Llei 2/2015, de 27 de febrer, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears

SecciónI. Disposicions generals
EmisorPRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rango de LeyLlei

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mitjançant el Reial decret 102/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es van traslladar a aquesta les competències en matèria d'ensenyaments esportius nàutics i subaquàtics.

Mitjançant el Decret 35/1996, de 7 de març, la comunitat autònoma de les Illes Balears va assumir aquestes competències.

L'Estatut d’Autonomia, després de la modificació feta per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, va atorgar a la comunitat autònoma de les Illes Balears competència exclusiva en matèria de turisme (article 30.11: Turisme. Ordenació i planificació del sector turístic) i en matèria d'esport i lleure (article 30.12: Foment, planificació i coordinació de les activitats esportives i de lleure).

L'article 30.6 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix també la competència exclusiva en matèria de transport marítim exclusivament entre ports o punts de la comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts d'altres àmbits territorials.

Així, en totes aquestes matèries relacionades amb l'activitat marítima, la nàutica recreativa i les activitats subaquàtiques de caràcter recreatiu s'exerceix una competència de control i autorització, si bé la normativa sobre això està disseminada en diferents normes d'una manera no sempre clara.

Per tot això aquesta llei pretén unificar en un sol text legal el règim sancionador aplicable a aquestes activitats, competència de la comunitat autònoma, i aconseguir així un marc normatiu que garanteixi el control de l'exercici de les esmentades activitats i que permeti superar un règim sancionador anterior establert de manera parcial en lleis de mesures d'acompanyament dels pressupostos de la comunitat autònoma i en el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, no sempre amb una tipificació adequada a les matèries objecte d'aquesta llei.

Article 1

Objecte

Aquesta llei té per objecte regular l'exercici de la potestat sancionadora en les matèries relacionades amb les activitats marítimes i amb les activitats nàutiques recreatives i subaquàtiques (esportives i recreatives), competència de la comunitat autònoma, que no disposen d'un règim sancionador específic a cap altra norma.

Així, se sotmeten a aquest règim sancionador les activitats d'escoles nàutiques esportives, les de les escoles de navegació que fan ensenyaments per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo, les de lloguer d'embarcacions i centres d'arrendament de motos nàutiques per dies, les dels centres lucratius de piragüisme i les que fan referència al busseig recreatiu.

Article 2

Potestat sancionadora

La potestat sancionadora en les matèries objecte d'aquesta llei correspon a l'administració competent en matèria marítima i d'activitats nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), que ha d'exercir-la de conformitat amb aquesta llei i amb el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR