ORDRE ECO/180/2013, de 19 de juliol, per la qual es crea l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, i es reconeix la creació de les escoles de doctorat de la Universitat de Vic i de la Universitat Internacional de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyOrdre

La Universitat de Lleida, la Universitat de Vic i la Universitat Internacional de Catalunya han manifestat la seva voluntat de reordenar la seva oferta doctoral i han sol·licitat, cadascuna d’elles, al Departament d’Economia i Coneixement, respectivament la creació i el reconeixement de la creació d’unes noves unitats anomenades escoles de doctorat, a les quals s’adscriuran els estudis de doctorat corresponents.

Les escoles de doctorat són unitats creades per una o diverses universitats, per si mateixes o en col·laboració amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d’R+D+i, estatals o d’altres països, que tenen per objecte fonamental l’organització, dins del seu àmbit de gestió, del doctorat en una o diverses branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; els Estatuts de la Universitat de Lleida, les Normes d'organització i funcionament de la Universitat de Vic i les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya, d’acord amb les propostes i els informes favorables dels òrgans de govern d’aquestes universitats, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

Es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, amb seu a la plaça Víctor Siurana, núm. 1, 25003 Lleida.

Article 2

Es reconeix la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic, amb seu al carrer Sagrada Família, núm. 7 (Campus Miramarges), edifici G, 08500 Vic.

Article 3

Es reconeix la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya, amb seu al carrer Immaculada, núm. 22, (Campus de Barcelona), 08017 Barcelona.

Disposició addicional

Una vegada constituïts els comitès de direcció de les escoles de doctorat de la Universitat de Lleida, de la Universitat de Vic i de la Universitat Internacional de Catalunya, les universitats han de fer arribar al departament competent en matèria d'universitats el reglament de règim intern i el compromís de bones pràctiques (carta doctoral) que hagin adoptat.

Disposició transitòria primera

S’adscriuen, inicialment, a les escoles de doctorat de la Universitat de Lleida, de la Universitat de Vic i de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR