LLEI 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyLlei

LLEI 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.

El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Preàmbul L'article 170 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat la competència executiva en ma-tèria de treball i de relacions laborals, i l'article 150 estableix que li correspon la competència exclusiva en matèria d'organització de la seva Administració.

Així mateix, l'article 4.2 encomana a la Generalitat que faciliti la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i l'article 45.4 determina que la Generalitat ha de promoure la creació d'un espai català de relacions laborals en el qual hi ha d'haver representades les organitzacions sindicals i empresarials i l'Administració de la Generalitat i que, en aquest marc, ha de fomentar una pràctica de diàleg social, de concertació, de negociació col·lectiva i de participació en el desenvolupament i en la millora de l'entramat productiu.

D'altra banda, els articles 9.2, 129.1 i 148.1.1 de la Constitució espanyola regulen, respectivament: la participació ciutadana en la vida política, econòmica, cultural i social; la participació de les persones que hi estiguin interessades en l'activitat dels organismes públics (participació institucional), i la possibilitat que les comunitats autònomes es dotin d'institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències.

L'article 7 de la Constitució atribueix a les organitzacions sindicals i patronals un paper clau en la defensa dels interessos econòmics i socials que els són propis com a instruments fonamentals per a la participació política.

La Llei 3/1997, del 16 de maig, amb el consens dels agents socials integrants del Consell de Treball, crea el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), i el dota de funcions consultives i d'assessorament al Govern en matèries sociolaborals, ocupacionals i socioeconòmiques, amb l'objectiu que sigui un òrgan de participació institucional. Després d'avaluar el funcionament del CTESC d'ençà que es va constituir, la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en modifica la naturalesa, la composició i les funcions, i aquest organisme resta com a òrgan consultiu i d'assessorament al Govern en les matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

Cal destacar que aquesta norma constitueix l'expressió de la voluntat dels agents socials i econòmics i del Govern de fomentar i afavorir la participació institucional, la concertació i el diàleg social, tal com recull l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005.

En aquest context, la creació del Consell de Relacions Laborals respon a la doble necessitat de facilitar i racio-nalitzar el diàleg social, d'una banda, i de donar cobertura amb caràcter estable a la participació institucional dels agents socials, de l'altra, tot fomentant i facilitant la cooperació i el diàleg permanents entre les organitzacions sindicals i les empresarials, i entre aquestes i l'Administració de la Generalitat, com a instruments clau per a la garantia dels drets socials i laborals dels treballadors de Catalunya, la innovació, la competitivitat i la millora de la productivitat de les empreses i la modernització del sistema de relacions laborals de Catalunya.

El Consell de Relacions Laborals té una composició paritària i tripartida.

La participació de l'Administració de la Generalitat té dues finalitats bàsiques: d'una banda, facilitar la participació i la col·laboració efectives dels agents socials més representatius de Catalunya en el disseny i la posada en pràctica de les polítiques laborals de Catalunya per mitjà del diàleg i la concertació social, i també l'anàlisi i l'actuació sobre les situacions específiques per raó del territori, i, d'altra banda, impulsar els agents socials i donar-los suport, amb el màxim respecte a l'autonomia col·lectiva, perquè millorin els continguts, la racionalització i l'eficiència de l'estructura de la negociació col·lectiva.

Aquesta llei també crea la Comissió de Convenis Col·lectius com a òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals, i fruit de la voluntat tripartida dels agents socials i del Govern recollida per l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, amb l'objectiu general d'impulsar, orientar i millorar l'estructura i els continguts de la negociació col·lectiva a Catalunya.

Capítol I Disposicions generals

Article 1

Creació del Consell de Relacions Laborals Es crea el Consell de Relacions Laborals, el qual té la composició, l'organització i les funcions que estableix aquesta llei.

Article 2

Naturalesa jurídica.

 1. El Consell de Relacions Laborals és un òrgan de participació institucional, de diàleg i de concertació social en matèria de relacions laborals entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l'Administració de la Generalitat.

 2. El Consell de Relacions Laborals es configura com un òrgan de caràcter col·legiat, adscrit al departament competent en matèria laboral de l'Administració de la Generalitat.

 3. El Consell de Relacions Laborals actua amb total autonomia i independència en l'exercici de les seves funcions, per al compliment de les finalitats i els objectius establerts per aquesta llei i les disposicions que la despleguin. A aquest efecte, ha de disposar dels recursos humans i materials necessaris.

Article 3

Funcions El Consell de Relacions Laborals té les funcions següents:

 1. Impulsar el diàleg entre les organitzacions sindicals i empresarials i entre aquestes i l'Administració de la Generalitat en matèria de relacions laborals, especialment pel que fa a la millora i la racionalització de la negocia-ció col·lectiva, la contractació laboral, la contractació i la subcontractació d'obres i serveis, la igualtat i la no-discriminació, la seguretat i la salut laboral, i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per mitjà de la racionalització de les instàncies de diàleg social existents, per a fer efectiu l'espai català de relacions laborals.

 2. Garantir i fer efectiva la participació institucional en el control i el seguiment de les matèries de relacions laborals.

 3. Conèixer les línies estratègiques d'actuació en matèria de relacions laborals que el departament competent en aquesta matèria li ha de presentar anualment i formular propostes d'actuació en matèria de relacions laborals per a promoure acords entre les parts.

 4. Ésser consultat sobre els programes d'actuació inspectora a Catalunya i rebre informació sobre el seguiment dels dits programes.

 5. Fomentar i millorar els diversos elements que inter-venen en la negociació col·lectiva a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar-la, orientar-la i atendre situacions i circumstàncies generals o particulars que puguin requerir atenció i solució. Aquesta funció inclou diverses actuacions que han d'ésser aglutinades i dutes a terme per la Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat del Consell.

Capítol II Composició i membres del Consell de Relacions Laborals

Article 4

Composició del Consell, i nomenament i cessament dels seus membres.

 1. El Consell de Relacions Laborals és integrat per un president o presidenta i per vint-i-quatre membres, distribuïts de la manera següent:

  1. Vuit membres en representació de l'Administració de la Generalitat, nomenats pel conseller o consellera com-petent en matèria laboral, entre els quals hi és inclòs el vicepresident o vicepresidenta.

  2. Vuit membres en representació de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera competent en matèria laboral, a proposta de les organitzacions sindicals més representatives.

  3. Vuit membres en representació de les organitzacions empresarials que han obtingut la condició legal de més representatives, en proporció a llur representativitat, nomenats pel conseller o consellera competent en matèria laboral, a proposta de les organitzacions empresarials més representatives.

 2. La composició del Consell de Relacions Laborals ha de respectar la paritat entre dones i homes. Per a complir aquest precepte, l'Administració de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals han d'aplicar la dita paritat tant en la designació dels membres que les representin, regulada per l'apartat 1, com en la substitució de membres, regulada per l'apartat 4.

 3. S'ha de nomenar una persona suplent per cada membre del Consell de Relacions Laborals, de conformitat amb el procediment de nomenament dels membres titulars del Consell.

 4. La durada del mandat dels membres del Consell de Relacions Laborals és de quatre anys, sens perjudici que puguin ésser reelegits i que els titulars o els suplents puguin ésser substituïts durant aquest període a proposta de l'organització que representin o, si escau, del conseller o consellera competent en matèria laboral.

 5. Els membres del Consell de Relacions Laborals cessen per alguna de les causes següents:

  1. Per expiració del termini de llur mandat, sens perjudici del que disposa l'apartat 4.

  2. Perquè ho proposen les organitzacions que en promogueren el nomenament.

  3. Per renúncia acceptada per la Presidència del Consell i, en el cas que la renúncia sigui del president o presidenta, acceptada pel Govern.

  4. Per violació de la reserva pròpia de llur funció, segons l'apreciació del Ple del Consell, la qual ha d'ésser acordada, com a mínim, per dos terços dels membres del Ple en una votació feta a aquest efecte.

  5. Per condemna per delicte dolós declarada per sentència ferma.

  6. Per mort, o per incapacitat o inhabilitació per a ocupar un càrrec públic declarada per sentència ferma.

  7. Per renovació de la composició del Consell a causa dels canvis de representativitat que es puguin produir en les organitzacions sindicals i empresarials.

Article 5

Drets i deures dels membres del Consell i incompatibilitats 1. Els membres del Consell de Relacions Laborals tenen els drets i deures següents:

 1. Assistir i participar en els debats de les sessions.

 2. Votar i expressar el sentit del vot emès o l'abstenció i els motius que els justifiquen.

 3. Formular precs i preguntes.

 4. Proposar, en la forma que determini el reglament d'or-ganització i funcionament, la inclusió de punts en l'ordre del dia.

 5. Obtenir la documentació i la informació necessàries de les administracions públiques de Catalunya per a complir correctament les funcions que el Consell té assignades, d'acord amb els procediments establerts per reglament.

 6. Totes les altres funcions que siguin inherents a llur condició de consellers.

 1. Els membres del Consell de Relacions Laborals, en l'exercici de llurs funcions, actuen amb plena autonomia i independència.

 2. Els membres del Consell de Relacions Laborals no són retribuïts per aquest concepte, llevat de la persona que ocupa el càrrec de secretari o secretària general.

 3. La condició de membre del Consell de Relacions La-borals és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec o activitat que impedeixi el desenvolupament de les tasques que li són pròpies.

Capítol III Estructura, òrgans i règim de funcionament del Consell de Relacions Laborals

Article 6

Òrgans.

 1. Els òrgans del Consell de Relacions Laborals són el Ple, les comissions, els grups de treball, la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria General i la Comissió de Convenis Col·lectius.

 2. El Consell de Relacions Laborals actua en Ple, en comissions i en grups de treball.

 3. Es poden crear les comissions territorials que sigui pertinent.

Article 7

El Ple.

 1. El Ple del Consell de Relacions Laborals és integrat per tots els membres del Consell a qui fa referència l'article 4, sota la direcció del president o presidenta, el qual és assistit pel secretari o secretària general.

 2. Perquè la constitució del Ple del Consell de Relacions Laborals sigui vàlida, cal la presència de, com a mínim, dues terceres parts dels membres del Consell, tenint en compte que hi ha d'haver, almenys: una persona representant de cadascuna de les organitzacions empresarials i sindicals representades al Consell, el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretària general.

 3. Els acords del Ple del Consell de Relacions Laborals són adoptats amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell que hi assisteixin. El president o presidenta dirimeix els empats, si es produeixen, per mitjà del vot de qualitat.

 4. El Ple del Consell de Relacions Laborals té les funcions següents:

 1. Aprovar el pla anual de treball del Consell.

 2. Aprovar les normes de funcionament intern del Consell, d'acord amb el que estableixen aquesta llei i les disposicions normatives que la despleguen.

 3. Aprovar l'avantproposta de pressupost anual del Con-sell.

 4. Conèixer les línies estratègiques d'actuació en relacions laborals que el departament competent en aquesta matèria li ha de presentar anualment i formular propostes d'actuació en aquest àmbit.

 5. Conèixer la programació d'objectius per a l'acció inspectora en tots els àmbits funcionals que siguin competència de la Generalitat, i informar-ne, amb una referència especial als plans de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 6. Constituir grups de treball temporals amb funcions específiques, d'acord amb el que estableix l'article 8.

 7. Exercir l'alta direcció de la gestió i el control de les funcions que l'article 3 encomana al Consell.

Article 8

Les comissions i els grups de treball.

 1. Les comissions i els grups de treball del Consell de Relacions Laborals han d'impulsar la participació institucional, el diàleg i l'adopció d'acords sobre matèries laborals específiques de la competència del Consell i, si escau, han d'adoptar acords sobre aquestes matèries. Si els dits acords imposen obligacions a l'Administració de la Generalitat, perquè siguin aprovats es requereix el vot favorable dels representants de l'Administració.

 2. S'han de crear, mitjançant l'aprovació del reglament corresponent, les comissions següents:

  1. Una comissió de seguretat i salut laboral.

  2. Una comissió de seguiment de la contractació laboral.

  3. Una comissió d'igualtat i del temps de treball.

  4. Una comissió de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 3. A banda de les comissions esmentades per l'apartat 2, se'n poden crear i dissoldre d'altres per mitjà d'una norma reglamentària.

 4. El Ple del Consell de Relacions Laborals pot crear i dissoldre grups de treball temporals sobre matèries la-borals específiques, per a la qual cosa es requereix l'acord dels grups que integren el Ple del Consell en una votació feta a aquest efecte.

 5. S'han de determinar, mitjançant l'aprovació del reglament corresponent, les línies bàsiques pel que fa a la composició, l'estructura i el funcionament intern de totes les comissions i els grups de treball del Consell de Relacions Laborals. Les comissions i els grups de treball han d'ésser integrats per membres del Consell, amb la mateixa proporció i representativitat que la composició del Ple, establerta per l'article 4.

 6. Poden assistir a les comissions i els grups de treball, en qualitat d'expertes o assessores, persones que no si-guin membres del Consell de Relacions Laborals.

Article 9

La Presidència i la Vicepresidència.

 1. El conseller o consellera competent en matèria laboral ocupa la Presidència del Consell de Relacions Laborals i en presideix les sessions a què assisteix.

 2. El conseller o consellera competent en matèria laboral ha de proposar al Govern un vicepresident o vicepresidenta perquè es faci càrrec de la direcció del Consell de Relacions Laborals.

 3. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Relacions Laborals té les funcions següents:

  1. Representar legalment el Consell i exercir les accions que li atribueixen aquesta llei i el reglament corresponent.

  2. Dirigir, promoure i coordinar l'actuació del Consell, i vetllar perquè se n'acompleixin les finalitats.

  3. Presentar la proposta del pressupost anual necessari per al funcionament del Consell, perquè el Ple l'aprovi.

  4. Presentar el pla de treball anual del Consell, perquè el Ple l'aprovi.

  5. Presidir les sessions del Ple, de les comissions i dels grups de treball; moderar el desenvolupament dels debats, i suspendre les sessions per causes justificades, en cas d'absència del president o presidenta.

  6. Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell, donar el vistiplau a les actes i autoritzar-les amb la signatura.

  7. Adoptar les mesures necessàries per a aplicar els acords aprovats pel Ple, per les comissions i pels grups de treball.

  8. Sotmetre propostes a la consideració del Ple del Consell.

 4. En cas d'absència del vicepresident o vicepresidenta del Consell de Relacions Laborals, aquest ha de delegar les seves funcions a un dels membres del Consell representants de l'Administració de la Generalitat.

Article 10

La Secretaria General.

 1. La Secretaria General és l'òrgan responsable de la gestió del Consell de Relacions Laborals i n'assumeix les funcions de secretaria.

 2. El secretari o secretària general del Consell de Relacions Laborals és nomenat i, si escau, separat del seu càrrec pel conseller o consellera competent en matèria laboral.

 3. El secretari o secretària general del Consell de Relacions Laborals té les funcions següents:

 1. Exercir la direcció dels diversos òrgans del Consell i vetllar perquè actuïn d'acord amb els principis d'economia, celeritat i eficàcia.

 2. Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual necessari per al funcionament del Consell.

 3. Elaborar el pla de treball anual del Consell.

 4. Convocar les sessions del Ple, de les comissions i dels grups de treball del Consell.

 5. Preparar les convocatòries del Consell.

 6. Donar suport a l'activitat de les comissions i els grups de treball del Consell, impulsar-la i garantir el funcionament coordinat d'aquests òrgans.

 7. Assistir a les sessions del Ple i de les comissions i els grups de treball del Consell.

 8. Estendre les actes de les sessions del Consell.

 9. Rebre els actes de comunicació dels membres del Consell.

 10. Custodiar la documentació del Consell.

 11. Expedir certificats de les actes, els acords, els dictàmens i altres documents confiats a la seva custòdia. l) Totes les altres funcions que siguin inherents al seu càrrec.

Article 11

Les comissions territorials.

 1. Es pot constituir una comissió territorial del Consell de Relacions Laborals en cadascun dels serveis territorials del departament competent en matèria laboral. Les comissions territorials integren les matèries pròpies de la competència del Consell.

 2. Les comissions territorials del Consell de Relacions Laborals es creen per decret, i el mateix decret que les crea n'ha de determinar la composició, les funcions i el règim de funcionament. Les comissions territorials han d'ésser integrades per membres d'organitzacions del territori, els quals han d'ésser designats per les organitzacions més representatives del territori en proporció a llur representativitat, tenint en compte que s'ha de respectar la paritat entre dones i homes.

Article 12

La Comissió de Convenis Col·lectius.

 1. Es crea la Comissió de Convenis Col·lectius com a òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals.

 2. La Comissió de Convenis Col·lectius és integrada per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i per l'Administració de la Generalitat.

 3. La Comissió de Convenis Col·lectius té les competències següents:

  1. Observar la negociació col·lectiva a Ca-talunya i fer-ne el seguiment.

  2. Actuar d'òrgan de consulta i assessorament de la nego-ciació dels convenis col·lectius, amb capacitat per a emetre informes, a iniciativa pròpia o a instància de part.

  3. Actuar d'òrgan d'estudi amb capacitat per a fer propostes per a racionalitzar l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya, sempre a instància de les parts i d'acord amb el procediment establert per reglament a aquest efecte.

  4. Ésser dipositària dels pactes, els acords i els codis de conducta que li facilitin les parts i, si escau, dels convenis col·lectius una vegada superat el control de legalitat que n'ha de fer l'autoritat laboral.

  5. Actuar d'òrgan d'assessorament i consulta sobre l'àm-bit funcional dels convenis col·lectius.

  6. Qualsevol altra competència que li atorgui la legislació laboral vigent.

 4. Correspon a la Comissió de Convenis Col·lectius emetre l'informe que en matèria de procediment d'extensió de convenis col·lectius estableix el Reial decret 718/2005, del 20 de juny, o la norma vigent que el substitueixi.

 5. El Govern ha de dictar, per decret, les disposicions pertinents per a desenvolupar les competències que de-termina l'apartat 3, i també la constitució i el funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius.

 6. El funcionament i les decisions de la Comissió de Convenis Col·lectius s'entenen sens perjudici de les atribucions que corresponguin a la jurisdicció i l'autoritat laboral en els termes establerts per les lleis.

  Capítol IV Recursos econòmics i humans del Consell de Relacions Laborals

Article 13

Recursos econòmics.

 1. El Consell de Relacions Laborals, per a complir els seus objectius, compta amb els recursos econòmics que els pressupostos generals de la Generalitat consignen a aquest efecte.

 2. El Consell de Relacions Laborals ha de formular anual-ment una proposta del pressupost que necessita, la qual ha d'ésser aprovada pel Ple del Consell i tramesa, per mitjà de la Presidència d'aquest, al departament competent en matèria laboral. El dit departament, sobre la base d'aquesta proposta, ha d'incloure en el seu avantprojecte de pressupost la quantitat consignada al Consell.

Article 14

Recursos humans.

El Consell de Relacions Laborals ha de disposar del personal necessari per al seu funcionament. La vinculació d'aquest personal al Consell ha d'ésser establerta per mitjà de l'adscripció, permanent o temporal, de funcio-naris o personal laboral del departament competent en matèria laboral de l'Administració de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera Canvis en la representativitat de les organitzacions representades en el Consell de Relacions Laborals

Si s'altera la representativitat d'alguna de les organitzacions representades en el Consell de Relacions Laborals, d'acord amb la normativa aplicable, el Consell ha d'adaptar la configuració de cadascun dels grups establerts per l'article 4.1 a la nova circumstància en el termini de dos mesos des de l'acreditació del dit canvi.

Segona Participació en el Consell de Relacions Laborals de les organitzacions sindicals que no en són membres

 1. El Consell de Relacions Laborals pot acollir les opinions d'organitzacions sindicals amb representació que no tinguin la condició legal de més representatives.

 2. S'han de determinar per reglament, en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els mecanismes de consulta que facin possible la participació en el Consell de Relacions Laborals de les organitzacions sindicals amb representació que no en siguin membres, tant en les comissions com en els grups de treball i les comissions territorials.

  Disposició transitòria

 3. Mentre no s'aprovi el desplegament reglamentari dels preceptes continguts en aquesta llei, la comissió de contractació laboral ha de continuar exercint les seves funcions, d'acord amb el que estableix el Decret 249/1998, del 22 de setembre, de creació dels òrgans de participació institucional en el control i el seguiment de la contractació laboral a Catalunya.

 4. Mentre no s'aprovi el desplegament reglamentari dels preceptes continguts en aquesta llei, les àrees de relacions laborals, d'ocupació i de seguretat i salut laboral han de continuar exercint les funcions de participació, d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

  Disposició derogatòria

  Resta derogat el Decret 249/1998, del 22 de setembre, de creació dels òrgans de participació institucional en el control i el seguiment de la contractació laboral a Catalunya.

  Disposicions finals

  Primera Desenvolupament i aplicació S'autoritza el Govern perquè dicti les normes necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

  Segona Entrada en vigor Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 5 de juny de 2007 José Montilla i Aguilera President de la Generalitat de Catalunya Mar Serna Calvo Consellera de Treball (07.156.042)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR