DECRET 89/2000, de 22 de febrer, pel qual es crea el lloc de treball de personal eventual de cap de Relacions Institucionals en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

89/2000, de 22 de febrer, pel qual es crea el lloc de treball de personal eventual de cap de Relacions Institucionals en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

La creixent necessitat de donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals pel que fa a l’elaboració d’estudis i recerca d’informació d’assumptes relacionats amb l’activitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com l’avaluació i el seguiment de les línies d’actuació definides pel Govern pel que fa al Departament i la coordinació de les relacions del titular del Departament amb els diversos poders públics i institucions, fan convenient la creació d’un lloc de cap de Relacions Institucionals.

D’acord amb el que estableix l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i l’article 3 del Decret 153/1987, de 4 de març, sobre règim jurídic del personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i de conformitat amb el que disposa l’Acord del Govern de la Generalitat de 30 de juliol de 1996;

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el lloc de treball eventual de cap de Relacions Institucionals.

Article 2

Les funcions d’aquest lloc són:

a) La recerca de la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals pel que fa al Departament.

b) L’avaluació de l’adequació de les iniciatives parlamentàries del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals a les línies d’actuació definides pel Govern.

c) La direcció, coordinació i elaboració dels informes, estudis i treball tècnics que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.

d) L’assessorament en matèria de relacions institucionals al titular del Departament.

e) Qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Article 3

Aquest lloc de treball té caràcter eventual i s’assimila a efectes econòmics a un lloc del grup A, nivell de destinació 27 i complement específic de 3.155.340 ptes. anuals.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 22...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR