ORDRE SLT/355/2016, de 2 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2016 les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear que contracti el Servei Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la prestació dels tractaments de medicina nuclear estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden actualitzar en funció de l'actualització de les tarifes màximes que estableixi l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen per a l'any 2016 les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear realitzats pels centres i establiments sanitaris que contracti el Servei Català de la Salut en la forma i la quantia que es determinen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Única

L'any 2016, les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació de tractaments de medicina nuclear aplicables a 31 de desembre de 2015 s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre les tarifes màximes vigents a 31 de desembre de 2015 i les tarifes màximes que s'aproven mitjançant aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Segona

L'aplicació de les tarifes màximes que estableix aquesta Ordre es retrotrau a l'1 de gener de 2016.

Tercera

L'actualització de tarifes a què fa referència la disposició addicional única és aplicable a partir de la data en què, d'acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Barcelona, 2 de desembre de 2016

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR