Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s'estableixen normes per al control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen al consum privat

Sección1.- Disposicions generals
EmisorConselleria de Salut i Consum
Rango de LeyDecret

Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s'estableixen normes per al control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen al consum privat El sacrifici i el consum dels animals de l'espècie porcina que es destinen al consum privat constitueixen activitats tradicionals àmpliament arrelades a la nostra comunitat, i mantenen un indubtable interès social i cultural. No obstant això, s'adverteix que aquestes activitats poden tenir indubtables conseqüències sanitàries negatives, a causa de les zoonosis i de les epizoòties que es poden transmetre, respectivament, als homes i als animals, entre les quals destaca, per la transcendència i magnitud dels seus efectes negatius, la triquinosi.

A les Illes Balears, el control sanitari del sacrifici dels animals de l'espècie porcina que es destinen al consum privat ja es va regular mitjançant l'Ordre d'1 de desembre de 2000 de la consellera de Sanitat i Consum.

El Consell i el Parlament Europeu de la Unió Europea han adoptat una sèrie de reglaments i directrius que reestructuren i actualitzen les normes d'higiene de tots els productes alimentaris, i hi inclouen els d'origen animal, i explícitament deroguen tota la legislació establerta amb anterioritat sobre aquest tema.

Dins aquest recull normatiu cal considerar el Reglament (CE) 853/2004 del Parlament i del Consell Europeu, de 29 d'abril, que és la norma d'àmbit comunitari que estableix les normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal. Aquest Reglament assenyala com a excepcions del seu àmbit d'aplicació, el sacrifici i el consum d'animals de l'espècie porcina i dels porcs senglars abatuts a les caceres, quan exclusivament es destinen a l'àmbit familiar.

Així mateix, el Reglament (CE) 2075/2005 de la Comissió, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen normes específiques per als controls oficials per a la presència de triquines a la carn, defineix els procediments de la presa de mostres i els mètodes d'anàlisi per a la realització d'aquests controls.

A l'àmbit estatal, el Reial decret 640/2006, de 26 de maig, regula determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene de producció i comercialització dels productes alimentaris, i estableix, en l'article 4, que l'autoritat competent de les comunitats autònomes pot autoritzar el sacrifici dels animals domèstics de l'espècie porcina per al consum domèstic privat, sempre que se sotmetin a una anàlisi de detecció de triquina, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. L'anàlisi és igualment exigible a la carn dels porcs senglars abatuts en caceres i destinats al consum privat.

D'altra banda, l'article 31.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, que va ser modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, atribueix a la Comunitat Autònoma el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de sanitat.

Per això, amb la coordinació de l'actuació de les diverses administracions públiques competents en la matèria, a través de la participació i la responsabilitat de les corporacions locals, i de conformitat amb allò que disposa l'article 42.3 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i amb l'article 48 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, és necessària la seva regulació, d'acord amb les competències que s'han concedit.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta del conseller de Salut i Consum, d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 19 de juny de 2009,

DECRET Capítol I Principis generals Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació El present Decret té per objecte regular normes sanitàries per al control de la triquinosi en els sacrificis dels animals de l'espècie porcina per al consum domèstic privat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 2

Definicions Als efectes d'aquest Decret són d'aplicació les definicions estipulades en el Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament i del Consell Europeu, de 28 de gener, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentària, en el Reglament (CE) núm.

852/2004, del Parlament i del Consell Europeu, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament i del Consell Europeu, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal i el Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament i del Consell Europeu, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen les normes específiques per a l'organització dels controls oficials dels productes d'origen animal que es destinen al consum humà, i en el Reglament núm.

2075/2005 de la Comissió, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen les normes específiques per als controls oficials per a la presència de triquines a la carn.

Així mateix, s'entendrà per:

  1. Sacrifici de porcins per al consum domèstic privat: el que es realitza per obtenir carns i productes derivats que es destinen al consum propi i/o del grup familiar immediat.

  2. Veterinari col·laborador: el veterinari col·legiat inscrit al Registre de Veterinaris Col·laboradors de les Illes Balears per a la realització de les funcions que es recullen en aquest Decret.

  3. Serveis de veterinaris oficials: veterinaris que ocupen places de personal tècnic en seguretat alimentària o inspectors d'escorxadors i d'indústries càrnies, adscrits a la Direcció General de Salut Pública i Participació.

Article 3

Condicions generals 1. Es poden sacrificar animals de l'espècie porcina per al consum domèstic privat, sempre que se sotmetin a una anàlisi de detecció de triquina, d'acord amb el que preveu aquest Decret.

  1. Els productes resultants de la matança, així com la carn obtinguda, s'han de destinar al consum familiar directe, i en resta consegüentment prohibida la venda, tant de frescs com de curats. Per tant, no es poden destinar els canals...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR