ORDRE SLT/175/2016, de 20 de juny, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

El Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, d'acord amb la seva disposició final única, va facultar la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar, mitjançant una ordre, d'acord amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut, les modificacions o actualitzacions sobre les pautes del calendari de vacunacions sistemàtiques que requereixin una revisió per adaptar-se als nous requeriments científics i epidemiològics.

Des de la publicació del Decret 95/2014, d'1 de juliol, esmentat, s'han produït canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques, que en fan necessària l'actualització mitjançant la present Ordre.

En aquest sentit, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en les reunions de 14 de gener i de 29 de juliol de 2015, va acordar introduir la vacunació amb vacuna antipneumocòccica conjugada al calendari comú de vacunacions, amb una pauta de tres dosis administrades als 2, 4 i 12 mesos d'edat, i també modificar la pauta de la vacunació de la varicel·la, de manera que la vacuna s'ha d'administrar en la primera edat pediàtrica, la primera dosi als 12-15 mesos i la segona entre els 3 i 4 anys. Aquestes mesures s'havien d'aplicar durant l'any 2016.

D'altra banda, l'increment de dosis de vacunes que s'han d'administrar durant els primers mesos de vida ha promogut la revisió global dels esquemes de vacunació per tal de simplificar-los. Amb aquesta finalitat, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar el 10 de febrer de 2016 modificar a partir de 2017 la pauta de la vacunació contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, Ha emophilus influenzae tipus b i l'hepatitis B, passant a una pauta de 2 més 1, eliminant la dosi corresponent als 6 mesos i afegint una dosi als 11 mesos amb la funció de dosi de reforç, que permet eliminar també la dosi dels 18 mesos de vacunació contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis i Ha emophilus influenzae tipus b.

El Departament de Salut considera adient avançar les pautes vacunals acordades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per al 2017, aprofitant les incorporacions previstes per a l'any 2016 de la vacuna antipneumocòccica conjugada i de la vacuna contra la varicel·la a la primera infància, per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR