ORDRE ENS/201/2016, de 22 de juliol, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es modifica l'import d'altres.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyOrdre

Mitjançant el Decret 25/2014, de 25 de febrer, es va establir l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims, va modificar, respecte de la regulació existent, l'estructura dels ensenyaments esportius de grau mitjà, en el sentit que els va organitzar en dos nivells, el cicle inicial i el cicle final, i cada nivell el va estructurar en dos blocs, el comú i l'específic. El bloc específic inclou la formació en centres de treball.

D'altra banda, cal modificar l'import del preu de quatre dels mòduls del bloc específic del cicle final de salvament i socorrisme creats mitjançant l'Ordre ENS/75/2014, de 27 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, atès que hi ha una desviació important entre la previsió de despesa i la despesa real.

Per això, d'acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Ordeno:

Article 1

Creació

Es creen els preus públics per la matriculació en centres dependents del Departament d'Ensenyament, en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu creades a l'empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que tot seguit s'indiquen:

  1. Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en atletisme.

  2. Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en espeleologia.

  3. Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en judo y defensa personal.

  4. Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en atletisme.

  5. Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en espeleologia.

  6. Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR