DECRET 50/2003, de 20 de febrer, de modificació del Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorConsorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rango de LeyDecret

DECRET 50/2003, de 20 de febrer, de modificació del Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Mitjançant el Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals, es va estructurar el Gabinet del Conseller.

Atesa la conveniència d'adaptar l'estructura d'aquest Gabinet a les actuals necessitats, a proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica el capítol 1 del Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que queda redactat de la manera següent:

"Article 1

"Gabinet del Conseller

"1.1 El Gabinet del Conseller és la unitat d'assistència i suport al conseller i li corresponen les funcions següents:

"a) Donar suport i assistència a les activitats del conseller.

"b) Coordinar les unitats que en depenen.

"c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller.

"1.2 Del Gabinet del Conseller depenen les unitats següents:

"a) La Secretaria del Conseller.

"b) L'Oficina de Protocol.

"c) L'Oficina de Relacions Institucionals.

"d) L'Oficina de Premsa.

"1.3 El cap del Gabinet del Conseller i els de les unitats dependents d'aquest Gabinet ocupen llocs de treball de caràcter eventual i es regeixen pel que estableix la normativa específica reguladora del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

"Article 2

"Unitats del Gabinet

"2.1 Corresponen a la Secretaria del Conseller les funcions següents:

"a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al conseller.

"b) Donar suport al conseller en l'organització de la seva agenda d'activitats.

"c) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

"2.2 Corresponen a l'Oficina de Protocol les funcions següents:

"a) Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i els actes en què aquest participa.

"b) Assessorar i donar suport en matèria de protocol al titular del Departament.

"c) Mantenir les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol del Departament de la Presidència.

"d) Qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

"2.3 Corresponen a l'Oficina de Relacions Institucionals les funcions següents:

"a) Assessorar en matèria de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR