Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 8 de novembre de 2012 per la qual es modifica la composició de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar facultatiu, escala de mecànica i conducció de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, constituïda per la Resolució de 18 de setembre de 2012 (BOIB núm. 154, de 20 de octubre), arran de l’estimació d’un recurs de reposició.

SecciónPrimera. Nomenaments, situacions i incidències
EmisorESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Rango de LeyResolució

Antecedents

 1. - Mitjançant la Resolució de 2 de març de 2012 (BOIB núm. 40, de 17 de març) es va convocar un concurs per constituir, entre d’altres, una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar facultatiu, escala de mecànica i conducció de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.

 2. - Mitjançant la Resolució de 18 de setembre de 2012 es va aprovar la llista d’aspirants seleccionats del concurs per formar part de la borsa esmentada (BOIB núm. 154, de 20 d’octubre).

 3. - Per altra banda, mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2012 s’havia estimat el recurs de reposició interposat pel senyor Julian Jofre Mandilego contra la llista definitiva de persones convocades a la prova prèvia de coneixements de llengua catalana del concurs per a formar part de la borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’auxiliars facultatius, escala de mecànica i conducció.

  En aquesta resolució s’acorda retrotreure el procediment a la fase de valoració de mèrits a l’efecte que la Comissió Tècnica de Valoració valori els mèrits acreditats pel senyor Julian Jofre Mandilego i que la valoració obtinguda tengui els efectes que pertoquin en les fases posteriors del procediment per a la constitució de la borsa.

 4. - Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits per part de la Comissió Tècnica de Valoració, s’ha de modificar la llista d’aspirants seleccionats del concurs per formar part d’una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar facultatiu, escala de mecànica i conducció de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.

  Fonaments de dret

 5. - Els articles 15 i 16 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d’abril).

 6. - El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009).

 7. - La Base 11 de la Resolució de 2 de març de 2012 per la qual es convoca un concurs per constituir borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’ajudants facultatius i del cos d’auxiliars facultatius de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 40, de 17 de març de 2012).

  Per tot això, dict la següent

  Resolució

 8. - Modificar la composició de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar facultatiu, escala de mecànica i conducció de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, constituïda per la Resolució de 18 de setembre de 2012 (BOIB núm. 154, de 20 de octubre).

  La composició final d’aquesta borsa, amb la inclusió de la persona interessada en l’ordre de prelació que li correspon, s’adjunta com a Annex d’aquesta Resolució.

 9. - Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  Interposició de recursos

  Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR