DECRET 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L'article 13 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, faculta el Govern de la Generalitat per regular les condicions per adscriure a les universitats públiques catalanes centres docents de caràcter universitari de titularitat pública o privada, tasca que es va portar a terme amb l'aprovació del Decret 298/1986, de 25 de setembre, que fixa el procediment per a l'adscripció i els requisits i les condicions que han de reunir els centres docents adscrits. Aquest Decret es va avançar a la regulació estatal de mínims, que s'ha produït amb l'aprovació del Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, modificat pel Reial decret 485/1995, de 7 d'abril.

El temps transcorregut des de l'aprovació del Decret 298/1986 planteja la conveniència de procedir a una revisió dels seus continguts per tal de donar resposta a les necessitats detectades durant el període en què ha estat vigent i adaptar-los, alhora, a la normativa que s'ha aprovat després que entrés en vigor.

Finalment, el capítol 5 d'aquest Decret regula el procediment d'adscripció a les universitats públiques dels centres docents estrangers que es vulguin ubicar a Catalunya per impartir ensenyaments universitaris d'acord amb sistemes educatius vigents a d'altres països, homologables acadèmicament als títols universitaris oficials.

En virtut d'això, amb l'informe del Consell Interuniversitari de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de la Presidència i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte Aquest Decret té per objecte regular els procediments per a:

  1. L'adscripció dels centres docents d'ensenyament superior, de titularitat pública o privada, a una universitat pública de Catalunya, per impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris amb validesa acadèmica oficial.

  2. L'autorització de la implantació d'ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol universitari amb validesa acadèmica oficial en els centres docents adscrits.

  3. La supervisió i la revocació de l'adscripció.

Capítol 2 Procediment d'adscripció

Article 2

Programació i denominació 2.1 L'adscripció de centres docents d'ensenyament superior, així com la implantació d'ensenyaments en aquests centres, hauran d'haver estat prèviament introduïdes a la Programació universitària de Catalunya. 2.2 Els centres docents adscrits hauran d'afegir a la seva denominació la condició de centres adscrits i especificar el nom de la universitat.

Article 3

Formalització de la sol·licitud 3.1 El titular del centre docent d'ensenyament superior que vulgui sol·licitar l'adscripció a una universitat pública, amb seu a Catalunya, per tal d'impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial haurà d'adreçar la seva sol·licitud al rector de la universitat a la qual es vulgui adscriure. A la sol·licitud s'adjuntarà una memòria, degudament signada, que haurà de contenir, necessàriament, els aspectes detallats en l'annex d'aquest Decret concretats en relació amb l'ensenyament per a la impartició del qual se sol·licita l'adscripció. 3.2 El rector de la universitat i el titular del centre docent hauran de formalitzar un conveni de col·laboració acadèmica que haurà de preveure, com a mínim, els aspectes següents: Funcionament del centre i organització acadèmica. Mètodes d'inspecció i supervisió acadèmica que utilitzarà la universitat Criteris d'avaluació dels alumnes, que serà realitzada pel mateix centre. Criteris d'accés al centre docent adscrit, que hauran de respectar els criteris de valoració i les prioritats previstes a la normativa vigent. La distribució, funcional i econòmica, entre la universitat i el centre docent d'ensenyament superior dels serveis acadèmics i/o administratius. La proporció de la representació de la universitat en l'òrgan col·legiat de govern del centre docent adscrit. Concessió de la venia docendi al professorat del centre docent adscrit d'acord amb la normativa interna de la universitat.

Article 4

Aprovació pel govern 4.1 El rector de la universitat pública elevarà la sol·licitud amb tota la documentació al Comissionat per a Universitats i Recerca, acompanyada de la certificació de l'acord del Consell Social en què es proposi l'adscripció i del conveni de col·laboració acadèmica degudament signat. 4.2 La Direcció General d'Universitats incoarà l'expedient, comprovarà que la proposta d'adscripció compleix els requisits i els mínims previstos en la normativa vigent i que la sol·licitud reuneix tots els requisits i, si escau, requerirà el titular i/o la universitat per tal que esmeni les deficiències detectades a l'expedient. 4.3 Quan l'expedient estigui complet, la Direcció General d'Universitats sol·licitarà informe del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats i proposarà al Comissionat per a Universitats i Recerca que s'elevi al Govern el Projecte de decret d'adscripció o, si escau, que es denegui la sol·licitud d'adscripció. 4.4 L'adscripció d'un centre docent d'ensenyament superior a una universitat pública serà aprovada per Decret del Govern, que determinarà la universitat a la qual s'adscriu, el municipi on s'ubica el centre i els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR