DECRET 371/1996, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicació i informàtics.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

El Reial decret 622/1995, de 21 d'abril, ha establert el títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicació i informàtics i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims.

De conformitat amb l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent.

D'acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional.

El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s'estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres docents.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i han de respondre al requisit d'integració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicació i informàtics, regulat pel Reial decret 622/1995, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els ensenyaments mínims.

Article 2

2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret. 2.2 El perfil professional és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex. 2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 3.1 de l'annex. 2.4 Els continguts del currículum s'estructuren en els crèdits que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex. 2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l'avaluació. 2.6 Les hores a disposició del centre s'estableixen a l'apartat 3.3 de l'annex.

Article 3

La relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals de l'ensenyament corresponent al títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicació i informàtics s'estableix a l'apartat 3.4 de l'annex.

Article 4

Les matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per accedir al cicle formatiu es detallen a l'apartat 3.5 de l'annex.

Article 5

Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s'expressen a l'apartat 4 de l'annex.

Article 6

6.1 Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen, respectivament, en els apartats 5.1 i 5.2 de l'annex. 6.2 Els estudis universitaris als quals dóna accés aquest títol són els indicats a l'apartat 5.3 de l'annex.

Disposicions addicionals

Primera El professorat de l'especialitat de sistemes electrònics del cos de professors d'ensenyament secundari podrà impartir les matèries de tecnologia industrial I, tecnologia industrial II i electrotècnia del batxillerat.

Segona El conseller d'Ensenyament podrà desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el podrà adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el podrà adaptar a les característiques singulars de col·lectius d'alumnat.

Tercera El conseller d'Ensenyament podrà autoritzar la realització d'experimentacions sobre aquest currículum d'acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 d'octubre de 1996

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno Conseller d'Ensenyament

Annex

-1 Identificació del títol 1.1 Denominació: sistemes de telecomunicació i informàtics. 1.2 Nivell: formació professional de grau superior. 1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores. 1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.650 hores (crèdits de l'1 al 12). 1.3.2 Formació en centres de treball: 350 hores (crèdit 13).

-2 Perfil professional 2.1 Competència general. És competència general d'aquest tècnic desenvolupar, a partir d'especificacions tècniques i al seu nivell, els sistemes de telecomunicació (telefonia, ràdio i televisió), informàtics (monousuari, multiusuari i telemàtics) i de producció audiovisual, i assegurar-ne l'operativitat i la qualitat en les condicions de normalització i evolució tecnològica característiques del sector. Coordinar i supervisar l'execució i el manteniment dels sistemes de telecomunicació i informàtics, optimant els recursos humans i els mitjans disponibles, amb la qualitat requerida i en les condicions de seguretat i de normalització vigents i amb els costos acordats. 2.2 Competències professionals. Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

  1. Configurar, implantar i mantenir sistemes de telefonia: 1. Definir, al seu nivell, les especificacions tècniques i configurar físicament sistemes de telefonia i les instal·lacions associades segons les necessitats dels clients, elaborant informes tecnicoeconòmics que serveixin de base per als projectes en les condicions de normalització electrotècnica, de telecomunicacions i reglamentacions administratives vigents. 2. Elaborar o supervisar l'elaboració de la documentació tècnica i administrativa (plànols, esquemes, llistes de materials, butlletins, etc.) dels sistemes de telefonia en el suport adequat i amb els mitjans normalitzats. 3. Realitzar, al seu nivell, la verificació i posada en servei dels sistemes de telefonia, efectuant mesures, proves i assajos prescrits, i assegurant la funcionalitat, qualitat i fiabilitat del servei que donen, d'acord amb la reglamentació electrotècnica, de telecomunicacions i normativa de seguretat vigents. 4. Modificar i/o elaborar procediments per al manteniment dels sistemes de telefonia, optimant els recursos humans i materials, i garantint l'operativitat i seguretat de la seva aplicació. 5. Supervisar i/o realitzar el manteniment dels sistemes de telefonia, aplicant els plans preventius establerts i diagnosticant les causes de la disfuncionalitat dels sistemes, i prendre, al seu nivell, les mesures oportunes per a un ràpid i segur restabliment de l'operativitat dels sistemes.

  2. Configurar, implantar i mantenir sistemes de ràdio i televisió: 1. Definir, al seu nivell, les especificacions funcionals i tècniques i configurar físicament sistemes tècnics per a la producció, la postproducció i l'emissió en ràdio i televisió, d'acord amb la demanda dels clients, elaborant informes tecnicoeconòmics que serveixin de base per als projectes en les condicions de normalització electrotècnica, de telecomunicacions i reglamentació administrativa vigents. 2. Definir, al seu nivell, les especificacions funcionals i tècniques i configurar físicament sistemes tècnics emprats en la recepció i distribució de senyals de televisió terrestre, via satèl·lit i cable, d'acord amb la demanda dels clients, elaborant informes tecnicoeconòmics que serveixin de base per als projectes en les condicions de normalització electrotècnica, de telecomunicacions i reglamentacions administrativa vigents. 3. Elaborar o supervisar l'elaboració de la documentació tècnica i administrativa (plànols, esquemes, llistes de materials, butlletins, etc.) dels sistemes tècnics de producció, postproducció, emissió i recepció emprats en ràdio i televisió amb en el suport adequat i amb els mitjans normalitzats. 4. Realitzar, al seu nivell, la posada en servei dels sistemes tècnics per a la producció, postproducció, emissió i recepció emprats en ràdio i televisió, efectuant les mesures, proves i assajos prescrits, i assegurant la funcionalitat, qualitat i fiabilitat del servei que donen, d'acord amb la reglamentació electrotècnica, de telecomunicacions i normativa de seguretat vigents. 5. Adaptar la configuració física dels sistemes tècnics de producció i/o postproducció, en ràdio i televisió, a les necessitats de programació i d'acord amb els recursos tècnics requerits pel guió de l'obra audiovisual. 6. Supervisar les qualitats tècniques dels senyals d'àudio i vídeo en els diferents processos de producció, postproducció i emissió dels senyals de ràdio i televisió. 7. Modificar i/o elaborar procediments per al manteniment dels sistemes de tècnics de producció, postproducció, emissió i recepció emprats en ràdio i televisió, optimant els recursos humans i materials, i garantint l'operativitat dels sistemes i seguretat en la seva aplicació. 8. Supervisar i/o realitzar el manteniment dels sistemes de producció, postproducció, emissió i recepció emprats en ràdio i televisió, aplicant els plans preventius establerts i diagnosticant les causes de la disfuncionalitat dels sistemes esmentats, i prendre, al seu nivell, mesures oportunes per a un ràpid i segur restabliment de l'operativitat dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR