Dret i polítiques ambientals a Andalusia

AutorAbel La Calle
CargoProfesor asociado de Derecho Internacional Público / Professor associat de Dret Internacional Públic. Universidad de Almería
Páginas6-9

Page 6

En primer lloc, he de referir-me a les disposicions següents: a la Resolució d’1 de juliol de 2011, de la Direcció General de l’Aigua, per la qual es publica el Conveni de col?laboració amb la Comunitat Autònoma d’Andalusia, per la qual s’encomana a la Comunitat Autònoma d’Andalusia la gestió en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics corresponents a les aigües de la conca del Guadalquivir que discorren íntegrament pel territori de la comunitat autònoma (http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11693.pdf); a l’Acord de 14 de juny de 2011, del Consell de Govern, pel qual es crea un grup de persones expertes per a l’assessorament en el model de gestió del Guadalquivir a Andalusia (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros /d41.pdf); i a la Resolució de 20 d’octubre de 2011, de la Direcció General de l’Aigua, per la qual es publica l’acord de pròrroga del conveni de col?laboració amb la Comunitat Autònoma d’Andalusia, pel qual s’encomana a la Comunitat Autònoma d’Andalusia la gestió en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics corresponents a les aigües de la conca del Guadalquivir que discorren íntegrament pel territori de la comunitat autònoma (http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17535.pdf).

El caràcter menor d’aquests acords determinaria normalment que no fos objecte d’atenció en una crònica legislativa; no obstant això, cal assenyalar l’estat de la qüestió d’un assumpte gens menor com és la gestió del Guadalquivir.

La interpretació i l’aplicació de l’atribució de competències en matèria d’aigües de la Constitució espanyola de 1978 és un tema jurídic i polític de gran interès. Ha tingut dos moments àlgids: el 1985, amb motiu de l’aprovació de la llei d’aigües (Llei 29/1985), i el segon, actualment, amb motiu de les modificacions estatutàries que introdueixen una nova regulació de les competències autonòmiques en matèria d’aigües. En la base hi ha una norma de redacció ambigua (article 149.1.23) i interessos trobats que utilitzen sengles interpretacions incompatibles.

La gestió del Guadalquivir va ser objecte d’una atribució exclusiva en la modificació de l’Estatut d’autonomia d’Andalusia (article 51 de la Llei orgànica 2/2007), el traspàs de mitjans (Reial decret 1666/2008) i l’assignació autonòmica de funcions, mitjans i serveis (Decret 66/2011). Ambdós actuacions van ser recorregudes i anul·lades (Sentència del Tribunal Constitucional 30/2011, de 16...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR