ORDRE EDU/47/2008, d'11 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

EDU/47/2008, d'11 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació.

L'article 42 de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007) actualitza les taxes amb tipus de quantia fixa.

L'article 10 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, modifica la disposició addicional tercera de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i estableix que en el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de qualsevol llei que modifiqui o creï taxes, o n'actualitzi els imports, cada un dels departaments de la Generalitat ha de publicar al DOGC, només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s'identifiquin els serveis i les activitats que les generen i les quotes corresponents.

En virtut d'això,

Ordeno:

Article 1

Donar publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació, que es detallen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Aquesta Ordre ha de ser exposada en totes les dependències i oficines del Departament d'Educació i ha d'estar a disposició dels contribuents que la sol·licitin.

Barcelona, 11 de febrer de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació

.1 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals:

 1. Batxillerat: títol de batxillerat, 49,55 euros.

 2. Formació professional específica:

  2.1 Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.

  2.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.

 3. Ensenyaments de règim especial:

  3.1 Ensenyaments de música i dansa:

  3.1.1 Títol professional: 49,55 euros.

  3.1.2 Títol superior: 110,85 euros.

  3.2 Ensenyaments d'art dramàtic:

  3.2.1 Títol superior d'art dramàtic: 110,85 euros.

  3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

  3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.

  3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.

  3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals: 55,50 euros.

  3.3.4 Títol de disseny: 55,50 euros.

  3.3.5 Títol superior del vidre: 55,50 euros.

  3.3.6 Títol superior de ceràmica: 55,50 euros.

  3.4 Ensenyaments d'idiomes: certificat d'aptitud d'idiomes: 55,50 euros.

  3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d'esport: 49,55 euros.

  3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior d'esport: 55,50 euros.

 4. Reexpedició (expedició de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR