DECRET 260/2000, de 31 de juliol, pel qual es despleguen l'estructura i l'organització centrals de l'ens públic Servei Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

260/2000, de 31 de juliol, pel qual es despleguen l’estructura i l’organització centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, modificada parcialment per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, va crear el Servei Català de la Salut com a ens públic de caràcter institucional.

Posteriorment, mitjançant el Decret 131/1994, de 30 de maig (DOGC núm. 1907, de 10.6.1994), se’n van desplegar l’estructura i l’organització centrals.

Des de la creació del Servei Català de la Salut ençà, s’han produït tot un seguit de canvis en l’entorn de la prestació sanitària de cobertura pública com ara la progressiva universalització de l’assistència sanitària a tots els ciutadans i el canvi en el sistema de finançament dels serveis sanitaris públics, que ha comportat la supressió del provinent dels recursos del sistema de Seguretat Social. Al mateix temps, s’ha avançat en el desenvolupament i implementació de noves fórmules de gestió dels serveis sanitaris que, tot i mantenir el caràcter públic de la prestació, han coadjuvat a una eficàcia i una eficiència més grans dels serveis oferts al ciutadà.

Aquesta evolució del sistema fa aconsellable modificar l’estructura del Servei Català de la Salut per tal de reforçar el seu paper com a entitat encarregada d’assegurar i garantir les prestacions del sistema sanitari públic als ciutadans.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen l’article 9.b) i la disposició final 3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, abans esmentada, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

D’acord amb l’article 12 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, el Servei Català de la Salut s’estructura en el òrgans centrals següents:

1.1 De direcció i gestió:

a) El Consell de Direcció.

b) El director.

c) Els òrgans o organismes i els serveis i unitats establerts reglamentàriament.

1.2 De participació:

El Consell Català de la Salut.

Article 2

El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i direcció del Servei Català de la Salut, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 13, 14, 15 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 3

La naturalesa i les funcions de la Direcció del Servei Català de la Salut són les que li atribueixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

Article 4

4.1 Per a l’exercici de les seves funcions, la Direcció del Servei Català de la Salut compta amb una Subdirecció i s’estructura en les tres àrees següents:

Àrea Sanitària.

Àrea de Serveis i Qualitat.

Àrea de Recursos.

4.2 Depenen directament de la Direcció del Servei Català de la Salut:

El Gabinet de Direcció.

La Gerència de Coordinació d’Empreses Públiques i Consorcis.

4.3 Correspon al Gabinet de Direcció el suport operatiu a la direcció, la coordinació i seguiment de les polítiques del Pla estratègic del Servei Català de la Salut i el disseny i execució de la política de comunicació externa i projecció de l’ens públic.

4.4 Correspon a la Gerència de Coordinació d’Empreses Públiques i Consorcis, l’estudi i implementació de noves fórmules personificades de gestió de serveis per part del Servei Català de Salut i la coordinació de les ja existents així com l’avaluació del seu funcionament.

Article 5

5.1 Correspon a la Subdirecció la coordinació de les àrees que té al seu càrrec, l’exercici de les funcions que directament li siguin delegades pel director, com també aquelles altres que li siguin atribuïdes.

5.2 El subdirector del Servei Català de la Salut substitueix el director en cas d’absència, vacant o malaltia.

Article 6

6.1 Correspon a l’Àrea Sanitària l’elaboració de les propostes de desenvolupament de les activitats relatives a l’ordenació i a la planificació dels serveis sanitaris i sociosanitaris d’utilització pública, així com l’avaluació de la seva demanda.

6.2 L’Àrea Sanitària compta amb una Gerència de Planificació Sanitària que s’estructura en les divisions següents:

a) Divisió d’Atenció Hospitalària.

b) Divisió d’Atenció Primària.

c) Divisió d’Atenció Sociosanitària.

d) Divisió d’Atenció Psiquiàtrica i Salut Mental.

6.3 Així mateix, l’Àrea Sanitària compta amb la Divisió de Seguiment i Avaluació de la Demanda adscrita directament al director de l’Àrea.

Article 7

Correspon a la Gerència de Planificació Sanitària la coordinació operativa de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR