DECRET 267/1999, de 28 de setembre, sobre règim administratiu de la cinematografia i l'audiovisual.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

267/1999, de 28 de setembre, sobre règim administratiu de la cinematografia i l’audiovisual.

La regulació de la cinematografia i l’audiovisual la constitueixen actualment nombroses disposicions, algunes parcialment derogades, que tracten de manera separada cadascun dels aspectes d’aquesta matèria. Per això, és convenient de procedir a refondre la regulació vigent en un únic text per tal de facilitar-ne el compliment i millorar la seguretat jurídica.

A més, aquest Decret actualitza la regulació continguda a les disposicions refoses per tal d’adequar-la, d’una banda, a l’evolució del sector cinematogràfic i a la incorporació de noves tecnologies, i d’una altra, a la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en les sentències que han resolt els nombrosos conflictes de competència que hi ha hagut en aquesta matèria entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya ha anat perfilant l’abast de les competències que els corresponen.

De conformitat amb la Llei de l’Estat 17/1994, de 8 de juny, de protecció i foment de la cinematografia; d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a proposta del conseller de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya

Article 1

Obligació d’inscripció

1.1 S’han d’inscriure al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya, adscrit al Departament de Cultura, les empreses domiciliades a Catalunya que es dediquen a les activitats següents:

a) Producció d’obres audiovisuals.

b) Distribució d’obres audiovisuals.

c) Exhibició d’obres cinematogràfiques.

d) Doblatge d’obres audiovisuals.

e) Empreses d’exportació.

f) Empreses de serveis tècnics auxiliars.

En cas que la titular de l’empresa sigui una persona jurídica, ha de figurar expressament en els seus estatuts, com a objecte mercantil propi de l’empresa, alguna de les activitats anteriorment enumerades.

1.2 També s’han d’inscriure en el Registre els titulars de sales d’exhibició cinematogràfica que no tinguin la condició d’empresaris.

1.3 Als efectes d’aquest Decret es consideren obres audiovisuals les creacions expressades mitjançant una sèrie d’imatges associades, amb o sense sonorització incorporada i amb independència del seu suport material, que estiguin destinades a ser projectades en sales d’exhibició cinematogràfica o a ser comercialitzades mitjançant la distribució de còpies. Es consideren obres cinematogràfiques les obres audiovisuals destinades inicialment a ser projectades en sales d’exhibició cinematogràfica.

Article 2

Organització del Registre

El Registre s’organitza en les seccions següents:

a) Secció d’Empreses de Producció.

b) Secció d’Empreses de Distribució.

c) Secció d’Exhibidors.

d) Secció d’Empreses de Doblatge.

e) Secció d’Empreses d’Exportació.

f) Secció d’Empreses Auxiliars.

Article 3

Procediment d’inscripció

3.1 La sol·licitud d’inscripció en el Registre es fa mitjançant instància acompanyada amb la documentació que s’indica en el model normalitzat que facilita el Departament de Cultura.

3.2 L’encarregat del Registre comprova la documentació i les dades aportades i, en cas de ser incompletes, requereix l’interessat perquè les completi. Aquest requeriment interromp el termini d’inscripció que preveu l’apartat 3.

3.3 La inscripció ha de ser acordada pel director general del Departament de Cultura competent per raó de la matèria. El termini per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos. La falta de resolució expressa produeix efectes estimatoris.

3.4 Un cop realitzada la inscripció, s’ha de lliurar a l’interessat un document acreditatiu.

Article 4

Cancel·lació de la inscripció

La inscripció es cancel·la si ho demana l’interessat. També es cancel·la, prèvia audiència a l’interessat, en el cas que el Departament de Cultura no tingui coneixement de la continuïtat de l’activitat de l’empresa durant un període de cinc anys.

Article 5

Contingut de la inscripció

5.1 La inscripció ha de contenir les dades que permetin la identificació de la empresa i del seu titular, de l’activitat que realitza i de les persones que en tenen encomanada la gestió i administració. La inscripció d’exhibidors cinematogràfics que no són empresaris ha de contenir les dades que permetin la seva identificació.

5.2 Qualsevol modificació de les dades inscrites ha de ser comunicada al Registre per l’interessat en el termini d’un mes des que es produeix el fet o acte que motiva la modificació. La comunicació s’ha de fer per escrit i s’hi ha d’adjuntar la documentació justificativa de la modificació a inscriure. Les modificacions només produeixen efectes davant l’Administració de la Generalitat des de la seva comunicació.

Article 6

Efectes de la inscripció

6.1 Les empreses descrites a l’article 1 només poden obtenir crèdits o subvencions de l’Administració de la Generalitat si estan inscrites en el Registre i li han comunicat, si s’escau, la modificació de les dades inscrites.

6.2 Les inscripcions, modificacions i cancel·lacions es comuniquen al Registre estatal d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals.

Capítol 2

Producció d’obres audiovisuals

Article 7

Coproducció internacional d’obres cinematogràfiques.

7.1 Correspon al Departament de Cultura l’aplicació, respecte de les empreses productores domiciliades a Catalunya, de la normativa i dels convenis internacionals sobre realització d’obres cinematogràfiques en règim de coproducció.

7.2 Amb caràcter previ a la realització d’obres cinematogràfiques en règim de coproducció internacional per a les quals es vulgui obtenir la nacionalitat espanyola, les empreses productores han de sol·licitar al director general del Departament de Cultura competent per raó de la matèria l’aprovació del projecte. Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que s’indica en el model normalitzat que facilita el Departament de Cultura.

7.3 La resolució sobre l’aprovació del projecte de coproducció s’ha de dictar i notificar en el termini quatre mesos. La falta de resolució expressa té efectes estimatoris.

7.4 La resolució aprovatòria del projecte implica la concessió provisional de la nacionalitat espanyola de la pel·lícula.

Article 8

Certificat de nacionalitat espanyola

8.1 Correspon al Departament de Cultura l’atorgament del certificat de nacionalitat espanyola a les obres audiovisuals produïdes per empreses amb domicili social a Catalunya i a les coproduïdes per aquestes empreses i productores no espanyoles que compleixin els requisits establerts per la normativa estatal.

També correspon al Departament de Cultura l’atorgament del certificat de nacionalitat espanyola a les obres audiovisuals coproduïdes per empreses domiciliades a Catalunya i empreses de la resta de l’Estat espanyol, sempre que l’aportació de l’empresa o empreses catalanes sigui superior a la de les empreses espanyoles de fora de Catalunya. Aquesta norma s’aplica igualment en el cas de coproduccions amb empreses no espanyoles en què participin empreses catalanes i de la resta de l’Estat.

8.2 La sol·licitud del certificat de nacionalitat espanyola l’ha de fer l’empresa productora de l’obra audiovisual mitjançant instància en model normalitzat que facilita el Departament de Cultura, al qual s’ha d’adjuntar la documentació que s’hi indica.

8.3 En el cas d’obres realitzades en règim de coproducció internacional, el projecte de les quals hagi estat aprovat d’acord amb l’establert a l’article 7, se’ls reconeix la nacionalitat espanyola un cop s’acredita que la pel·lícula s’adequa al projecte aprovat.

8.4 El certificat és atorgat pel director general del Departament de Cultura...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR