DECRET 211/1983, de 3 de juny, pel qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions a institucions que sense finalitat de lucre, organitzin activitats de formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

Les importants tasques desenvolupades pels Instituts de Ciències de l'Educació i per les Escoles d'Estiu de cara a la formació permanent i renovació pedagògica d'un percentatge molt elevat de professionals de l'ensenyament es veuen en l'actualitat reforçades amb la labor realitzada per altres institucions que, sense finalitat de lucre, esmercen part dels seus esforços en el mateix camp.

Per tal de promoure les activitats d'aquestes institucions i donar-hi suport a través de les ajudes econòmiques procedents dintre de les disponibilitats creditícies existents a la partida 06.05.473.12 del Pressupost prorrogat de 1982, fins a un import global de cinc milions de pessetes, i d'acord amb el que disposa el Decret 458/1981, de 18 de desembre (D.O.G. de 21 de desembre), a proposta del Departament d'Ensenyament i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Primer.

- Es convoca concurs públic per a l'atorgament de subvencions a institucions legalment constituïdes que, sense finalitat de lucre, organitzin activitats de formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari.

Segon.

- Les subvencions es referiran a les activitats de formació permanent del professorat realitzades en el període juliol-setembre de 1983.

Tercer.

- Per poder tenir accés a les subvencions d'aquest crèdit pressupostari, serà condició indispensable la presentació del projecte de l'activitat a realitzar en el període que correspongui. Al projecte s'especificaran les dades següents:

- Tipus d'activitat, justificació de l'activitat, objectius que es persegueixen i programa detallat.

- Dades d'identificació de la institució i dels seus representants legals.

- Director responsable i nom de l'entitat que promou l'activitat.

- Nombre de participants previstos.

- Pressupost detallat de l'activitat, diferenciant entre el corresponent al material i el relatiu al personal.

Quart.

- Les institucions interessades en la realització de les activitats subvencionades, que les hagin de desenvolupar en el període juliol-setembre, presentaran les corresponents sol·licituds, segons model que s'adjunta com a Annex, juntament amb els respectius projectes, davant la Direcció General d'Ensenyament Universitari del Departament d'Ensenyament (Servei de Formació i Perfeccionament del Professorat, passeig de Gràcia, 11, escala B, 7è. pis, Barcelona-7) en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat.

Cinquè.

- La decisió de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR