DECRET 226/1994, de 13 de juliol, d'integració de la Generalitat de Catalunya en el consorci Centre de Visió per Computador (CVC) i d'aprovació dels seus Estatuts.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

La visió natural és necessària en la majoria de la gran diversitat de les activitats humanes. La visió per computador pretén substituir-la en moltes d'aquestes activitats. En conseqüència, una de les característiques fonamentals d'aquest àmbit és l'interès per desenvolupar aplicacions concretes en qualsevol domini social, científic o tecnològic. No obstant això, l'objectiu científic de trobar una solució global al problema de la visió és un dels grans reptes actuals de la ciència. Atès el gran interès científic i la necessitat de les seves aplicacions, la visió per computador constitueix un domini en el qual es desenvolupa, en l'actualitat, una gran activitat.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) té una experiència notable en aquest camp, basada en les activitats del Grup de Visió per Computador (GVC). L'estructura universitària actual està fonamentalment orientada a donar suport als departaments de la UAB. No obstant això, altres universitats, centres de recerca i empreses han demanat serveis que només s'han pogut dur a terme parcialment atesa la infraestructura existent.

És per aquest motiu que la Generalitat de Catalunya i la UAB han decidit crear un consorci públic que amb una estructura eficaç, un nucli de personal estable, uns locals adients i una gestió àgil permetin donar el suport i els serveis que no és possible oferir avui des de l'estructura universitària.

El Centre es fonamenta en l'experiència i la capacitat del Grup de Visió per Computador de la UAB i té per objectius la recerca bàsica i aplicada, la formació de tècnics i científics, el desenvolupament d'aplicacions i la prestació de serveis a les universitats al sector industrial i a altres institucions.

El Centre de Visió per Computador vol amb aquests objectius imbricar-se en el teixit productiu del nostre entorn industrial com un pont més entre la recerca i el desenvolupament.

Per tot això, i de conformitat amb el que estableix l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d'Indústria i Energia, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'autoritza l'Administració de la Generalitat de Catalunya a participar en el consorci Centre de Visió per Computador (CVC), que estarà integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Autònoma de Barcelona, i es ratifiquen els seus Estatuts, que figuren a l'annex d'aquesta disposició.

Article 2

El Centre de Visió per Computador és un consorci públic amb personalitat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats i pot realitzar actes d'administració i de disposició de béns, contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir les finalitats establertes en els Estatuts.

Article 3

Les parts consorciades formalitzaran l'acta constitutiva i nomenaran els seus representants en els òrgans de govern.

Disposicions finals

-1 El conseller d'Indústria i Energia dictarà les disposicions necessàries per a l'aplicació del present Decret.

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de juliol de 1994

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus Conseller d'Indústria i Energia

ESTATUTS del Consorci Centre de Visió per Computador.

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Indústria i Energia i del Comissionat per a Universitats i Recerca, i la Universitat Autònoma de Barcelona constitueixen un consorci que, amb la denominació Centre de Visió per Computador, tindrà per finalitat la recerca, el desenvolupament i el foment de la visió per computador.

Article 2

Són funcions del Centre de Visió per Computador:

  1. Executar programes de recerca bàsica i aplicada.

  2. Desenvolupar aplicacions de la visió per computador.

  3. Impartir cursos de formació.

  4. Prestar serveis a la Universitat Autònoma de Barcelona, a altres institucions i a la indústria.

Article 3

El Consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, és una entitat de dret públic que es regeix pels presents Estatuts i, supletòriament, per la legislació que li sigui d'aplicació.

Article 4

El Consorci té el seu domicili social en el Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Article 5

Podran integrar-se en el Consorci altres corporacions de dret públic o privat sense ànim de lucre, les activitats de les quals estiguin totalment o parcialment en consonància amb les finalitats del consorci, sempre que acceptin expressament aquests Estatuts i que hi hagi un acord previ favorable d'admissió adoptat conforme al que preveu l'article 13.2 d'aquests Estatuts.

Article 6

El Centre de Visió per Computador sol·licitarà a la Universitat Autònoma de Barcelona, quan sigui viable jurídicament, la seva adscripció com a institut universitari.

Capítol 2 Òrgans de govern

Article 7

El Centre de Visió per Computador es regirà pels òrgans següents:

  1. El Consell de Govern.

  2. El director.

Article 8

8.1 El Consell de Govern, òrgan...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR