ORDRE AAM/247/2011, de 3 d'octubre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/72/2011, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/247/2011, de 3 d'octubre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/72/2011, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària.

Mitjançant l'Ordre AAM/72/2011, de 28 d'abril, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es van convocar els corresponents a l'any 2011.

L'article 2.3 de les bases reguladores de l'Ordre AAM/72/2011, de 28 d'abril, estableix que els ajuts d'aquesta Ordre són a càrrec de la partida pressupostària AG06D/4800000101/3351/0000 del pressupost del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per al 2011, dotada amb un import de 75.000,00 euros, i un import addicional estimat de 75.000,00 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.

D'acord amb l'article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, escau efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/72/2011, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es van convocar els corresponents a l'any 2011.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

La dotació per a l'any 2011 per als ajuts regulats a l'Ordre AAM/72/2011, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es van convocar els corresponents a l'any 2011, que era de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR