DECRET 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya.

Fecha de Entrada en Vigor16 de Mayo de 2012
SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyDecret

El marc competencial en matèria d’agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals derivat de l’article 116, d’acord amb l’article 110 de l’Estatut atribueix a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències exclusives i d’una manera íntegra, la potestat legislativa, la reglamentària i la funció executiva mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.

El present Decret desplega les directrius de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària en matèria de política agrària, de manera que el sistema integrat de dades d’explotacions agràries garanteix la regulació de la disposició addicional segona de l’esmentada Llei.

Considerant aquestes competències i la necessitat de tenir instruments propis que possibilitin l’adopció de polítiques agràries pròpies de la Generalitat de Catalunya, el Decret 263/2003, de 21 d’octubre, va crear el Registre d’explotacions agràries de Catalunya com a eina per garantir l’eficàcia del sistema de gestió de dades i el seu control.

El Registre recollia dades de les característiques generals sobre titularitat de les explotacions, treball agrícola en l’explotació, localització geogràfica, personalitat jurídica i gestió de l’explotació, règim de tinença, aprofitament i ús de la terra, sistema d’explotació en secà o regadiu i efectius ramaders.

D’acord amb l’experiència assolida en la gestió del Registre, es creu necessari simplificar i regular determinats aspectes per garantir l’eficàcia de les dades disponibles de manera que, sense la necessitat de fer tràmits administratius, sigui una eina eficaç per avaluar la situació de l’agricultura i seguir l’evolució estructural de les explotacions agràries de Catalunya, per la qual cosa es crea el Sistema Integrat de Dades de les Explotacions Agràries de Catalunya.

El Sistema Integrat de Dades de les Explotacions Agràries ha de permetre conèixer, de manera integrada, permanent i actualitzada la informació necessària per a una planificació del sector agrari i la modernització de les estructures agràries.

Aquest Sistema recull les característiques de les explotacions agràries i els seus titulars, i facilita la relació entre aquests i l’administració en disposar d’una eina on hi ha tota la informació estructurada i actualitzada, per promoure així una millor gestió i controls dels seus interessos.

Aquest model evita tenir les dades disperses, redundants i heterogènies, i s’organitza en dades de titular, dades de ramaderia i dades de superfície. Aquest esquema es complementa amb les dades de béns de producció i l’orientació tècnica productiva de l’explotació.

En aquest Decret es recullen igualment diferents aspectes relacionats amb les explotacions de caire familiar, que d’altra banda estaven previstes en el Decret 97/1997, de 15 d’abril, norma que ha quedat actualment obsoleta i que convé actualitzar per adaptar-la als canvis produïts des de la seva entrada en vigor en el marc de la política agrària comuna.

En aquest sentit, el capítol III del Decret regula la qualificació de les explotacions agràries com a prioritàries, establint-ne els requisits en el cas de persones físiques en titularitat única o compartida, en el cas de societats civils sense personalitat jurídica, així com en el supòsit de persones jurídiques.

S’estableix també el règim del Catàleg d’explotacions agràries prioritàries com una base de dades on consten aquestes explotacions.

Finalment, aquest capítol III determina els supòsits de prioritat que poden tenir les explotacions agràries prioritàries i, remetent-se a la normativa fiscal vigent, es fa una referència als beneficis fiscals.

En referència a les explotacions agràries prioritàries, cal fer esment al fet que el desenvolupament rural per mitjà dels fons europeus i les disposicions comunes aplicables als règim d’ajuts directes als agricultors a través de diversos reglaments comunitaris han determinat diverses característiques de l’activitat agrícola.

Així, el concepte d’explotació agrària prioritària té l’objectiu d’assegurar un ús continuat de les terres agràries, fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències mediambientals, tenint com a referent els objectius comunitaris en matèria d’agricultura i medi ambient, amb la finalitat de poder mantenir una comunitat rural més viable.

Amb la finalitat de corregir l’efecte negatiu de la situació de les dones que viuen i participen en les explotacions agràries i d’acord amb el punt 6 de la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya sobre el món agrari, es preveuen determinades mesures per integrar les dones en el mercat laboral i el tracte jurídic i econòmic derivat de la seva participació en l’activitat agrària.

D’altra banda, s’ha tingut en compte en l’elaboració d’aquest projecte la reducció i simplificació normativa i de tràmits administratius, i per tant aquest Decret actualitza, adequa, flexibilitza i simplifica les normes relacionades amb les dades de les explotacions agràries de Catalunya, i qualifica determinades explotacions que reuneixen els requisits d’aquest Decret de prioritàries.

D’altra banda, el desenvolupament del Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya afavoreix la consecució dels punts IV i VII de la Resolució 671/VIII, de 14 d’abril de 2010, del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

Aquest Decret deroga el Decret 97/1997, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen determinats criteris d’aplicació de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, i el Decret 263/2003, de 21 d’octubre, de creació del Registre d’explotacions agràries, però assumeix que els requisits demanats en altres normatives relatives al Registre d’explotacions agràries de Catalunya s’entendrà que fan referència al Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya (DEAC).

En el text del Decret s’ha tingut en compte el que estableixen la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, pel que fa a l’impuls de la incorporació de mitjans electrònics del sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses i els ciutadans.

D’acord amb l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades;

D’acord amb el Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;

Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

D’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és crear un Sistema Integrat de Dades de les Explotacions Agràries de Catalunya dins del qual es diferenciïn les explotacions agràries prioritàries, i fixar els requisits i les condicions que han de complir per a la catalogació.

Article 2

Àmbit d’aplicació

2.1 Les disposicions d’aquest Decret són aplicables a les explotacions agràries ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya. Quan una explotació estigui integrada parcialment per elements territorials ubicats en una altra comunitat autònoma, es considerarà dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret quan la major part de la seva base territorial estigui ubicada a Catalunya.

2.2 En el cas d’explotacions ramaderes ubicades a Catalunya, però que tenen la superfície o la majoria de superfície fora de Catalunya, igualment es consideren dins de l’àmbit d’aquest Decret.

Article 3

Definicions

Als efectes de l’aplicació de la política agrària, s’entén per:

  1. Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.

  2. Activitat agrària: el conjunt de treballs que es requereixen per a l’obtenció de productes agrícoles, ramaders i forestals. Així mateix, es considera com a activitat agrària la venda directa per part de l’agricultor/a de la producció pròpia sense transformació, o la primera transformació d’aquests, sempre que el producte final estigui inclòs a l’annex I de l’article 38 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, dins...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR