Ressenyes de Normativa i Jurisprudència

Páginas86-87

Page 86

Portugal

Acord entre la República Portuguesa i el Regne d'Espanya sobre l'accés a informació en matèria de Registre Civil i Mercantil, fet ad referèndum a Zamora el 22 de gener del 2009.

(http://www.boe.es/boe/dias/ 011/02/25/pdfs/BOE-A-2011-3661.pdf)

El dia 17 de febrer del 2011 va entrar en vigor, i amb vigència indefinida, l'Acord entre la República Portuguesa i el Regne d'Espanya sobre l'accés a informació en matèria de Registre Civil i Mercantil, fet ad referendum a Zamora el 22 de gener del 2009.

Amb la «finalitat de reforçar i mantenir els lligams que uneixen els dos Estats i establir en les seves relacions normes sobre l'accés i intercanvi d'informació en matèria de registre civil i mercantil, en benefici dels seus ciutadans», es pretén facilitar a les persones físiques i jurídiques l'accés a determinada informació en matèria de registre civil (naixement, matrimoni, divorci i defunció) i mercantil (eliminant costs administratius que resten competitivitat a les empreses), eliminant els entrebancs administratius i burocràtics.

En concret, pel que fa referència al tema relatiu al Registre Civil, l'article 3 de l'acord estableix l'ús de mitjans electrònics per a la comunicació entre les autoritats dels diferents països, i, en especial, es preveu que:

- Les autoritats competents per a la presentació de sol·licituds d'informació i resposta seran les de les Parts amb competència en matèria de registre civil, i es deixa a cada país la determinació d'aquestes.

- El contingut de la informació transmesa estarà regulat per la legislació de la Part en la qual es trobi el registre, el qual ha de respondre amb certa agilitat i ha de facilitar la informació sollicitada gratuïtament.

Pel que fa al Registre Mercantil (article 4) es permet l'accés per via electrònica a informació del citat registre d'ambdues parts, tant per part de persones físiques com de les jurídiques. L'accés electrònic s'haurà de facilitar de la mateixa manera als serveis de les autoritats amb competència en matèria de Registre Mercantil quan així sigui necessari per a la resolució de peticions del registre.

Així mateix, l'article 5 determina la creació d'un portal únic d'Internet, en llengües portuguesa i castellana, per permetre l'accés dels dos països a la informació del Registre Mercantil. De la mateixa manera que en el cas anterior, l'accés a la informació del Registre per part de les autoritats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR