ORDRE AAM/348/2014, de 26 de novembre, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d'encerclament en aigües interiors del litoral de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

L’article 119.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya en matèria de pesca marítima en aigües interiors i la regulació i gestió dels recursos pesquers.

El Reglament CE 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar Mediterrània i pel qual es modifica el Reglament CEE 2847/93 i es deroga el Reglament CEE 1626/94, estableix l’obligació dels diferents estats membres de fixar plans de gestió per a certes modalitats pesqueres, com en el cas de l’encerclament.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix a l'article 25 que el departament competent en matèria de pesca i acció marítimes, per ordre de la persona titular, amb l’objecte de protegir i recuperar els recursos marins, pot establir fons mínims i vedes temporals o zonals que comportin la limitació o la prohibició de l’exercici de les activitats pesqueres o marisqueres.

Les federacions de confraries de pescadors de Barcelona, Tarragona i Girona han acceptat, dins de les aigües interiors dels seus àmbits territorials, establir uns períodes de paralització temporal de la flota d’encerclament que, mitjançant aquesta Ordre, es localitzaran temporalment i es distribuiran al llarg del litoral català.

Els resultats dels estudis sobre l’estat de les poblacions de sardina i seitó, encarregats per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a l’Institut de Ciències de Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques durant els anys 2007 i 2008, posen de manifest que l’estat de les poblacions de petits pelàgics al Mediterrani estan sobreexplotades i que cal prendre les mesures adients per retornar-les a uns nivells sostenibles. De l’estudi de l’evolució de les notes de primera venda efectuades en les llotges catalanes durant els darrers anys, se’n desprèn una important i preocupant davallada de les captures d’espècies de petits pelàgics que corrobora el mal estat de les poblacions que ja indicaven els estudis científics.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.9.3 l’exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. El Decret 270/2013, 23 de desembre, de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR