Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat contra qualificacions de la propietat i mercantils. Publicades al gener, febrer i març del 2011

AutorFernando Agustín Bonaga
CargoNotari de Calatayud
Páginas97-106

Page 97

Anotacions preventives
D'embargament
Resolució 28 octubre 2010 (BOE 8, 10-I-11: 509)

Denega la inscripció d'un manament de cancel·lació de càrregues posteriors dictat en un procediment de constrenyiment, en ser cancel·lada l'anotació d'embargament per caducitat. Les càrregues que eren posteriors a l'expedició de la certificació de càrregues, a conseqüència de la cancel·lació de l'anotació d'embargament, han passat a ser preferents.

Resolució 9 desembre 2010 (BOE 22, 26-I-11: 1407)

És anotable un manament d'embargament ordenat en procediment instat per diversos creditors, tot i que no s'indiqui la quota pertanyent a cadascun. És cert que l'art. 54 RH exigeix l'establiment de la quota a les inscripcions de porcions indivises de drets, però això no és aplicable a l'embargament, la naturalesa jurídica del qual no és la de dret real, sinó la d'afecció real d'un bé de resultes, no d'un crèdit, sinó d'un procés, per tal de facilitar l'actuació de la Justícia.

Resolució 11 desembre 2010 (BOE 22, 26-I-11: 1411)

En virtut del que disposa l'art. 86 LH, denega la pròrroga d'una anotació preventiva d'embargament en virtut de manament judicial expedit i presentat un cop transcorreguts quatre anys des de la data de l'anotació, tot i que va ser dictat a conseqüència d'una sol·licitud aportada al Jutjat abans de caducar l'anotació.

De sentència

Resolució 8 novembre 2010 (BOE 1, 1-I-11: 23)

L'art. 42-3 LH permet genèricament sol·licitar anotació preventiva a qui obtingui sentència executòria condemnant el demandat en qualsevol judici. Sense embargament, l'art. 141 RH limita l'abast d'aquesta anotació al cas que, per a l'execució de la sentència, es mani embargar immobles del condemnat. Malgrat aquesta restricció, la Direcció admet la possibilitat d'anotar executòries que continguin condemnes no dineràries que ordenin al titular registral complir una obligació de fer o no fer que comporti, un cop complida, una mutació jurídica-real inscriptible (el cas resolt es refereixi a una sentència de condemna en l'elevació a públic d'un contracte privat de compravenda).

Nota: les postil·les entre claudàtors [...] no procedeixen de la resolució extractada, sinó que es tracta només de comentaris o observacions de l'autor d'aquests resums.

Page 98

Sí que es considera defecte -esmenable- el fet que tres de les finques objecte de contracte no estiguin immatriculades, i que la inscripció de la quarta pugui produir una doble immatriculació per coincidir parcialment la seva descripció amb la d'una altra finca inscrita (inscripció que exigiria acudir al procediment judicial amb fase probatòria previst als arts. 300 i 306 RH).

Condició
Resolutòria
Resolució 10 desembre 2010 (BOE 2, 3-I-11: 88)

Denega la reinscripció a nom del venedor d'una finca que va ser cedida per obra futura amb condició resolutòria ex art. 1504 CC, que es pretén per incompliment d'aquesta, en virtut d'acta de notificació al cessionari, que no va contestar al requeriment.

El TS (ex.: STS 31 juliol 1995) considera aplicable a la permuta de solar per obra futura, l'art. 1504 Cc, sempre que s'hagi pactat condició resolutòria explícita.

La reinscripció pretesa es denega per falta d'un dels requisits exigits reiteradament per la Direcció (que remet a la Resolució 19 juny 2007): a més d'aportar el títol del venedor i la notificació judicial o notarial, s'ha de presentar el resguard de consignació al banc o la Caixa oficial de l'import que hagi de ser retornat a l'adquirent o correspongui, per subrogació real, als titulars de drets extingits per la resolució, tenint en compte, a més, que no és possible cap deducció, encara que s'hagués establert una clàusula penal o s'hagués pactat una altra cosa a l'escriptura, per la qual cosa pot tenir lloc la correcció judicial prescrita a l'art. 1154 CC.

Suspensiva
Resolució 4 desembre 2010 (BOE 8, 10-I-11: 511) i Resolució 7 desembre 2010 (BOE 8, 10-I-11: 512)

Es refereixen a sengles finques que van ser venudes amb reserva de domini, subjectant-se la transmissió de la propietat al pagament del preu ajornat. El dret del comprador va ser embargat posteriorment per l'Hisenda Pública. Ara es pretén la reinscripció automàtica a favor del venedor, en virtut d'acta de requeriment acreditativa de la manca de pagament.

La Direcció s'oposa, perquè entén que els efectes pràctics de la condició suspensiva són substancialment idèntics als de la resolutòria explícita (la manca de pagament del preu comporta la resolució del contracte), per la qual cosa resulta aplicable analògicament l'art. 175-6 RH: per cancel·lar la titularitat del comprador, cal presentar el document de consignació al banc o la Caixa oficial de l'import que hagi de ser retornat a l'adquirent o correspongui, per subrogació real, als titulars de drets extingits per la resolució, tenint en compte, a més, que no és possible cap deducció -com es pretén en aquest supòsit-, tot i que s'hagués establert clàusula penal o s'hagués pactat una altra cosa a l'escriptura, per la qual cosa pot tenir lloc la correcció judicial prescrita a l'art. 1154 CC. A més, per tal d'evitar els acords entre transmitent i adquirent sobre la resolució (anticipació de la mateixa, disminució de les quantitats que cal consignar...) en menyscabament de tercers (com, en aquest cas, Hisenda), caldria la intervenció d'aquests o una resolució judicial.

Dret internacional privat
Resolució 20 gener 2011 (BOE 62, 14-III-11: 4672)

Es refereix a una venda atorgada a Veneçuela per un pare que ostenta en exclusiva la pàtria potestat sobre un menor veneçolà, referida a immobles situats a Espanya, amb autorització judicial prèvia del Jutge veneçolà, però sense que al títol de venda s'acrediti el compliment de dos requisits imposats a la mateixa autorització: que el preu de venda sigui emès en taló nominatiu a favor del menor, i que el taló es consigni en una oficina pública veneçolana.

En tractar-se d'immobles a Espanya, la Direcció entén aplicable la Llei espanyola, tant al contracte (arts. 4 del Conveni -avui derogat- i del Reglament comunitaris, ambdós anomenats de Roma, sobre Llei aplicable a les obligacions contractuals), com a la seva eficàcia jurídica-real i la seva publicitat registral (art. 10-1 CC). Sense embargament, la representació legal nascuda de la pàtria potestat es regeix per la Llei aplicable a les relacions paternofilials, que, alhora, serà la Llei personal del fill, és a dir, la veneçolana (remissió successiva de l'art. 10-11 CC, al 9-4 i al 9-1). Per tant, depèn de la Llei veneçolana determinar si la manca d'acreditació de les mesures cautelars exigides al representant legal del menor afecta la validesa del contracte -i per tant n'impedeix la inscripció-, o si només té efecte en l'àmbit de les relacions paternofilials (com ocorre al Dret espanyol amb la no acreditació de la reinversió de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR