ORDRE ARP/318/2004, de 7 de setembre, de modificació de l'Ordre ARP/163/2002, de 3 de maig, per la qual es crea la Reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ARP/318/2004, de 7 de setembre, de modificació de l'Ordre ARP/163/2002, de 3 de maig, per la qual es crea la Reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya.

La Reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya va ser creada per establir els criteris i els procediments que preveu la normativa legislativa amb incidència directa i específica en la producció vitícola de Catalunya.

L'aplicació de l'Ordre ARP/163/2002, de 3 de maig, per la qual es crea la Reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya (DOGC núm. 3640, de 22.5.2002), modificada per l'Ordre ARP/342/2003, de 28 de juliol (DOGC núm. 3940, de 5.8.2003), ha posat de manifest la necessitat de modificar determinats aspectes de la concessió dels drets de plantació.

Valorades les propostes del sector vitícola de Catalunya representat a la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi;

Per tot això, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'apartat a) de l'article 3.2 de l'Ordre ARP/163/2002, de 3 de maig, que queda redactat de la manera següent:

a) Sense contrapartida financera, a les persones físiques entre 18 i 39 anys que s'han incorporat a l'activitat agrària per primera vegada durant els darrers cinc anys com a titular d'explotació agrària prioritària, i que no han percebut drets de quotes de nova plantació en una superfície superior o igual a 3 ha en repartiments anteriors.

Disposicions addicionals

.1 Per a la campanya 2004/2005 la quota de drets de la Reserva a repartir serà de 200 ha. En el supòsit que calgui ampliar la quota es realitzarà mitjançant resolució del director general de Producció, Innovació i Indústries...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR