ORDRE AAM/127/2011, de 16 de juny, de modificació de l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/127/2011, de 16 de juny, de modificació de l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

Mitjançant l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

Mitjançant el Reglament (UE) núm. 65/2011, de la Comissió, de 27 de gener de 2011 (DOUE L 25, de 28.1.2011) es deroga el Reglament (CE) núm. 1975/2006, de la Comissió, de 7 de desembre.

En el context actual de crisi econòmica i manca de recursos financers on es troben els ens locals beneficiaris de la mesura 323 relativa a la conservació i millora del patrimoni rural de l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, motivada principalment per la naturalesa i dimensió de les infraestructures a executar, la seva contractació, així com dels canvis produïts en els governs municipals, a conseqüència dels resultats de les recents eleccions municipals, es considera oportú establir un termini ampli per la realització de les actuacions.

D'altra banda, cal introduir alguns aclariments relacionats amb la tramitació d'aquests ajuts, així com incorporar les darreres modificacions de la legislació comunitària aplicable, és convenient modificar alguns articles i apartats dels annexos de l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre.

En conseqüència, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'apartat 12.1 de l'annex 1 de l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

12.1 Les persones beneficiàries han de realitzar i justificar el pagament de les inversions i les inversions i/o les despeses objecte d'ajut dins del període que determini la resolució, i el/la beneficiari/ària haurà de comunicar al GAL l'acabament de les obres, amb informació detallada de les actuacions realitzades. Aquesta comunicació l'ha de realitzar la persona beneficiària per escrit...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR