DECRET 419/2000, de 27 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2001.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

419/2000, de 27 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l’any 2001.

El Decret 169/1996, de 23 de maig, pel qual es regula l’establiment de convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 2211, de 29.5.1996), estableix un nou model de contractació de serveis sanitaris, el qual s’ha implementat de manera progressiva atesa la necessitat de dictar diferents normes per al seu desplegament.

Actualment, s’han adaptat al nou model de contractació gairebé la totalitat dels serveis que s’han de prestar per compte del Servei Català de la Salut; i resta pendent només l’adequació de la contractació de determinats serveis sanitaris per a l’atenció a grups específics a què es refereix la lletra e) de l’article 4.1 del Decret 169/1996, de 23 de maig, per la qual cosa és necessari prorrogar els contractes i les autoritzacions administratives d’aquests serveis fins a la subscripció dels nous contractes.

En conseqüència, de conformitat amb el que s’ha exposat i en ús de les facultats conferides per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, modificada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Els contractes subscrits pel Servei Català de la Salut amb les entitats corresponents per a la prestació de determinats serveis sanitaris per a l’atenció a grups específics a què es refereix la lletra e) de l’article 4.1 del Decret 169/1996, de 23 de maig, com també les autoritzacions administratives atorgades amb aquesta mateixa finalitat, es prorroguen fins que se subscriguin els nous contractes d’acord amb el procediment establert al Decret 169/1996, de 23 de maig, esmentat. En tot cas, aquesta pròrroga s’estableix, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2001.

Així mateix s’actualitzaran, si escau, les clàusules addicionals relatives als contractes i les autoritzacions precitades en les quals es regula l’activitat fins a la data de vigència de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR