Llei d'Aprovació de l'Escala Autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de Catalunya (Llei 24/2010, del 22 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículo 1

La situació actual de crisi ha incidit en les finances de la Generalitat, la qual ha vist reduïts, sensiblement, els ingressos tributaris a causa de l'alentiment que ha sofert l'activitat econòmica. Per aquest motiu és un objectiu prioritari reduir el dèficit públic que resulta d'aquesta situació. Amb aquesta finalitat, ja s'han adoptat determinades mesures, tant per la via de la reducció de la despesa pública com per la de l'increment selectiu d'alguns impostos.

En aquest escenari, cal que tota la ciutadania comparteixi l'esforç per a reduir el dèficit, tenint en compte, però, criteris de justícia tributària, de manera que l'esforç dels ciutadans amb una capacitat econòmica més elevada sigui superior. Per això, i en el marc de les competències normatives que té atribuïdes la Generalitat, en l'àmbit de l'impost sobre la renda de les persones físiques s'incrementen els tipus de gravamen de la base liquidable general a partir d'uns imports determinats, que identifiquen aquesta major capacitat contributiva.

Aquesta llei conté un sol article i una disposició final.

En el marc de les competències normatives establertes per l'article 46.1 de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, l'article únic estableix l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques, que passa de quatre a sis trams: els tres primers coincideixen amb els trams de l'escala establerta per a l'exercici del 2010 per la disposició addicional tercera de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions; el quart tram es manté, pel que fa al tipus impositiu, si bé abasta només fins a una base liquidable general de 120.000,20 euros; el cinquè tram, que és nou, abasta la base liquidable general compresa entre els 120.000,20 euros i els 175.000,20 euros i té fixat el tipus impositiu en el 23,5%; i el sisè tram i darrer, també nou, fa tributar l'excés de base liquidable general sobre els 175.000,20 euros al 25,5%.

La disposició final estableix l'entrada en vigor, que concreta l'eficàcia de la nova tarifa a partir de l'exercici del 2011.

ARTICLE ÚNIC Escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques

S'aprova l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques següent:

Base liquidable

Fins a (euros)

Quota íntegra (euros)

Resta base liquidable

Fins a (euros)

Tipus aplicable

Percentatge (%)

0,00

0,00

12.450,00

10,50%

12.450,00

1.307,25

5.257,20

12,00%

17.707,20

1.938,11

3.292,80

14,00%

21.000,00

2.399,10

12.007,20

15,00%

33.007,20

4.200,18

20.400,00

18,80%

53.407,20

8.035,38

36.592,80

21,50%

90.000,00

15.902,83

30.000,00

23,50%

120.000,00

22.952,83

55.000,00

24,50%

175.000,00

36.427,83

en endavant

25,50%

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2011.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 22 de juliol de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR