DECRET 150/2001, de 29 de maig, de traspàs de carreteres de la Diputació de Barcelona per a la seva integració a la xarxa de carreteres de la Generalitat.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

150/2001, de 29 de maig, de traspàs de carreteres de la Diputació de Barcelona per a la seva integració a la xarxa de carreteres de la Generalitat.

Atès que la disposició transitòria 1 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, va disposar l’assumpció per part de la Generalitat de la titularitat de las xarxes de carreteres de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona;

Atès que la disposició esmentada establia la creació de quatre grups de treball, un per a cadascuna de les Diputacions catalanes, per tal de dur a terme aquests traspassos;

Vist l’Acord formalitzat en data 9 d’abril de 2001 que reflecteix l’Acord adoptat pel grup de treball Generalitat de Catalunya-Diputació de Barcelona en data 27 de desembre de 2000, de traspàs de carreteres provincials que s’integraran a la xarxa bàsica de la Generalitat;

A proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’aprova l’Acord formalitzat en data 9 d’abril de 2001 sobre l’Acord de 27 de desembre de 2000, del grup de treball Generalitat de Catalunya-Diputació de Barcelona, de traspàs de carreteres que s’integraran a la xarxa comarcal de la Generalitat, que s’adjunta com a annex.

Article 2

L’Acord del grup de treball Generalitat de Catalunya-Diputació de Barcelona serà executiu a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

ACORD

del grup de treball Generalitat de Catalunya-Diputació de Barcelona.

Barcelona, a 9 d’abril de 2001.

Reunits:

D’una banda, el Sr. Josep Antoni Grau i Reinés, secretari general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i de l’altre, el Sr. Oriol Civil Desveus, president delegat de l’Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona.

Actuen:

El primer en nom dels membres de la representació de la Generalitat de Catalunya i el segon en nom del membres de la Diputació de Barcelona, que conjuntament componen el grup de treball Generalitat de Catalunya-Diputació de Barcelona, constituït per a l’integració de les carreteres provincials a la xarxa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR