L'Agència de la Natura de Catalunya i la seva relació amb la problemàtica mediambiental derivada de l'abusiva explotació industrial del sector porcí

AutorCarles Serrano Núñez
CargoAdvocat de la Generalitat
Páginas71-88
71
dret animal
Al DOGC núm. 8171, de 7 de juliol de 2020, va ser ààLàààààààáà
de la Natura de Catalunya (en endavant, LANC), per la qual es crea aquest organisme com a entitat
de dret públic de la Generalitat, adscrita al departament competent en matèria de medi ambient
(actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat en endavant DTS).
LAgència de la Natura de Catalunya (en endavant, Agència o Agència de la Natura), encara que en la
ààà ààà ààààààà ció del medi
ambient (precisament més de 100)112, el cert és que ha nascut àà à àà
ààààààààààààààà
a la propietat forestal113.
NàààààAgència de la Natura és quelcom absolutament necessari, en la mesura que es
àààààààààààààà
defensar, promocionar i garantir tot el que de positiu i beneficiós està vinculat al medi natural, que
és quelcom que es planteja actualment, i cada vegada més, en termes de pura necessitat de
àààààààààààààà
canvi climàtic imparable, i de tots els desafiaments que aquest comporta. En aquest sentit, potser es
podria dir que áàààNààà, ààààààààààà
àààààààLáNCààààààààproclamar al món el seu
àPàààààààààààààà
ja estem molt acostumats quan es tracta de la protecció i defensa de la natura i, sobretot, dels
ààààààprovat al respecte114ààààààààààà
112 Mààà àààà àrticulars van donar suport a un manifest promogut per la Xarxa per a la
CàààNàààààààáàEà àitats signants es trobaven: Greenpeace,
Gepec-Ecologistes de Catalunya, SOS Pirineu, SEO/BirdLife, ADD A, Ipcena, ICO, Fundació Trenca, Fundació Emys, Fundació
ENT, Associació Selvans, Ecoserveis, Arran de Terra o la Agrupació Naturalista i Ecologista de La Garrotxa.
113 https://www.lavanguardia.com/natural/20200523/481328205409/alcaldes-propietarios-forestales-plantan-cara-
agencia-de-la-natura.html
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20191223/281895890148222 (Entidades forestales y agrarias
rechazan la Agència de la Natura).
114 Làà à àà àà àà à àà àà à àà àà à
infringides i més desateses tant per la ciutadania com per la mateixa Administració, tant quant a la seva aplicació efectiva
com quant a la dedicació dels mitjans públ ics que la seva implementació efectiva requereix. Aquestes lleis de les diferents
à à Eà à à à no portada a terme més que parcialment, solament a molt
concretes espècies ani mals (menció a part del que es refereix a à à à à à à
àààààààààààààà
(cas dels toros, el tret al colomí, etc.), o bé es remeten a la regulació pròpia que en ààààààà
àààà àààà ààààà ààààà ààà
bon tracte tot pensant en la qualitat de la carn i en la corresponent demanda al mercat, tal i com posen de manifest diversos
àà àEàà àà ààà àà ààà àà à
L’Agència de la Natura de Catalunya i la seva relació
amb la problemàtica mediambiental derivada de l’abusiva
explotació industrial del sector porcí
72
à à à gin elaborat i aprovats els estatuts
àáàààNààààà
en marxa com a tal.
Sense voler ara entrar en la realitat sociològica,
caracteritzada per una manca de consciència social
suficient de la ciutadania en general, a la que també
pertoca la seva important quota de responsabilitat com
a determinant del nivell de pressió social en les
tendències col·lectives que motiven els poders públics
per actuar, es podria dir que en relació amb la creació de
áààà Nàsàà ààà
des de la supressió del departament de medi ambient,
que va ser el pitjor favor que el Govern català va fer al
medi natural del país, emparant-se en una necessitat
ààààààààà
láàààààààààà
àà àà àà ààà àà àà àà à
supressió del departament esmentat. De fet, encara que el preàmbul de la LANC és bastant prudent,
àààà ààààààààààà
àààààààààààificació i la gestió del patrimoni
natural a Catalunya durant els últims vint-i-cinc anys.
Pà à à à à áàà à à à à com a estructura administrativa
continua sent insuficient i és de preveure, des del punt de vista de la seva fortalesa factible i possible,
àààààààààààà áààà
Gà“à àà àà àà àà ààà
medi natural pot assegurar fins a cert punt (però en tot cas molt més que amb la configuració actual
de láàààNàààààáàààNààààààà
efectiu i útil. Al respecte, el que ha passat des que el departament de medi ambient va ser suprimit
ààààà
“à à à à à , des del punt de vista del funcionament organitzatiu intern, hi ha
interessos assumits per altres departaments que p oden xocar i de fet xoquen amb el que implica la
proteà àà à à à à à à à à ó de les
aigües, la gestió dels residus, el sector ramader industrial intensiu, les obres urbanístiques i les
infraestructures, la implementació de les noves tecnologies, etc.
áààààààààààààltres departaments com
ààààà ààà àààààà ààà
mesures de protecció i benestar per les despeses econòmiques que en deriven han estat més que evidents i reconegudes
a escala de les institucions competents de la Unió Europea, com va quedar ben clar en el cas de la implementació de mesures
per al millor benestar dels pollastres i dels porcs, per posar alguns exempààààààé clarament
ààààààààààààààààààà

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR