Llei de modificació de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (Llei 27/2010, del 3 d'agost)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículos 1 a 4

La Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, modificada per la Llei 17/2009, del 16 d'octubre, regula la composició i el funcionament d'aquest òrgan estatutari, l'estatut dels seus membres i els procediments relatius a l'exercici de les seves funcions.

La llei present completa la regulació del procediment de tramitació dels dictàmens del Consell relatius a l'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei, amb l'objecte d'incorporar-hi el control dels projectes i les proposicions de llei que, d'acord amb l'article 126 del Reglament del Parlament, són tramitats en lectura única, i també el control dels projectes i les proposicions de llei que, en virtut de l'article 124 del Reglament, són tramitats per una comissió en seu legislativa plena.

D'altra banda, la llei present modifica també la dita Llei 2/2009 per adaptar-la a la posterior Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, a fi de garantir els drets d'aquest òrgan de representació dels ens locals com a subjecte legitimat per a demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en defensa de l'autonomia local.

ARTICLE 1 Modificació de l'article 16 de la Llei 2/2009

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatuàries, que resta redactada de la manera següent:

b) L'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a l'aprovació del Parlament, inclosos els tramitats en lectura única.

ARTICLE 2 Modificació de l'article 23 de la Llei 2/2009

Es modifica la lletra e de l'article 23 de la Llei 2/2009, que resta redactada de la manera següent:

e) En el supòsit de l'article 16.1.e, el municipi o la vegueria concernits, si són els únics afectats pel projecte o la proposició de llei o pel projecte de decret legislatiu. En cas que la proposta de norma afecti diversos municipis o vegueries, estan legitimats per a demanar el dictamen una quarta part dels municipis o vegueries de l'àmbit territorial d'aplicació de la norma, si representen com a mínim una quarta part de la població oficial del dit àmbit territorial, o bé el Ple o la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals.

ARTICLE 3 Modificació de l'article 26 de la Llei 2/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 26 de la Llei 2/2009, que resten redactats de la manera següent:

"1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de les lletres a i b de l'article 23 ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini de tres dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels vots particulars i les esmenes reservades, o de l'informe de la ponència, si la comissió té delegada la competència legislativa plena. La Mesa del Parlament ha d'acordar l'admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud i trametre-la al Consell, si escau, en el termini de dos dies.

2. Si el Govern o el Síndic de Greuges sol·liciten un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de les lletres a i b de l'article 23, han de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de tres dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels vots particulars i les esmenes reservades, o de l'informe de la ponència, si la comissió té delegada la competència legislativa plena, i en aquest mateix termini han de comunicar al president o presidenta del Parlament la petició formulada al Consell.

ARTICLE 4 Addició d'un article 26 bis a la Llei 2/2009

S'afegeix un nou article, el 26 bis, a la Llei 2/2009, amb la redacció següent:

"Article 26 bis. Tramitació dels dictàmens relatius als projectes i les proposicions de llei tramitats en lectura única

"1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de l'article 23.b amb relació a una iniciativa legislativa tramitada en lectura única ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta del Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus del Parlament de tramitar el projecte o la proposició de llei en lectura única.

"2. Si el Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de l'article 23.b amb relació a una proposició de llei tramitada en lectura única, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta de la Mesa o la Junta de Portaveus del Parlament de tramitar la proposició de llei en lectura única.

"3. Si el Síndic de Greuges sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de l'article 23.b amb relació a una iniciativa legislativa tramitada en lectura única, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta del Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus del Parlament de tramitar la iniciativa en lectura única.

"4. El Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre el dictamen a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 i trametre'l a la Mesa del Parlament en el termini de set dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

5. En el supòsit a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3, el procediment legislatiu corresponent resta suspès i es reprèn quan el Consell de Garanties Estatutàries emet el dictamen o si transcorre el termini de set dies i el Consell no ha tramès el dictamen a la Mesa del Parlament.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 3 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR