Agnès. “Àlvar Valls”, p. 42-43
Llengua Nacional [Barcelona: Associació Llengua Nacional], núm. 96 (III trimestre 2016).
Conté:
JANÉ, Albert. “L’últim adéu a Jordi Carbonell”, p. 5-7
LA BRESSOLA. “L’ensenyament del català a la Catalunya del Nord”, p. 8-9
SINDICAT DE TREBALLADORS DEL PAÍS VALENCIÀ. “L’ensenyament del català al País Valencià”, p. 10
CUCALÓN, Pietro. “L’ensenyament del català a l’Aragó”, p. 11-12
FONT, M. Antònia. “L’ensenyament del català a les Illes Balears”, p. 13-15
GRAU, Pere. “L’ensenyament del català a Alemanya”, p. 16-17
MORALES, Albert. “L’ensenyament del català a Itàlia: El cas de Venècia”, p. 18-19
VIDAL, Josep. “L’ensenyament del català a Tolosa de Llenguadoc”, p. 20
MOLLA, Guillem. “L’ensenyament del català a Massachusetts, EUA”, p. 21-22
FREIXA, Palmira; PONSATÍ, Lídia; TARRIDAS, Núria. “Voluntariat per la llengua (#VxL): Molt més que un
programa de foment de l’ús oral del català”, p. 23-25
CASESNOVES FERRER, Raquel; MAS, Josep-Àngel. “Entre el centralisme i l’autonomia: Les actituds
lingüístiques dels estudiants universitaris”, p. 30-32
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 306
RUAIX I VINYET, Josep. “Més sobre el guionet (3)”, p. 33-39
RIERA I FONTS, Carles. “La preposició contra i els pronoms jo i mi”, p. 41
CARRETERO, Abel; ESPUNY I PUJOl, Mercè. “[Entrevista a:] Josep-Anton Fernàndez”, p. 42-45
Llengua Nacional [Barcelona: Associació Llengua Nacional], núm. 95 (II trimestre 2016). Conté:
LLENGUA I REPÚBLICA. “Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent”,
p. 12-13
VALLS, David. “I si ens dual-lingüitzem?”, p. 14-15
JOAN I MARÍ, Bernat. “La llengua en el diàleg Nord-Sud a la Mediterrània: En la celebració del 700
aniversari de la mort de Ramon Llull”, p. 16-19
RUAIX I VINYET, Josep. “Més sobre el guionet (2)”, p. 20-24
JANE, Albert. “Els gentilicis lingüístics”, p. 25
SALVANYÀ, Jaume. “La localització d’expressions en el DIEC2”, p. 26-28
JANE, Albert. “El pronom hi pleonàstic”, p. 29-31
RIERA I FONTS, Carles. “Sobre l’adverbi molt“, p. 32-33
NOGUÉ SERRANO, Neus. “Go out i sortir“, p. 34-35
ESPUNY I PUJOL, Mercè. “Lola Badia: ‘Ramon Llull va ser pioner en l’ús del català com a llengua de l’alta
cultura’”, p. 36-38
Llengua Nacional [Barcelona: Associació Llengua Nacional], núm. 94 (I trimestre 2016). Conté:
VALLS, David. “Quatre veritats sobre el català i els discursos políticament correctes”, p. 6-7
PALOMA I SANLLEHÍ, David. “Vint-i-cinc anys després de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua
catalana. I. Fonètica”, p. 15-18
RUAIX I VINYET, Josep. “Més sobre el guionet (1)”, p. 26-27
DOMINGO, Carles. “Caps, puntes i morros de marina”, p. 28-35
RIERA I FONTS, Carles. “Sobre l’adverbi just i altres aspectes relacionats”, p. 36-39
Marges, Els: Revista de Llengua i Literatura [Barcelona: Associació Els Marges de Llengua i Literatura],
núm. 110 (tardor 2016). Conté:
GOMBAU DOMINGO, Maria del Carme. “La llengua catalana del primer terç del segle XX a Tortosa:
Actituds i models lingüístics: Síntesi del procés normativitzador”, p. 34-57
COMELLAS, Pere. “Les llengües i la visió del món: Relativitat lingüística i diversitat”, p. 86-99
Marges, Els: Revista de Llengua i Literatura [en línia] [Barcelona: Associació Els Marges de Llengua i
Literatura], núm. 108 (hivern 2016).
Conté:
PAYR AT Ó , Lluís. “Es pot normativitzar la pragmàtica? Algunes reexions i alguna proposta”, p. 12-32
[en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 307
SENDRA, Montserrat; VILA I MORENO, Francesc Xavier. “L’estatus de les llengües a la República Catalana:
Una breu anàlisi del desenvolupament del debat”, p. 33-50 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
MARTÍ I CASTELL, Joan. Filologia, història i societat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2016. (Textos i Estudis de Cultura Catalana; 211).
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
MARTÍNEZ, Francesc. Premsa valencianista: Repressió, resistència cultural i represa democràtica (1958-
1987). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona; Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat
Jaume I; Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; València: Publicacions de la Universitat de València, 2016.
(Aldea global; 36)
MAS I MIRALLES, Antoni. “El valencià a les xarxes socials”. A: Saó [València: Saó Edicions], núm. 412
(febrer 2016), p. [19]-38.
Mots d’avui, mots de demà. Barcelona: IULA-Institut de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra,
2016. (Sèrie monograes; 14).
NOGUÉ SERRANO, Neus; CASALS I MARTORELL, Daniel (eds.). Cent anys de normes ortogràques.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016. (Biblioteca Milà i Fontanals; 63)
Notícies de Llengua i Treball [en línia] [Barcelona: UGT de Catalunya], núm. 43 (octubre 2016) Conté:
ROMERO MORILLA, Ana. “L’ensenyament de la llengua estrangera a Catalunya”, p. 13- 15
FON TAN A, Joan... [et al.]. “Els refranys més usuals de la llengua catalana”, p. 50-52
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. “Tu ‘fas running’ o ‘surts a córrer’?”, p. 53
BIOSCA I LLAHÍ, Marc. “Formació en gestió lingüística: De l’empresa al tercer sector”, p. 54-55 [Consulta:
30 juliol 2017]
Notícies de Llengua i Treball [en nia] [Barcelona: UGT de Catalunya], núm. 42 (abril 2016) Conté:
CASALS ISA RT, Mireia. “La llengua catalana a la justícia, un dret fornamental”, p. 53-54
PICÓ I VENY; Jordi; SASOT ESCUER, Mario; ROSSELLÓ GREGORI, Raül. “Estatus català: Illes, Aragó, País
Valencià”, p. 55-56
TERMCAT. CENTRE DE TERMINOLOGIA.“Terminologia tecnològica en català”, p. 57 [Consulta: 30 juliol 2017]
ORTEG A, Rudolf (ed.). En defensa de la llengua: Discursos, manifestos i textos decisius en la història del
català. Barcelona: Angle, 2016. (El l d’Ariadna; 93).
PEYTADEIXONA, Joan. El català al nord de Catalunya a principi del segle XXI: Perspectiva històrica de
la llengua i realitat lingüística del dialecte. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, 2016.
(Biblioteca lològica; 77).
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
PLATAFORMA P ER LA LLENGUA. InformeCat 2016: 50 dades sobre la llengua catalana [en nia]
Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2016 [Consulta: 30 juliol 2017]
PRADILLA, Miquel Àngel (dir.). Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell. Tarragona: Publicacions
URV, 2016. (Universitat Rovira i Virgili; 72).
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 308
Conté:
Volum 1:
ARGENTER, Joan A. “Monges, frares, mestres, bisbes i capellans: L’avantguarda de la subordinació i
l’eradicació d’una llengua -i del seu capgirament?”, p. 9-18
BASTARDAS I BOADA, Albert. “Canvis en els ecosistemes de les llengües mitjanes: Nous fets a la recerca
de nous conceptes”, p. 19-24
BERNAT I BALTRONS, Francesc. “La minorització del català a l’edat moderna i contemporània: Abast, evolució
i límits”, p. 25-31
CARBONELL, Jordi. “Noves aportacions sobre la història de la llengua catalana a Sardenya”, p. 33-39
CASALS I MARTORELL, Daniel. “La inquietud social per la llengua catalana durant el tardofranquisme: La
secció ‘El lector opina...’ del setmanari Tele/estel”, p. 41-51
FELIU, Francesc. “El català oral de Girona al segle XV: Noves perspectives d’estudi”, p. 61-68
PEREA, Maria Pilar. “L’aportació de Jaume Bofarull a l’Obra del Diccionari de la Llengua Catalana”, p. 129-137
PEYTADEIXONA, Joan. “El pas del català al francès en els registres parroquials nord- catalans del segle
XVIII”, p. 139-166
VENY, Joan. “Lexicograa comparativa del segle XVII: Els diccionaris de Font, Torra i Lacavalleria”, p. 177-189
GULSOY, Joseph. “El problema de l’etimologia de xafardejar, xafarder, xafarderia”, p. 193-201
MASSANELL I MESSALLES, Mar. “Maüix: Un genovesisme nàutic del català”, p. 203- 221
QUINTANA, Artur. “Morfologia del grup nominal en el català de la Codonyera”, p. 223- 229
AGUILÓ, Cosme. “Els noms mallorquins de Pisum sativum i Pisum sativum spp. arvense i l’etimologia
d’estrigassó”, p. 233-240
BATLLE, M. del Mar; MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep; RABELLA I RIBAS, Joan Anton. “Hagiotoponímia:
Dedicacions parroquials i altres orígens”, p. 241-246
BOYER, Denise. “Dels Jean francesos”, p. 247-252
LÓPEZ CASASNOVAS, Joan F. “El nom de Maó i els seus orígens: Estat de la qüestió”, p. 253-259
RASICO, Philip D. “La toponímia de Campome (Conent) segons una enquesta lingüística inèdita de Joan
Coromines realitzada l’any 1960”, p. 261-268
RIBES I MARÍ, Enric. “Alguns canvis lèxics en la toponímia pitiüsa”, p. 269-281
CABRÉ, M. Teresa. “Norma lingüística i norma terminològica: Divergència i coherència”, p. 285-291
POLANCO ROIG, Lluís B. “Estandardització de la llengua i mitjans audiovisuals: A propòsit d’unes notes
morfosintàctiques d’Enric Valor”, p. 313-334
RAFEL I FONTANALS, Joaquim. “La sintaxi dels adjectius i els diccionaris”, p. 335-343
YZAGUIRRE I MAURA, Lluís. “Les germinacions a l’estàndard oral”, p. 345-352
Volum 2:
CUENCA, Maria Josep. “Com es la independència de Catalunya? Símils i conceptualització de la realitat”,
p. 25-32
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 309
GIFREU, Josep. “L’espai comunicatiu en català: Del món local al món global”, p. 33-41
NADAL, Josep M. “Multilingüisme i multiescalaritat de les llengües: Un peix que es mossega la cua”, p. 43-51
PASCUAL I GRANELL, Vicent. “Un projecte lingüístic de centre per a l’escola valenciana”, p. 53-61
PRADILLA, Miquel Àngel. “Aproximació a les dades estadístiques del Cens de la població 2011 a Catalunya”,
p. 63-72
PONS I GRIERA, Lídia. “Denotació o connotació en publicitat: Els sabons líquids per a la higiene corporal”,
p. 73-82
Revista de Catalunya [ Barcelona: Fundació Revista de Catalunya], núm. 295 (juliol-setembre 2016).
Número especial 40 anys del Congrés de Cultura Catalana”.
Conté:
ROVIRA MARTÍNEZ, Marta. “Un lloc per al Congrés en la història de la Transició”, p. 79-84
FOLCH, Ramon. “Una campanya per a un metacongrés”, p. 85-94
MARÍ, Isidor. “Llengua i sociolingüística en el marc del Congrés de Cultura Catalana”, p. 95-104
GABANCHO, Patrícia. “Del tot al no-res, o quan la Transició et passa pel mig”, p. 105- 111
PUJOL, Enric. “Els Països Catalans i el Congrés de Cultura Catalana dels anys 1975- 77”, p. 112-121
Sumari de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Revista de Catalunya [Barcelona: Fundació Revista de Catalunya], núm. 294 (abril-maig-juny 2016).
Conté:
SOLANO BUDÉ, Àlex; HAKOBYAN GHAZARYAN, Seda. “Anàlisi del canvi ideològic a Catalunya per origen
i edat”, p. 19-38
SANTAMARIA, Carles. “Una panoràmica del còmic català”, p. [131]-175
Sumari de la revista [Consulta: 30 juliol 2017]
Revista de Filología Románica [en nia] [Madrid: Universidad Complutense], vol. 33/1(2016) Conté:
GUARDIOLA I SAVALL, Maria Isabel. “El Diccionario valenciano-castellano (1851) de Josep Escrig i la
proposta de recuperació del model ortogràc tradicional”, p. 85-103
[en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
VÁZQUEZ OBRADOR, Jesús “Sobre el topónimo altoaragonés Engotituero (no Ongotituero) y su etimología”,
p. 105-110 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law. [en nia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 66 (desembre 2016)
Conté:
FUKUDA, Makiko. “From Japanese to Spanish, from Spanish to Catalan, but no English? A case study of
language use and knowledge of Japanese residents in Catalonia”, p. 15-37 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BOU, Mireia M. “Language attitudes and language choice in the formal communications of new social
movements in Catalonia”, p. 38-61. [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 310
CALERO PONS, Àlvaro. “Varietats geogràques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada
sobre l’espai comunicacional català”, p. 62-84 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ROCA RIERA, Rosa; SOLÉ I CAMARDONS, Jordi (eds.). Volianes de paper: Dictats per aprendre català i
gaudir de la literatura. Argentona: Voliana, 2016. (Voliac; 26).
RUAIX I VINYET, Josep. Estudis de llengua. Barcelona: Claret, 2016.
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
SANXIS I FORRIOLS, Joan Ll. Nou recull de saviesa popular: Refranys i frases fetes. Tavernes Blanques
(València): L’Eixam Edicions, 2016.
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
SOROLLA VIDAL, Natxo. Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de
l’anàlisi de xarxes socials [tesi doctoral] [en línia]. [Barcelona]: Universitat de Barcelona, 2016 [Consulta:
30 juliol 2017]
SOROLLA VIDAL, Natxo (coord.). El coneixement del català 2011: Anàlisi sociolingüística del Cens de
població del 2011 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística,
2016.( Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 16. Dades i estudis)
Conté:
SÁNCHEZ ESPIGARES, Josep A.; PÉREZ, Antoni. “El coneixement del català en el Cens de població del 2011:
Metodologia i tractament”, p. 13-25
TORRES, Joaquim. “Evolució del coneixement del català 1986-2011”, p. 56-69
FARRÉ, Mireia; NAVA R R O , Montse; ROVIRA I TREPAT, Cristina. “La població de Catalunya al segle
XXI”, p. 26-55
FABÀ, Albert. “Llengua, població i territori”, p. 70-82
SOLÉ CAMARDONS, Joan; TORRIJOS, Anna. “Llengua, edat i sexe”, p. 83-103
VILA I MORENO, Francesc Xavier; SOROLLA VIDAL, Natxo. “Llengua i origen geogràc”, p. 104-124
QUEROL PUIG, Ernest. “Llengua, nivell d’instrucció i grups professionals”, p. 125-144 [Consulta: 30 juliol 2017]
Terminàlia [en línia] [Barcelona: Societat Catalana de Terminologia], núm. 14 (desembre 2016).
Conté:
BERNAL, Elisenda; MILÀ GARCIA, Alba. “La neologia al servei de l’ensenyament del lèxic”, p. 7-15 [en línia]
[Consulta. 30 juliol 2017]
MORALES MORENO, Albert, “Redacció legislativa i terminologia: Els casos de nació, entitats locals i en tot
cas durant el procés de redacció i aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006”, p. 16-23 [en
nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
“TERMINÀLIA parla amb.... Mercè Izquierdo Aymerich, professora emèrita de la Universitat Autònoma de
Barcelona i especialista en didàctica de les ciències”, p. 31-35 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ALIBERAS, Joan [et al.]. “L’ensenyament de la terminologia en els estudis de secundària i batxillerat”, p. 36-
44 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
POZUELO-OLLÉ, Òscar. “Xerrades amb M. Teresa Cabré Castellví: ‘Reexions al voltant de la lingüística
aplicada i el lèxic’”, p. 45-46 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 311
FARGAS VALERO, F. Xavier. “Espais Terminològics 2016. ‘Creació terminològica: De Llull a les xarxes
socials’“, p. 47-48 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Terminàlia, [en línia] [Barcelona: Societat Catalana de Terminologia Scaterm ], núm. 13 (juny 2016).
Conté:
MONTANÉ MARCH, Ma. Amor. “Factors d’implantació de la terminologia catalana: Els manlleus”, p. 7-16 [en
línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
LLORENS I BLAT, Josep. “Vocabulari d’estils literaris personals. Anàlisi, avaluació i propostes d’expansió”, p.
17-27 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
“TERMINÀLIA parla amb... Magda Puyo Bové, directora general de l’Institut del Teatre”, p. 37-81 [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
GRAELLS, Guillem-Jordi. “Per un lèxic de les arts escèniques”, p. 45-46 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
TORRA, Mariona. “Recursos terminològics sobre les arts escèniques”, p. 47-48 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Treballs de Sociolingüística Catalana, [en línia] [Barcelona: Societat Catalana de Sociolingüística], núm. 26
(2016). Conté:
MANGIRON I HEVIA, Carme. “L’ús del català en l’àmbit dels videojocs”, p. 13-26 [en nia] [Consulta: 30
juliol 2017]
GORRIZ, Katia. “La identitat catalana en el món digital: El cas de la comunitat d’Ubuntu en català”, p. 55-69
[en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BELFIORE, Ileana. “Estudi sobre la corrupció lingüística dels polítics a les xarxes socials”, p. 71-88 [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
NOBAJAS I GANAU, Alexandre. “Twitter com a eina per a la recerca sociolingüística: Llums i ombres”, p.
89-101 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SABATÉ DALMAU, Maria. “El català dels locutoris: Pràctiques i ideologies lingüístiques de la migració en
espais urbans castellanoparlants”, p. 105-121 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
COSTA CARRERAS, Joan. “La planicació de corpus sobre el català: Bibliograa classicada i comentada”,
p. 123-137 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
CASESNOVES FERRER, Raquel. “L’evolució del coneixement del valencià en dues dècades: Els censos
lingüístics del 1991 al 2011”, p. 139-162 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ROYO CASALS, Laia. “L’extensió velar dels verbs anar, fer, veure i haver en el parlar dels joves de
Manresa”, p. 163-180 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
GRIMALDO, Francisco [et al.]. “Predicció de l’ús del català mitjançant la classicació supervisada”, p.
181-197 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
VILA I MORENO, F. Xavier. “Sobre la vigència de la sociolingüística del conicte i la noció de normalitat
lingüística”, p. 199-217 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
MARÍ I MAYANS, Isidor. “Conicte lingüístic i normalització: Conceptes vigents per a les polítiques
públiques?”, p. 219-229 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ESCRIBANO, Daniel. “Perspectiva històrica del conicte lingüístic al domini territorial hispànic del català”,
p. 231-247 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 312
FUKUDA, Makiko. “Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües en la població japonesa a Catalunya”,
p. 249-267 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SANVICÉN I TORNÉ, Paquita. “Dones marroquines i aprenentatge de català: Anàlisi sociològica des d’una
perspectiva de gènere”, p. 269-284 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BASTARDAS I BOADA, Albert. “Famílies lingüísticament mixtes a Catalunya: Competències, usos i
autoorganització evolutiva”, p. 285-308 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
VIDAL, Albert. Per què diem...: L’origen de 100 dites populars. Barcelona: Albertí, 2016.
VILARDELL, Laura (ed.). Traducció i censura en el franquisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2016. (Biblioteca Milà i Fontanals; 62).
WOOLARD, Kathryn A. Singular and plural: Ideologies of lingüístic authority in 21st century Catalonia.
New York: Oxford University Press, 2016. (Oxford Studies in the Antrhopology of Language)
Ressenya [Consulta: 30 juliol 2017]
WURL, Ursula. Etappen der Emanzipation des Katalanischen zwischen 1800 und 1900 – eine
Erfolgsgeschichte. Die der katalanischen Sprache zugedachten Rollen. Soziolinguistische und juristische
Aspekte. Wien: Praesens Verlag, 2016. (Beihefte zu “Quo vadis, Romania?”; 53) Ressenya [Consulta: 30
juliuol 2017]
Zeitschrift für Katalanistik = Revista d’Estudis Catalans [en nia] [Freiburg: Romanisches Seminar.
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg], vol. 29 (2016)
Conté:
ALSINA I KEITH, Victòria. “Les fórmules de resposta en català: Presència i tractament en els diccionaris
monolingües i bilingües català-alemany”, p. 5-21 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BLADAS MART Í, Òscar. “Fraseologia col·loquial? Ara ve quan el maten!”, p. 23-41 [en nia] [Consulta: 30
juliol 2017]
TORRENT, Aina. “Frases fetes i evidencialitat en català des d’una perspectiva contrastiva i traductològica
català-alemany”, p. 43-58 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ROBLES I SABATER , Ferran. “Metadiskurs und Phraseologie: Phrasale Formulierungsmarker im Deutschen
und Katalanischen”, p. 59-79. [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
LAWICK, Heike van. “Descripció fraseològica a partir de l’anàlisi basada en un corpus paral·lel: Possibilitats,
límits i una proposta”, p. 81-93 [en nia] [Consulta: 30 juliol 2017]
BRUMME, Jenny; VOELLMER, Elena. “Das Parfum. Olfaktorische Phraseologismen und deren Übersetzung
ins Katalanische”, p. 95-114 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
SCHMID, Beatrice. “Els usos del verb fer i la seva traducció a l’alemany”, p. 115-134 [en nia] [Consulta:
30 juliol 2017]
GUZMÁN, Josep R. “La traducció de la modalitat deòntica i epistèmica del verb modal sollen en el corpus
COVALT”, p. 135-165 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
ANTOLÍ MARTÍNEZ, Jordi M. “De l’expressió de la percepció sensorial auditiva a l’expressió del discurs
reportat: El verb sentir en català medieval (S. XIII-XVI)”, p. 167-190 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
NKOLLO, Nikolaj. “Towards a constructionist account of Old Catalan la un a l’altre”, p.191-219 [en línia]
[Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 313
LLENGUATGE JURÍDIC I ADMINISTRATIU
OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES
BENI UZÁBAL, Elisa. Comunicación jurídica. València: Tirant lo Blanch, 2016.
BORJA ALBI, Anabel. Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés- español.
2a ed. [Castelló de la Plana]: Publicacions de la Universitat Jaume I; Madrid: Edelsa, cop. 2016 (Universitas
(Universitat Jaume I). Aprender a traducir; 3)
CAPONE, Alessandro; POG GI, Francesca (eds.). Pragmatics and law: Philosophical perspectives. Switzerland:
Springer, [2016]
DUBROCA GALÍN, Danielle. Français juridique langue étrangère: Exercices de pratique linguistique pour
la matière civile. Salamanca: Luso-Española de Ediciones, 2016.
FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Arbitrario, arbitraire, arbitrary: Pasado y presente de un adjetivo imprescindible
en el discurso jurídico. Madrid: Iustel, cop. 2016. (Biblioteca jurídica básica (IUSTEL); 18)
JIMÉNEZ YÁÑEZ DE BARBER, Ricardo. Escribir bien es de justicia: Técnicas de expresión escrita para
juristes. 2ª ed. revisada y muy augmentada. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2016.
KEIL, Geert; POSCHER, Ralf (eds.). Vagueness and law: Philosophical and legal perspectives.
Oxford: Oxford University Press, 2016
MUÑOZ MACHADO, Santiago (dir.). Diccionario del español jurídico. Barcelona: Espasa, 2016.
NÚÑEZ MARTÍNEZ, Juan Jacobo; BELDA CALVO, Pedro Javier. Marketing jurídico. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters , 2016.
ORTIZ SÁNCHEZ, Mónica; PÉREZ PINO, Virginia. Diccionario jurídico básico. 7ª ed. act. Madrid: Tecnos, 2016.
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 66 (desembre 2016).
Conté:
LOSADA MASEDA, Jesús; FILGUEIRA VIZOSA, Almudena. “Evaluación del nivel de legibilidad de los
contratos EPC redactados en español e inglés para las obras industriales” [en línia], p. 136-152 [Consulta:
30 juliol 2017]
SORIANO BARABINO, Guadalupe. “ La traducción de los órganos jurisdiccionales franceses en tanto que
instituciones culturales” [en línia], p. 172-188 [Consulta: 30 juliol 2017]
HENRÍQUEZ SALIDO, Maria do Carmo...[et al.]. “La cláusula rebus sic stantibus en la jurisprudencia
actual” [en línia], p. 189-207 [Consulta: 30 juliol 2017]
HIDALGO NAVAR R O , Antonio. “Problemas de uso del lenguaje oral en sede judicial: Algunas propuestas
de mejora” [en línia] , p. 208-225 [Consulta: 30 juliol 2017]
MESTRES I SERRA, Josep M. “La docència jurilingüística a les universitats dels Països Catalans” [en línia],
p. 239-260 [Consulta: 30 juliol 2017]
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 65 (juny 2016)
Conté:
MACÍAS OTÓN, Elena. “Los problemas lingüísticos en la didáctica de la traducción jurídica: Inglés/
francés-español” [en línia], p. 1-17 [Consulta: 30 juliol 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 314
BESTUÉ, Carmen. “La variación terminológica de los conceptos del derecho de sociedades y sus estrategias
de traducción” [en línia] , p. 18-35 [Consulta: 30 juliol 2017]
LELL, Helga María. “Un modelo ‘saussureano’ de la relación entre el ordenamiento jurídico y las
decisiones judiciales: Algunos aportes desde un paralelismo con la lingüística” [en línia], p. 36-58 [Consulta:
30 juliol 2017]
RIDAO RODRIGO, Susana. “Between truth and lies: (Im)politeness strategies in trials” [en nia], p. 59-75
[Consulta: 30 juliol 2017]
SANTIAGO GUERVÓS, Javier de. “Neologismo y consenso: Creación de signicado, adjetivación y
ambigüedad en la terminología jurídico-política en las discusiones parlamentarias de la Constitucion española
de 1978” [en línia] , p. 126-135 [Consulta: 30 juliol 2017]
CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, Fernando. “Recursos para formar en redacción de textos legales” [en línia],
p. 136-148 [Consulta: 30 juliol 2017]
RIDELL, Karin. “Une langue administrative claire et compréhensible: Un droit politique et démocratique?
L’histoire idéologique de la klarsprak en Suède”. A: PORTRIQUET, Ghislain; HUCK, Dominique; TRUCHOT,
Claude (dir). “’Droits lingüístiques’ et ‘droit à la langue’: Identication d’un objet d’étude et construction
d’une approche. Actes du colloque International de Strasbourd organisé les 25 et 26 septembre 2014. Limoges:
Éditions Lambert-Lucas, 2016. p. 153-166
Statute Law Review. Oxford: [Oxford University Press; The Statute Law Society], vol. 37, no. 2 (2016).
Conté:
PENNISI, Giulia Adriana. “Legislative drafting and language: Legal language in context”, p. 97-100
PENNISI, Giulia Adriana. “Legislative provisions in context: A linguistic approach”, p. 101-115
GLYN WATKIN, Thomas. “Bilingual legislation: Awareness, ambiguity, and attitudes”, p. 116-132
LABELLE, André. “What ever happened to legislative translation in Canada? “, p. 133- 143
GOTTI, Maurizio. “Linguistic features of legal texts: Translation issues”, p. 144-155
WRIGHT, Susan. “The language of the law in multilingual contexts: Unpicking the english of the EU
Courts’ judgements”, p. 156-163
NOWA K , Ann. “Demystifying ambiguity in legislative writing”, p. 164-171
FERRERI, Silvia. “Loyal to different exclusive masters: Language consistency at the national and
supranational level”, p. 172-181
VÁZQUEZ Y DEL ÁRBOL, Esther. Traducción judicial y policial (inglés <> español) y derecho comparado
= Court and police translation (English <> Spanish) and comparative law. Madrid: Dykinson, cop. 2016.
VILCHES VIVANCOS, Fernando; SARMIENTO GONZÁLEZ, Ramón. Lenguaje jurídico- administrativo: Una
lengua de especialidad. Madrid: Dykinson 2016
ÀMBIT CATALÀ
CASALS I MARTORELL, Daniel. “Xarxa Vives d’Universitats: Criteris lingüístics per a textos corporatius
de difusió general” [Ressenya] [en línia] A: Llengua & Literatura [Barcelona: Societat Catalana de
Llengua i Literatura],núm. 26 (2016), p. 166-170 [Consulta: 30 juliol 2017]
GENERALITAT VALENCIANA. DIRECCIÓ GENERAL D E POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 315
MULTILINGÜISME. Criteris lingüístics de l’administració de la Generalitat[en nia]. València: Generalitat
Valenciana, 2016. [Consulta: 30 juliol 2017]
Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [en línia] [Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Direcció General de Política Lingüística],núm. 58 (2016).
Conté:
BOFILL, Cristina; REBAGLIATO NADAL, Joan. “La Consulteca, el diccionari de consultes terminològiques
del TERMCAT”, p. 45-54 [en línia] [Consulta: 30 juliol 2017]
TEIXIDOR SERRANO, Dídac. “L’Optimot per àmbits: Una aportació als llenguatges especícs” [en nia], p.
57-61 [Consulta: 30 juliol 2017]
CASADEMONT CAIXÀS, Elisabeth; NAVAS JARA, Maria. “El portal de terminologia jurídica [en nia], p. 62-69
[Consulta: 30 juliol 2017]
MARTÍ MESTRE, Joaquim. “El català en els llibres eclesiàstics del segle XVIII al País Valencià” [en línia]. A:
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 66 (desembre 2016). p. 153-171 [Consulta: 30 juliol 2017]
WEBS OFICIALS D’INTERÈS
ANDORRA
GOVERN D’ANDORRA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I ÀREA DE LLENGUA CATALANA
https://www.cultura.ad/llengua [Consulta: 7 agost 2017]
ARAGÓ
ACADÈMIA DE L’ARAGONÉS.
http://www.academiadelaragones.org/index.htm [Consulta: 7 agost 2017]
SOCIEDAT DE LINGUISTICA ARAGONESA
https://sites.google.com/site/sociedat/ [Consulta: 7 agost 2017]
CATALUNYA
CONSELH GENERAU D’ARAN
http://www.conselharan.org/ca/ [Consulta: 7 agost 2017]
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA.
Legislació lingüística.
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics [Consulta: 7 agost 2017]
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Recursos lingüístics
http://www.iec.cat/llengua/recursos.asp [Consulta: 7 agost 2017]
COMITÈ TERMINOLÒGIC DEL DRET. Terminologia jurídica
http://www.terminologiajuridica.cat/comite-de-terminologia-juridica/ [Consulta: 7 agost 2017]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 68, 2017 316
ILLES BALEARS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA.
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2390443 [Consulta: 7 agost 2017]
PAÍS VALENCIÀ
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Documents normatius
http://www.avl.gva.es/web/documents-normatius/documents-normatius [Consulta: 7 agost 2017]
UNIÓ EUROPEA
COUNCIL OF EUROPE. European Charter for Regional or Minority Languages. Full list
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148 [Consulta: 7 agost 2017]
QUEBEC
OFFICE QUEBECOISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx [Consulta: 7 agost 2017]

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR