ORDRE TES/53/2016, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Territori i Sostenibilitat
Rango de LeyOrdre

El passat mes d'octubre de 2014 es va publicar l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Posteriorment, el febrer de 2015 es va publicar la Resolució TES/110/2015, de 21 de gener, de convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2015. Aquesta convocatòria va ser resolta el juliol del mateix any, i es van haver de denegar sol·licituds pel fet que el crèdit va quedar exhaurit. Això demostra l'interès dels professionals d'aquest sector per optar pels vehicles elèctrics i de baixes emissions que, a la vegada, suposen un estalvi econòmic en combustible.

D'altra banda, la millora de la qualitat de l'aire segueix sent una prioritat per a l'Administració ambiental catalana i el Govern va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per mitjà de l'Acord GOV/127/2014, de 24 de setembre. Una de les actuacions que preveu aquest Pla són aquests ajuts a l'adquisició de vehicles de baixes emissions per al servei de taxi i una altra actuació és el foment del vehicle elèctric, així com dels vehicles propulsats per combustibles alternatius.

Finalment, a les ciutats hi circulen diàriament un nombre molt elevat de vehicles comercials i de serveis que per les seves finalitats precisament es mouen en àrees densament poblades. Aquesta circulació de vehicles repercuteix negativament en l'aire que respirem els ciutadans i genera soroll en horaris perllongats.

Per tot això, s'ha considerat necessari poder subvencionar, addicionalment a l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi, les adquisicions de vehicles més nets que tinguin un ús comercial i de serveis que també operin a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Per tal d'incloure aquesta ampliació dels vehicles objectes de subvenció i adaptar les bases reguladores de l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, a les novetats introduïdes per l'Acord GOV/110/2014 de 22 de juliol, a l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, s'ha fet necessari aprovar unes noves bases reguladores de subvencions.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, les quals consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (DOGC núm. 6719, de 2.10.2014).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de març de 2016

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

Bases reguladores

 1. Objecte

  Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment de la compra de vehicles elèctrics i de baixes emissions per al servei de taxi i per a vehicles d'ús comercial i de serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

 2. Actuacions subvencionables

  2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases la compra dels vehicles següents:

  Vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, exclosa la del conductor, dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) o L6 i L7 (quadricicles segons el Reglament (UE) núm. 168/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener) que siguin:

  Vehicles elèctrics purs.

  Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.

  Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km.

  Vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NO x /km (Euro 5 o superior).

  Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

  Vehicles de categoria N1 (vehicles la massa màxima dels quals no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:

  Vehicles elèctrics purs.

  Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.

  Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km.

  Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

  2.2 Les subvencions s'atorgaran exclusivament per a la compra de vehicles nous. Una posterior transmissió del vehicle no és objecte de subvenció.

  2.3 El període d'execució de la compra és el que, amb aquesta finalitat, s'indica en la convocatòria corresponent.

 3. Persones beneficiàries

  Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

  1. Les persones físiques o jurídiques que, en el moment de la sol·licitud i fins al moment de la concessió efectiva de la subvenció, siguin titulars d'una llicencia de taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de qualsevol dels següents municipis que estan dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric: Martorell, Rubí, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles.

  2. Les persones jurídiques que estableixin un contracte de rènting o lísing amb titulars d'una llicència de taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de qualsevol dels municipis següents que estan dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric: Martorell, Rubí, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles.

  3. Les persones físiques que siguin professionals autònoms, les empreses privades, les fundacions i les altres entitats sense ànim de lucre que operin a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric segons el Decret 226/2006, de 23 de maig, i les seves futures modificacions.

  4. Les persones jurídiques que estableixin un contracte de rènting o lísing d'un vehicle amb una persona física que siguin professional autònom, amb una empresa privada, amb una fundació o amb una altra entitat sense ànim de lucre que operin a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric segons el Decret 226/2006, de 23 de maig, i les seves futures modificacions.

  En els casos b) i d), els beneficiaris de la subvenció seran els taxistes i les empreses arrendatàries d'un contracte de rènting o lísing i que utilitzen els vehicles. La subvenció, però, l'ha de sol·licitar l'empresa que ha adquirit el vehicle i que formalitza el contracte (arrendador), la qual rebrà la subvenció i tindrà l'obligació de repercutir la totalitat de l'ajuda en les quotes de rènting o lísing.

 4. Requisits i incompatibilitats

  4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

  1. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  3. Declarar sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

  4. En el cas de persones físiques que siguin professionals autònoms, estar donats d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.

  5. En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

  6. En el cas d'empreses amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  7. En el cas d'empreses sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  8. En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació a persones amb...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR