ORDRE EMC/17/2019, de 8 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Empresa i Coneixement
Rango de LeyOrdre

El Consell Europeu va aprovar l'Estratègia Europa 2020, que fixa el marc general d'actuació en què s'han de centrar els esforços de la política de cohesió europea finançada per mitjà dels fons estructurals i d'inversió europeus, entre els quals hi ha el FEDER. Una de les línies d'actuació recollides és el desenvolupament intel·ligent, que consisteix a afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació, amb l'objectiu d'assolir una inversió publicoprivada en R+D que impliqui de mitjana el 3% del producte interior brut del conjunt de la Unió Europea.

Aquests objectius generals es concreten en uns objectius temàtics en els quals han d'incidir els fons estructurals i d'inversió europeus, i que estan recollits per l'article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell. Un d'aquests objectius temàtics és potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Horitzó 2020 és el programa marc de recerca i innovació de la UE per al període 2014-2020. Aplega tots els fons per a la recerca i la innovació de la UE que fins ara integraven els anteriors programes marc de recerca i desenvolupament tecnològic, les activitats relacionades amb la innovació i la competitivitat dels programes marc per a la competitivitat i la innovació (CIP) i l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (IET).

Horitzó 2020 centrarà els fons en tres objectius fonamentals:

Reforçar l'excel·lència de la base científica de la UE per tal que esdevingui líder mundial.

Assegurar el lideratge industrial en innovació, l'accés al capital i el suport a les pimes.

Abordar reptes socials com la salut, la seguretat alimentària, l'agricultura sostenible, la recerca marina, la bioeconomia i el transport intel·ligent, ecològic i integrat, entre altres.

El programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 és el full de ruta perquè Catalunya avanci en un horitzó de set anys cap a la consecució dels objectius fixats en l'Estratègia Europa 2020 (EE2020), prioritzant la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l'economia verda.

El PO FEDER de Catalunya 2014-2020 té com a eix prioritari 1 potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, i recull com un dels objectius l'enfortiment de les institucions d'R+D i la creació, la consolidació i la millora de les infraestructures científiques i tecnològiques (objectiu específic 1.1.2).

Els criteris i procediments per a la selecció d'operacions, aprovats pel comitè de seguiment del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, estableixen com a desplegament de l'objectiu específic esmentat l'actuació 1.1.2.1, “Impuls a la millora i la internacionalització de les dotacions científiques i tecnològiques de Catalunya”, amb els objectius següents:

Millora del posicionament estratègic, científic i tecnològic de les institucions d'R+D+I catalanes.

Enfortiment de les capacitats d'aquests centres dotant-los d'infraestructures específiques que donin resposta a les necessitats de les empreses.

Foment de la col·laboració entre institucions per a les infraestructures que, per les seves dimensions o cost, no puguin ser assumides per una única entitat.

Impuls d'actuacions col·laboratives d'R+D amb elevats reptes tecnològics i amb forta capacitat de generació d'externalitats a Catalunya, que difícilment es podrien portar a terme de manera exclusivament privada per l'alt risc tecnològic associat a les investigacions.

Entre les accions que cal impulsar en el desenvolupament d'aquesta actuació, hi figura l'impuls a la realització de projectes col·laboratius de dotació de serveis comuns a l'R+D, així com l'impuls a actuacions dirigides a dotar el sistema català d'R+D d'infraestructures específiques de recerca i transferència, en línia amb les necessitats de les empreses i de la societat.

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) de Catalunya incorpora entre els seus objectius la voluntat d'enfortir el sistema públic de recerca, i d'aconseguir i fer rendibles infraestructures científiques i tecnològiques capdavanteres. A més, s'assoleix el compromís, mitjançant les universitats i els organismes públics de recerca, de planificar, optimitzar i valoritzar l'ús i l'explotació de les infraestructures dedicades totalment o parcial a la recerca.

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya al febrer de 2014, en el marc de la RIS3 europea, promou l'R+D+I com a motor per a la transformació econòmica del teixit productiu cap a un model competitiu i sostenible, que fomenti l'ocupació, la cohesió social, la innovació oberta i la col·laboració entre empreses, administracions, usuaris, universitats i centres de recerca i tecnològics, per generar noves oportunitats de creació de riquesa i ocupació i donar resposta als reptes socials.

La RIS3CAT identifica els instruments que permeten incidir directament en l'encaix de l'oferta i la demanda tecnològiques, amb l'objectiu que el sistema d'R+D+I impulsi l'evolució de la base econòmica cap a activitats de més valor afegit i que generin riquesa i ocupació.

Per tot això, a proposta del director general de Recerca, en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Bases reguladores

1.1 Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores que han de regir l'assignació de cofinançament procedent del FEDER per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques.

1.2 Aquestes bases, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'han de publicar íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat ( https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ).

Article 2

Convocatòria

Correspon a la persona titular de la Secretaria d'Universitats i Recerca efectuar la convocatòria d'acord amb les bases reguladores aprovades en aquesta Ordre. La convocatòria s'ha de publicar íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat ( https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46 en relació amb l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 8 de febrer de 2019

Maria Àngels Chacón i Feixas

Consellera d'Empresa i Coneixement

Annex 1

Bases reguladores

−1 Objecte i durada

1.1 L'objecte d'aquestes bases és l'assignació de cofinançament procedent del FEDER a les entitats beneficiàries per a la realització de projectes cooperatius entre diferents institucions de recerca del sistema català que tinguin com a finalitat la creació, la construcció, l'adquisició i la millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques, l'ús de les quals és preferent però no exclusiu per a les entitats participants en el projecte, i que es posaran al servei de la comunitat científica per al desenvolupament científic i tecnològic i de la innovació del sistema d'R+D+I. Per projectes cooperatius s'entén aquells que donin resposta a les necessitats de diferents institucions que vulguin prioritzar-los i finançar-los de forma conjunta.

1.2 La finalitat dels equipaments i les plataformes científiques i tecnològiques ha de ser potenciar l'excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport a l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, així com facilitar els processos de valorització i transferència de coneixement, en especial l'activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació, nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.

1.3 En el cas de les plataformes científiques i tecnològiques, la necessitat individual dels seus diferents elements ha de mostrar una coherència amb la finalitat global d'aquestes plataformes.

1.4 L'ús dels equipaments i les plataformes científiques i tecnològiques objecte del present cofinançament és preferent però no exclusiu per a les entitats participants en el projecte. L'ús preferent per a les entitats participants s'ha de fixar en proporció al valor de l'aportació que facin, d'acord amb el conveni que es formalitzi per a l'execució del projecte.

Els equipaments i les plataformes científiques i tecnològiques s'han d'utilitzar per desenvolupar activitats no econòmiques o bé activitats econòmiques accessòries o vinculades amb l'ús principal no econòmic i amb un abast limitat, d'acord amb les previsions i les descripcions de l'apartat 2.1.1 del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant la Comunicació de la Comissió...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR