DECRET 187/2002, de 25 de juny, sobre els òrgans de direcció de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura
Rango de LeyDecret

DECRET 187/2002, de 25 de juny, sobre els Úrgans de direcciÛ de l'Entitat AutÚnoma de DifusiÛ Cultural.

La Llei 8/1981, de 2 de novembre, regula l'Entitat AutÚnoma de DifusiÛ Cultural. El seu article 6.2, que ha estat modificat per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, estableix que la composiciÛ del Consell d'AdministraciÛ de l'entitat s'ha d'establir per reglament.

A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El Consell d'AdministraciÛ

  1. †El Consell d'AdministraciÛ de l'Entitat AutÚnoma de DifusiÛ Cultural tÈ la composiciÛ seg¸ent:

    a)†La presidËncia correspon al secretari o secret‡ria general del Departament de Cultura.

    b)†La vicepresidËncia o vicepresidËncies sÛn exercides per les persones, amb rang de director o directora general, titulars de les diferents unitats org‡niques del Departament de Cultura que tinguin competËncia en els ‡mbits d'actuaciÛ de l'entitat.

    c)†En sÛn vocals un mÌnim de quatre i un m‡xim de deu persones nomenades pel conseller o consellera de Cultura.

    d)†El secretari o secret‡ria, amb veu i sense vot, Ès designat/da per la presidËncia del Consell d'AdministraciÛ d'entre el personal al servei de l'Entitat AutÚnoma de DifusiÛ Cultural o del Departament de Cultura.

  2. †Les direccions generals o Úrgans assimilats a quË fa referËncia l'apartat 1.b es determinen per resoluciÛ del conseller o consellera de Cultura.

Article 2

La gerËncia

La gerËncia de l'Entitat AutÚnoma de DifusiÛ Cultural s'assimila a subdirecciÛ general.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR