DECRET 458/1981, de 18 de desembre, regulant la concessió de les subvencions previstes al capítol IV de les diverses Seccions del Pressupost de la Generalitat de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyDecret

El Capítol IV de les diferents Seccions del Pressupost de la Generalitat de Catalunya preveu la possibilitat d'atorgar diverses subvencions, amb especificació de l'agent perceptor i l'objecte de la subvenció, en uns casos, i amb caràcter innominat o genèric, en altres.

Per tal d'ajustar la concessió d'aquest darrer tipus de subvencions als principis de publicitat, igualtat i objectivitat, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer 1

La concessió de les subvencions.

nominatives del Capítol IV de les diferents Seccions del Pressupost de la Generalitat de Catalunya es farà segons l'especificació de l'agent perceptor que es preveu en l'aplicació econòmica de la consignació corresponent. 2. L'objecte de la subvenció serà el que resulta del mateix Pressupost.

Article segon

- La concessió de les subvencions innominades

o genèriques del Capítol IV de les diferents Seccions del Pressupost de la Generalitat de Catalunya es farà d'acord amb els principis de publicitat, igualtat i objectivitat i s'ajustarà al procediment establert en aquest Decret.

Article tercer

- Convocatòria pública de la subvenció.- 1.

El procediment per a la concessió de les subvencions a què es refereix l'article segon s'iniciarà amb la convocatòria pública de la subvenció o subvencions al Diari Oficial de la Generalitat. 2. Per al cas d'aquelles subvencions innominades o genèriques en què no sigui possible de promoure la concurrrència pública per l'especial naturalesa de l'activitat a subvencionar o per l'especificitat de les característiques a reunir per l'Entitat o persona que hagi d'executar aquella activitat, llur concessió serà establerta mitjançant resolucions motivades dels òrgans competents.

Article quart

- Característiques de la convocatòria.

- La

convocatòria al·ludida a l'article anterior es farà mitjançant Decret i haurà de contenir els requisits següents: 1. Definició de les activitats subvencionades. 2. Condicions que s'exigeixen per tenir accés a la subvenció. 3. Dades i documentació que hauran de presentar els sol·licitants. 4. Quanties i criteris per a la seva fixació. 5. Termini de presentació de les sol·licituds. 6. Determinació o, si s'escau, composició de l'òrgan que haurà de decidir l'atorgament. 7. Termini de què disposa l'òrgan per resoldre sobre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR