DECRET 88/1991, de 22 d'abril, pel qual s'inclouen transitòriament els representants de les diputacions catalanes en el Consell Català de la Salut i en els consells de salut de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

La disposiciÛ transitÚria 9 de la Llei 15/1990, de 13 de juliol, d'ordenaciÛ sanit‡ria de Catalunya, estableix que mentre no es procedeixi a fer efectiu el trasp‡s dels centres i els serveis sanitaris de les diputacions catalanes a la Generalitat de Catalunya en els termes previstos a la disposiciÛ addicional 1 de la mateixa norma, les diputacions tindran dos representants en el si del Consell Catal‡ de la Salut i un en els consells de salut de les diferents regions sanit‡ries.

AtËs que per mitj‡ dels decrets 26/1991, de 18 de febrer, i 35/1991, de 4 de marÁ, s'ha fet referËncia, respectivament, a la composiciÛ del Consell Catal‡ de la Salut i als consells de salut de les diferents regions sanit‡ries, escau ara, en desplegament de la disposiciÛ transitÚria 9 de la Llei 15/1990, de 13 de juliol esmentada, preveure la participaciÛ transitÚria de les diputacions en els consells citats.

En conseq¸Ëncia, d'acord amb el que preveu la disposiciÛ final 3 de la Llei 15/1990, abans esmentada; a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberaciÛ prËvia del Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Mentre no es faci efectiu el trasp‡s dels centres i els serveis sanitaris de les diputacions catalanes a la Generalitat de Catalunya, les diputacions catalanes tindran dos representants en el si del Consell Catal‡ de la Salut i un en els consells de salut de les diferents regions sanit‡ries.

Article 2

El conseller de Sanitat i Seguretat Social establir‡, mitjanÁant una Ordre, el procediment per a la designaciÛ dels vocals del Consell Catal‡ de la Salut i dels consells de salut de les diferents regions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR