ORDRE VEH/138/2017, de 29 de juny, per la qual es deroga la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rango de LeyOrdre

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb els articles 150 i 211 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que atribueixen a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva administració, la competència exclusiva sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa, així com per a ordenar i regular les seves finances.

Així mateix, aquesta Ordre es redacta seguint el compromís de la Generalitat de Catalunya amb l'estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, en què el desenvolupament de l'economia basada en el coneixement i la innovació s'inclou com una de les seves prioritats i es destaca la facturació electrònica com a part de l'Agenda Digital per a Europa, ja que es considera que el seu ús generalitzat permet obtenir beneficis significatius en el conjunt de l'entorn econòmic.

En aquest escenari, i de conformitat amb les bases estatals establertes en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic i la normativa que la desenvolupa, es va aprovar l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

L'últim paràgraf de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, estableix que les administracions públiques poden excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures l'import de les quals sigui de fins a 5.000 euros i les emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior de les administracions públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l'exterior disposin dels mitjans i els sistemes apropiats per a la seva recepció en els serveis esmentats. En desenvolupament d'aquest paràgraf, la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, exclou de l'obligació de facturació electrònica les factures fins a un import de 5.000 euros. Aquesta exclusió no abasta les factures fins a un import de 5.000 euros que corresponen a operacions de tracte successiu o continuat.

A més, es dona un impuls preceptiu a les relacions ad extra entre les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR