DECRET 32/2014, d'11 de març, sobre el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, en el règim especial de la Seguretat Social, del personal funcionari de l'Administració de justícia a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyDecret

L’article 103 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència normativa sobre el personal no judicial al servei de l’Administració de justícia, dins el respecte a l’estatut jurídic d’aquest personal que estableix la Llei orgànica del poder judicial. Aquesta competència inclou, entre altres, la regulació de les llicències, els permisos, les vacances i les incompatibilitats d’aquest personal.

Mitjançant els reials decrets 966/1990, de 20 de juliol, i 441/1996, d’1 de març, es van traspassar de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria de mitjans materials, econòmics i personals al servei de l’Administració de justícia, funcions i serveis que es van atribuir al Departament de Justícia pel Decret 129/1996, de 16 d’abril. Actualment, les funcions relacionades amb l’Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització corresponen al Departament de Justícia en virtut de l’article 3.12.1 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En virtut d’aquests traspassos, i de conformitat amb el que disposa l’article 471.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, les competències respecte de tot el personal al servei de l’Administració de justícia corresponen al Ministeri de Justícia o, si escau, a les comunitats autònomes amb competències assumides en totes les matèries relatives al seu estatut i règim jurídic, compreses la selecció, la formació inicial i continuada, la provisió de destinacions, els ascensos, les situacions administratives, la jornada laboral, l’horari de treball i el règim disciplinari.

El personal al servei de l’Administració de justícia està subjecte al règim especial de la Seguretat Social, integrat, en allò que ara interessa, pel mutualisme judicial que regula el Text refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de la Seguretat Social del personal al servei de l’Administració de justícia, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2000, de 23 de juny, i desplegat pel Reglament del mutualisme judicial, aprovat pel Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol.

L’article 504.5 de la Llei orgànica del poder judicial disposa que la malaltia o l’accident que impedeixi l’acompliment normal de les funcions donen lloc a llicències per malaltia, i estableix l’obligació del personal funcionari de l’Administració de justícia de sol·licitar de l’autoritat competent la llicència per malaltia, sense perjudici de l’obligació de comunicar, en la forma que reglamentàriament es determini, la impossibilitat d’assistència a la feina durant la jornada laboral del dia en què aquesta es produeixi.

De conformitat amb l’article 505 de la Llei orgànica del poder judicial, correspon al Ministeri de Justícia i a les comunitats autònomes amb competències assumides la concessió dels permisos i llicències que aquesta Llei orgànica estableix, respecte dels/de les funcionaris/àries que prestin serveis en els seus respectius àmbits territorials, de la manera i mitjançant el procediment que estableixin les disposicions que aquelles dictin a l’efecte. Afegeix el mateix precepte que els correspon, així mateix, el control de la incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia, i poden sol·licitar l’assessorament facultatiu que, si escau, es consideri necessari. Amb aquesta finalitat poden establir mecanismes de col·laboració amb aquells organismes públics o entitats que en els seus àmbits respectius assumeixin la inspecció, l’avaluació i el seguiment del control de la incapacitat temporal del règim general de la Seguretat Social i dels règims especials.

Atès que el Consell General del Poder Judicial ha emès l’informe corresponent;

D’acord amb el que estableix l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Normes comunes

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte regular el procediment per a la concessió de llicències per malaltia i el control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a Catalunya subjecte al règim especial de la Seguretat Social.

Article 2

Sol·licitud de la llicència

2.1 La malaltia o l’accident que impedeixi l’acompliment de les funcions donen lloc a llicències per malaltia.

2.2 El/la funcionari/ària ha de sol·licitar la llicència per malaltia a la gerència o servei territorial corresponent del Departament competent en matèria de justícia en el termini màxim de tres dies a comptar del dia de l’expedició pel personal mèdic dependent de l’entitat pública o privada o del servei públic de salut al qual estigui adscrit/a a efectes d’assistència sanitària, del comunicat mèdic de baixa, sens perjudici de l’obligació de comunicar al/a la cap de la unitat orgànica on presta serveis la impossibilitat d’assistència a la feina per raó de la malaltia, durant la jornada laboral del dia en què es produeixi l’absència.

2.3 La presentació de l’exemplar del comunicat mèdic inicial de baixa i dels posteriors que es poguessin emetre al llarg de l’evolució de la situació comporta la sol·licitud de la concessió de la llicència inicial i de les possibles...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR