Llei del Consell de Governs Locals de Catalunya (Llei 12/2010, del 19 de maig)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL

L'article 85 de l'Estatut d'autonomia crea el Consell de Governs Locals i el defineix com l'òrgan de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat. El Consell ha d'ésser escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les administracions locals i en la tramitació de plans i normes reglamentàries de caràcter idèntic.

El Consell de Governs Locals es configura com una institució de relleu estatutari integrada dins l'organització politicoinstitucional de la Generalitat i gaudeix d'autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

Aquesta Llei té l'objecte de regular la composició, l'organització, el funcionament i les funcions del Consell de Governs Locals per a acomplir el mandat estatutari.

El títol I defineix l'objecte, la naturalesa i les finalitats del Consell i en garanteix l'autonomia orgànica i funcional.

El títol II estableix la composició i el funcionament del Consell, i defineix els seus òrgans, el procediment per elegir-los i l'estatut dels membres del Consell. Finalment, en determina les regles mínimes de funcionament, que han d'ésser concretades pel reglament d'organització i funcionament del Consell.

El títol III està dedicat a les funcions del Consell de Governs Locals. Determina tres àmbits en què el Consell intervé, d'acord amb les funcions que li atribueix l'Estatut d'autonomia. En primer lloc, defineix les funcions de representació de l'àmbit local davant les institucions de la Generalitat, i també la possibilitat que exerceixi funcions de proposició en defensa dels interessos dels ens locals. En segon lloc, concreta les funcions de participació, per una banda, amb relació a la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les administracions locals i, per una altra, amb relació a la tramitació dels plans, les normes reglamentàries i els avantprojectes de llei que aprova el Govern. Finalment, estableix les funcions del Consell amb relació a la defensa de l'autonomia local.

La disposició addicional determina que en el termini de sis mesos des que es constitueix, el Consell ha d'aprovar el seu reglament d'organització i funcionament. La disposició transitòria estableix el règim transitori entre les diputacions provincials i els consells de vegueria, de tal manera que fins que no es constitueixin consells de vegueria els presidents de les diputacions provincials seran membres nats del Consell de Governs Locals. La disposició final determina que el Consell de Governs Locals s'ha de constituir en el període màxim de sis mesos després que hagin tingut lloc les properes eleccions municipals.

TÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 3
ARTICLE 1 Objecte de la Llei

L'objecte d'aquesta llei és regular la composició, l'organització, el funcionament i les funcions del Consell de Governs Locals, d'acord amb l'article 85 de l'Estatut d'autonomia.

ARTICLE 2 Naturalesa del Consell de Governs Locals
 1. El Consell de Governs Locals és l'òrgan en què són representats els municipis i les vegueries de Catalunya.

 2. El Consell de Governs Locals gaudeix d'autonomia orgànica i funcional i aprova el seu reglament d'organització i funcionament.

ARTICLE 3 Finalitats del Consell de Governs Locals
 1. El Consell de Governs Locals representa els municipis i les vegueries en les institucions de la Generalitat.

 2. El Consell de Governs Locals té les finalitats següents:

 1. Participar en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives i en la tramitació de plans, normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de manera específica les administracions locals.

 2. Defensar l'autonomia local davant totes les institucions i els òrgans l'activitat legislativa o reglamentària dels quals afecti els ens locals de Catalunya.

 3. Defensar l'autonomia local davant les diverses institucions que tenen la competència de garantir el respecte d'aquest principi constitucional i estatutari.

TÍTOL II Composició, organització i funcionament del Consell de Governs Locals Artículos 4 a 20
CAPÍTOL I Constitució i composició del Consell Artículos 4 a 10
ARTICLE 4 Constitució
 1. Les sessions constitutives del Consell de Governs Locals tenen lloc després de la constitució dels ajuntaments i els consells de vegueria, dins el termini de sis mesos després de cada elecció municipal.

 2. La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals, a què fa referència l'article 16, convoca les sessions constitutives del Consell i comunica als partits polítics, les federacions, les coalicions o les agrupacions d'electors el nombre de membres que han de designar, d'acord amb l'article 7.

 3. La sessió constitutiva del Consell de Governs Locals s'inicia amb la lectura que fa el secretari o secretària del Consell de la convocatòria de la sessió. Tot seguit, el secretari o secretària convida els membres de la Mesa d'Edat a ocupar llurs llocs.

 4. La Mesa d'Edat és constituïda pel membre del Consell de més edat, que presideix la sessió i és assistit pel membre més jove, que exerceix les funcions de secretari o secretària.

 5. El Consell de Governs Locals es dissol com a conseqüència d'haver tingut lloc les eleccions municipals, sens perjudici de les funcions que l'article 16 encomana a la Comissió Permanent.

ARTICLE 5 Composició
 1. El Consell de Governs Locals és integrat per alcaldes i presidents de consells de vegueria. La composició del Consell ha de garantir una representació proporcional i equilibrada de la població, el territori i la representació política dels municipis i les vegueries de Catalunya.

 2. El Consell de Governs Locals es compon de cent membres, entre els quals n'hi ha de nats i de designats.

ARTICLE 6 Membres nats

Són membres nats del Consell de Governs Locals:

 1. Els presidents dels consells de vegueria.

 2. L'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona.

 3. Els presidents de les entitats municipalistes més representatives.

ARTICLE 7 Membres designats
 1. Els partits polítics, les federacions, les coalicions o les agrupacions d'electors que han obtingut més del cinc per cent dels vots en les eleccions municipals a Catalunya designen, amb la consulta prèvia a les entitats municipalistes més representatives, els alcaldes que representen llurs formacions polítiques perquè formin part del Consell de Governs Locals com a membres designats.

 2. El nombre de membres de cada partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors es determina, per a nou desenes parts dels membres designats del Consell, aplicant la fórmula utilitzada per a l'atribució de regidors als ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts en el conjunt de Catalunya; i per a la desena part restant, aplicant la mateixa fórmula tenint en compte el nombre d'alcaldies.

 3. Els membres del Consell de Governs Locals han d'ésser designats per cada partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors, aplicant els criteris següents:

  1. La representació proporcional i equilibrada dels municipis, tenint en compte els diversos trams de població i garantint especialment la representació dels municipis petits.

  2. La representació proporcional i equilibrada dels diversos territoris.

  3. La paritat de gènere o, com a mínim, el manteniment de la proporció de dones i homes resultant de les eleccions municipals.

 4. En el cas que un partit polític, una federació, una coalició o una agrupació d'electors no pugui designar tots o alguns dels membres que li corresponen, les vacants s'acumulen a la resta de partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors, per a distribuir-les d'acord amb el que disposa l'apartat 2.

ARTICLE 8 Incompatibilitats

La condició de membre del Consell de Governs Locals és incompatible amb:

 1. La condició de diputat o diputada al Parlament de Catalunya.

 2. La condició de diputat o diputada al Congrés dels Diputats.

 3. La condició de senador o senadora.

 4. La condició de diputat o diputada al Parlament Europeu.

ARTICLE 9 Pèrdua de la condició de membre del Consell
 1. La condició de membre del Consell de Governs Locals es perd per qualsevol de les causes següents:

  1. Mort.

  2. Renúncia.

  3. Dissolució del Consell com a conseqüència d'haver tingut lloc les eleccions municipals.

  4. Pèrdua de la condició de president o presidenta del consell de vegueria, o de la d'alcalde o alcaldessa.

  5. Incompatibilitat sobrevinguda.

  6. Inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics, declarada per decisió judicial ferma.

  7. Incapacitat, declarada per decisió judicial ferma.

 2. En el supòsit a què fa referència la lletra c de l'apartat 1, els membres de la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals no perden llur condició fins a la constitució del nou Consell.

ARTICLE 10 Provisió de vacants
 1. Les vacants dels membres nats del Consell de Governs Locals que es produeixin per causes altres que la dissolució del Consell han d'ésser cobertes per qui els substitueixi en el càrrec, per al temps de mandat restant.

 2. Les vacants dels membres designats del Consell de Governs Locals que es produeixin per causes altres que la dissolució del Consell han d'ésser cobertes pel sistema que estableix l'article 7, per al temps de mandat restant.

CAPÍTOL II Òrgans del Consell Artículos 11 a 16
ARTICLE 11 Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Consell de Governs Locals són els següents:

 1. El Ple.

 2. La presidència.

 3. Les vicepresidències.

 4. La secretaria.

 5. La Comissió Permanent.

ARTICLE 12 El Ple
 1. El Ple és l'òrgan superior del Consell de Governs Locals. Li corresponen les màximes facultats de direcció de les activitats del Consell, entre les quals s'inclouen les següents:

  1. Elegir el president o presidenta i els vicepresidents del Consell.

  2. Acordar la constitució i la composició de la Comissió Permanent del Consell.

  3. Acordar el nomenament del secretari o secretària del Consell.

   d)

  4. Aprovar el reglament d'organització i funcionament del Consell.

  5. Aprovar la memòria anual del Consell.

  6. Debatre i aprovar, si escau, dictàmens i resolucions del Consell.

  7. Acordar la sol·licitud de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l'adequació a l'autonomia local dels projectes de llei i les proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.

  8. Proposar una terna de candidats d'entre la qual s'ha d'elegir un dels membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Govern.

  9. Acordar la designació dels representants del Consell als organismes de la Generalitat que determinin les lleis.

  10. Qualsevol altra facultat que li atribueixi aquesta llei i el reglament d'organització i funcionament del Consell.

 2. El Ple del Consell de Governs Locals és constituït per tots els membres del Consell. Es reuneix almenys un cop l'any de manera ordinària i, de manera extraordinària, a proposta del president o presidenta o a petició d'un terç dels membres del Consell.

 3. Perquè la constitució del Ple del Consell de Governs Locals sigui vàlida, cal la presència del president o presidenta i del secretari o secretària o, si escau, de les persones que els substitueixen, i de la meitat dels membres del Consell. Si no hi ha el quòrum necessari, el Ple del Consell es constitueix en segona convocatòria mitja hora després de l'assenyalada en la convocatòria i cal que hi assisteixin, com a mínim, la tercera part dels seus membres.

 4. El Ple del Consell de Governs Locals pot crear comissions d'estudi perquè l'assessorin en les matèries pròpies de la seva competència. Les persones que formin part d'aquestes comissions d'estudi poden ésser membres del Consell o persones externes al Consell. El reglament d'organització i funcionament del Consell estableix la composició i el règim de funcionament de les comissions d'estudi, i la manera com les entitats municipalistes poden participar-hi. En la composició d'aquestes comissions, s'ha d'atendre a criteris de paritat de gènere.

 5. El Ple del Consell de Governs Locals pot delegar a la Comissió Permanent l'exercici de les funcions establertes per les lletres g i j de l'apartat 1.

 6. El funcionament del Ple del Consell de Governs Locals és determinat pel reglament d'organització i funcionament del Consell.

ARTICLE 13 La presidència
 1. El president o presidenta del Consell de Governs Locals exerceix la representació del Consell, en convoca les reunions i les presideix.

 2. El president o presidenta del Consell de Governs Locals és elegit pels membres del Consell, d'entre els mateixos membres, en votació secreta i per majoria qualificada de dues terceres parts. En el cas que cap candidat o candidata no obtingui la majoria qualificada de dues terceres parts, s'ha de repetir la votació entre les dues persones més votades, i és elegit el candidat o candidata que obté més vots; si es produeix un empat, és elegit el membre més antic del Consell i, en cas d'igualtat en l'antiguitat, el de més edat.

 3. L'elecció del president o presidenta del Consell de Governs Locals es fa després de l'elecció dels membres del Consell, en la mateixa sessió constitutiva.

 4. Si el president o presidenta del Consell de Governs Locals perd la condició de membre del Consell, se n'ha d'elegir un altre, d'acord amb el procediment que estableix aquest article.

 5. Si el president o presidenta renuncia al càrrec sense perdre la condició de membre del Consell de Governs Locals, s'ha d'elegir un nou president o presidenta per al temps de mandat restant.

ARTICLE 14 Les vicepresidències
 1. El Consell de Governs Locals pot elegir, d'entre els seus membres, fins a un màxim de quatre vicepresidents.

 2. El president o presidenta del Consell de Governs Locals proposa al Ple del Consell l'elecció dels vicepresidents.

 3. L'elecció dels vicepresidents del Consell de Governs Locals es fa per votació secreta, per mitjà de paperetes. Cada membre del Consell ha d'escriure un nom a la papereta, i surten elegides les persones que, per ordre correlatiu, obtenen una majoria de vots. Si es produeixen vacants en les vicepresidències, han d'esser proveïdes per elecció del Ple del Consell.

 4. L'elecció dels vicepresidents del Consell de Governs Locals es fa després de l'elecció del president o presidenta del Consell, en la mateixa sessió constitutiva.

 5. Correspon als vicepresidents del Consell de Governs Locals substituir el president o presidenta del Consell en cas d'absència, malaltia o impediment. En el cas que hi hagi més d'una vicepresidència, la substitució s'ha de fer per ordre consecutiu de les vicepresidències.

 6. Corresponen als vicepresidents del Consell de Governs Locals les funcions que els atribueix el reglament d'organització i funcionament del Consell, i també les que els delegui expressament el president o presidenta del Consell.

ARTICLE 15 La secretaria
 1. El secretari o secretària del Consell de Governs Locals és el fedatari o fedatària del Consell. S'encarrega de fer el seguiment de les iniciatives normatives que afecten de manera específica les administracions locals i prepara els acords del Consell, sens perjudici de les funcions que li atribueix el reglament d'organització i funcionament del Consell.

 2. El secretari o secretària del Consell de Governs Locals assisteix a les sessions del Ple i de la Comissió Permanent del Consell amb veu però sense vot.

 3. El secretari o secretària del Consell de Governs Locals és proposat pel president o presidenta al Ple del Consell, per tal que aquest n'acordi el nomenament per majoria absoluta.

ARTICLE 16 La Comissió Permanent
 1. El Ple del Consell de Governs Locals ha d'acordar la constitució de la Comissió Permanent del Consell, a la qual corresponen les funcions de seguiment i preparació dels acords del Ple, les d'organització i funcionament ordinari del Consell i les altres que el reglament d'organització i funcionament estableixi. La Comissió Permanent, per motius d'urgència i per acord de la majoria absoluta dels seus membres, pot efectuar la sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a què fan referència els articles 12.1.h i 18.2.f.

 2. Correspon a la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals, per acord de la majoria absoluta dels seus membres, sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l'adequació a l'autonomia local dels projectes de llei i les proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.

 3. La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals assumeix les funcions de representació i gestió ordinària del Consell des que aquest es dissol fins que es constitueix el nou Consell, i dóna compte de la seva activitat en la primera sessió ordinària del Ple de Consell.

 4. La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals és integrada per vint membres. Els membres que representen les vegueries i els municipis són escollits pel Ple del Consell, per majoria absoluta, mitjançant el sistema establert per l'article 14.3. S'ha de garantir la representació proporcional i equilibrada de tots els municipis tenint en compte llur diversitat pel que fa a la població, el territori i la dimensió, i s'ha de vetllar perquè la Comissió Permanent sigui integrada per dones i homes en una proporció equilibrada.

 5. La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals és integrada pels membres següents:

  1. El president o presidenta del Consell.

  2. Els vicepresidents del Consell.

  3. L'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, si no ocupa la presidència o la vicepresidència del Consell.

  4. Els presidents de les entitats municipalistes, si no ocupen la presidència o la vicepresidència del Consell.

  5. Els representants de les vegueries i els municipis escollits pel Ple del Consell.

 6. La composició de la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals ha de reflectir la composició del Ple del Consell.

 7. La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals és convocada pel president o presidenta del Consell, que, alhora, la presideix. També pot ésser convocada, de manera extraordinària, a petició de dos dels seus membres.

 8. Els membres de la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals perden aquesta condició un cop constituït el Consell.

CAPÍTOL III Règim de funcionament del Consell Artículos 17 a 20
ARTICLE 17 Reglament d'organització i funcionament

L'organització i el funcionament del Consell de Governs Locals es regeix pel seu propi reglament, l'aprovació del qual correspon al Ple del Consell, en exercici de l'autonomia de què gaudeix.

ARTICLE 18 Règim d'adopció d'acords
 1. Els acords del Ple del Consell de Governs Locals i els de la Comissió Permanent del Consell es prenen per majoria simple dels membres presents, llevat dels supòsits que estableixen els apartats 2 i 3. Si en les votacions es produeixen empats, són dirimits pel vot del president o presidenta.

 2. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell de Governs Locals per a adoptar els acords següents:

  1. La constitució i la composició de la Comissió Permanent del Consell.

  2. El nomenament del secretari o secretària del Consell.

   c)

  3. L'aprovació del reglament d'organització i funcionament del Consell.

  4. L'aprovació de la memòria anual del Consell.

  5. La sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre l'adequació a l'autonomia local dels projectes de llei i les proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.

  6. La proposta de la terna de candidats d'entre la qual s'ha de triar un dels membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Govern.

  7. La designació, a proposta de les entitats municipalistes, dels representants del Consell als organismes de la Generalitat que determinin les lleis.

  8. L'elecció dels membres del Consell que han de cobrir les vacants que hi hagi en les vicepresidències.

 3. Per a elegir el president o presidenta del Consell de Governs Locals en primera votació, es requereix el vot favorable de la majoria qualificada de dos terços del nombre legal dels seus membres.

ARTICLE 19 Mitjans materials i personals
 1. El Consell de Governs Locals, per acomplir els seus objectius, ha de disposar dels mitjans materials i personals i dels recursos financers necessaris per garantir el funcionament correcte del Consell i l'exercici adequat de les seves funcions.

ARTICLE 20 Pressupost
TÍTOL III Funcions del Consell de Governs Locals Artículos 21 a 24
ARTICLE 21 Funcions de representació i proposició
 1. El Consell de Governs Locals té funcions de representació dels municipis i les vegueries en les diverses institucions de la Generalitat i, en general, de representació dels interessos locals.

 2. El Consell de Governs Locals també exerceix funcions de proposició, ja que pot fer propostes i instar les diverses institucions a fer determinades actuacions en benefici o en defensa de l'autonomia local i de l'àmbit local en general.

ARTICLE 22 Funcions de participació
 1. El Consell de Governs Locals participa en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les administracions locals, d'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.

 2. El Consell de Governs Locals participa en la tramitació de plans d'àmbit general, normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de manera específica les administracions locals. La participació del Consell es porta a terme per mitjà del tràmit d'audiència o de l'emissió d'un dictamen.

 3. El Consell de Governs Locals participa en l'exercici de les facultats en matèria de finances locals que l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat.

 4. El Reglament d'organització i funcionament del Consell de Governs Locals determina els mecanismes de col·laboració entre el Consell i les entitats associatives dels ens locals en el desenvolupament de les funcions de participació.

ARTICLE 23 Funcions de defensa de l'autonomia local
 1. El Consell de Governs Locals té funcions de defensa de l'autonomia local en les diverses institucions que tenen com a competència garantir el respecte d'aquest principi constitucional.

 2. El Consell de Governs Locals, en exercici de les funcions a què fa referència l'apartat 1, pot sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l'adequació a l'autonomia local, garantida per l'Estatut d'autonomia, dels projectes de llei i les proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern, en els termes que estableix la Llei del Consell de Garanties Estatutàries.

 3. El Consell de Governs Locals ha de vetllar per la defensa de l'autonomia local amb relació a les directives, les lleis, els reglaments i qualsevol altra norma que incideixin en els ens locals de Catalunya.

ARTICLE 24 Memòria anual
 1. El Consell de Governs Locals elabora una memòria anual sobre la seva activitat i la situació del Govern i l'Administració local a Catalunya.

 2. El president o presidenta del Consell de Governs Locals ha de presentar la memòria anual del Consell al Parlament per tal que pugui ésser debatuda, d'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.

 3. El Consell de Governs Locals ha de fer publicitat i difusió de la memòria anual del Consell d'una manera adequada i, com a mínim, per mitjans electrònics.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Aprovació del Reglament d'organització i funcionament del Consell

El Consell de Governs Locals aprova el seu reglament d'organització i funcionament en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'haver-se constituït.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Membres nats del Consell fins a la constitució dels consells de vegueria

Fins a la creació de les vegueries i la constitució dels consells de vegueria, són membres nats del Consell de Governs Locals els presidents de les diputacions provincials de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL
PRIMERA Sessió constitutiva del Consell
 1. El Consell de Governs Locals s'ha de constituir en el període màxim de sis mesos després que hagin tingut lloc les properes eleccions municipals. Aquesta primera sessió constitutiva és convocada pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'administració local.

 2. El conseller o consellera del departament competent en matèria d'administració local comunica als partits polítics, les federacions, les coalicions o les agrupacions d'electors que han obtingut el percentatge que determina l'article 7.1 el nombre de membres que han de designar. El nombre de membres de cada partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors es determina aplicant la fórmula establerta per l'article 7.2.

 3. La primera sessió constitutiva del Consell de Governs Locals s'inicia amb la lectura que fa el conseller o consellera del departament competent en matèria d'administració local de la convocatòria de la sessió. Tot seguit, el conseller o consellera convida els membres de la Mesa d'Edat a ocupar llurs llocs.

 4. El departament competent en matèria d'administració local, per a complir el que disposa l'article 19.1, ha d'aportar els recursos materials i financers necessaris per a garantir el funcionament correcte del Consell de Governs Locals i l'exercici adequat de les seves funcions, des de l'inici de les seves activitats.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació i Administracions Públiques

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR