ORDRE ECO/199/2014, de 10 de juny, per la qual s'autoritza l'adscripció del Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA) a la Universitat Rovira i Virgili i la implantació del grau en pilot d'aviació comercial i operacions aèries.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyOrdre

La Fundació REGO, titular del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA), es va constituir l’any 1997 i fou inscrita en el Registre de Fundacions Culturals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. D’acord amb l’article 6 dels seus Estatuts, constitueixen les seves finalitats fundacionals, la titularitat, l’explotació, la gestió, la promoció i el desenvolupament del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA), i el desenvolupament de línies d’investigació en l’activitat formativa i l’educació dels pilots en general i, en especial, dels pilots de línies aèries.

La Resolució de 13 de desembre de 2010, per la qual s’aprova la Programació universitària de Catalunya per al període 2010-2011, inclou l’estudi de grau en pilot d’aviació comercial i operacions aèries, al Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA).

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, de creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, a proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

S’aprova l’adscripció del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA) a la Universitat Rovira i Virgili, amb seu al Campus Aeronàutic de Reus, a la Carretera de l’Aeroport, s/n, de Reus.

Article 2

S’implanta l’estudi oficial de grau en pilot d’aviació comercial i operacions aèries, al Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA).

Article 3

El Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA) es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, el seu propi reglament i el conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la Universitat i el CESDA.

Disposició...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR