ORDRE PRE/27/2014, de 10 de febrer, sobre el procediment d'atorgament dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i el funcionament del jurat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyOrdre

Mitjançant el Decret 223/2013, de 10 de setembre, es regulen els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, realitzades de forma individual o col·lectiva per professionals o qualssevulla entitats públiques o privades durant l’any anterior al seu atorgament, o bé a una trajectòria professional, institucional o empresarial que hagi destacat en el seu conjunt.

De conformitat amb els articles 3.2 i 4.3 del Decret esmentat, s’han d’establir per Ordre del departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació el procediment per a l’atorgament dels Premis Nacionals de Comunicació i les normes de funcionament del jurat.

Per tant, a proposta de la Secretaria de Comunicació del Govern i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1 Objecte

Aquesta Ordre té per objecte la regulació del procediment d’atorgament dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l’establiment de les normes de funcionament del jurat dels referits premis.

Article 2 Candidatures

Totes les persones membres del jurat poden proposar candidatures. Cada proposta ha d'anar acompanyada de la valoració de l'activitat, projecte o trajectòria que hom considera que mereix el premi. Tanmateix, no s’admetran aquelles candidatures referides a persones o entitats que estiguin directament relacionades amb la persona que faci la proposta.

Article 3 El jurat
  1. Presideix el jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya la persona titular del departament competent en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació, o la persona en qui delegui, i actua com a secretari/ària la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern.

  2. Les vocalies del jurat es nomenen per a cada edició dels premis mitjançant resolució de la persona titular del departament competent en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació. La mateixa resolució ha de determinar el nombre de vocalies que s’estableixi per a l’edició corresponent, que pot oscil·lar entre un mínim de sis i un màxim de dotze persones.

  3. La resolució...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR